Makapangyarihang Panalangin Para sa Operasyon

Powerful Prayers Surgery

Kadalasan ang takot sa operasyon ay nauugnay sa pakikipagsapalaran sa hindi alam. Hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na sandali.Kung isa ka sa mga naniniwala sa mga himala kung gayon ang pagbabasa ng mga panalanging ito para sa operasyon ay magdaragdag ng higit na kapangyarihan sa iyong pananampalataya.Madalas na minamaliit o minamaliit ang mga panalangin, ngunit hindi ganoon. Kung gagawin sa tamang paraan ito ay makakagawa ng mga kababalaghan. Iyan ang kapangyarihan ng pananampalataya at pasensya.

Sa mga kritikal na panahon, kapag wala kang maisip kundi ang sumuko, balikan mo ang mga panalanging ito, tiyak na diringgin ng Diyos ang iyong tawag. Minsan ang mga bagay ay wala sa iyong kamay, kung ano ang hawak ng tadhana ay laging nananatiling isang misteryo, ngunit hindi mo kayang mawalan ng pag-asa sa anumang halaga.pioneer na babae corn and cheese chowder

Kailangan mong kumapit at maging matatag upang mahawakan mo rin ang iba nang buong pag-iingat.

Tandaan na hindi ito ang oras para lumuha, oras na para maging maingat at tapat. Maniwala sa kung ano ang nakatakdang mangyari.

Maniwala ka sa Diyos, at gagabayan ka Niya sa mapangwasak na yugtong ito at ibibigay ang Kanyang bendisyon.Narito ang ilan sa mga makapangyarihang orisons na dapat mong basahin sa mga oras ng kawalan ng pag-asa.

Makapangyarihang Panalangin Para sa Operasyon

Makapangyarihang Panalangin Para sa Operasyon

Mga Panalangin Para sa Surgery

Pinakamamahal na Ama sa Langit, iniaalay ko sa Iyo ang aking pisikal na katawan ngayon habang sumasailalim ako sa isang maselang operasyon. Gabayan din ang mga kamay ng mga surgeon. Salamat, Ama, sa pagbibigay sa kanila ng mga kakayahan at talento na makapagpapagaling sa maysakit at makapagbibigay ng pag-asa sa namamatay. Salamat sa pagbibigay sa kanila ng matalas na pag-iisip at kalmado na puso upang maisagawa nila ang operasyon nang hindi nagdudulot ng pinsala sa aking katawan.

Amang Diyos, habang ako ay nawalan ng malay sa ilalim ng pampamanhid, at habang ang mga bahagi ng aking katawan ay inilalagay sa ilalim ng mga kutsilyo ng mga siruhano, patuloy na hawakan ako ng Iyong nagpapagaling na kamay. Nagtitiwala ako, Diyos, na Ikaw ang aking Tagapagpagaling. Ikaw lamang ang may kapangyarihang alisin ang paghihirap na mayroon ako. Naniniwala ako na walang sakit na mas makapangyarihan kaysa sa Iyong Pangalan, Diyos. Sa pangalan ni Hesus, sinasaway ko ang sakit na ito sa loob ng aking katawan. Umalis, sa pangalan ni Jesus.

Pagkatapos ng operasyon, salamat sa Iyo, Diyos, dahil bibigyan Mo ako ng muling kalusugan. Salamat sa isa pang pagkakataon sa buhay upang ako ay patuloy na maglingkod sa Iyo at magbigay ng kaluwalhatian sa Iyong Pangalan. Habang nagpapatuloy ako sa aking buhay pagkatapos ng operasyon, hinihiling ko sa Iyo na lagi akong maging asin at magaan sa mga nakapaligid sa akin. Tulungan Mo akong mamuhay ng naaayon sa Iyong kalooban.

Muli, ipinagkakatiwala ko ang aking katawan sa Iyo, gayundin ang aking kaluluwa. Samahan mo ako sa operasyong ito, at lalo na sa mga doktor. Sa Iyong Pangalan, hinihiling ko ang lahat ng mga bagay na ito, Amen.

Mahabaging Ama, salamat na ang iyong salita ay bumubuhay sa aking kaluluwa, nagbibigay ng karunungan sa aking isipan, at nagbubunga ng kagalakan sa aking puso. Sinasabi ng iyong salita na ang mga naghahanap sa Panginoon ay hindi nagkukulang ng mabuting bagay. Tulungan mo akong hanapin ka nang buong puso habang sumasailalim ako sa operasyon. Gabayan ang mga kamay ng siruhano upang maging ligtas at matagumpay ang operasyon. Nawa'y ang kapayapaan ng Diyos ay maghari sa aking buhay, ang pag-ibig ng Diyos ay pumapalibot sa akin, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay-kapangyarihan sa akin at ang kagalakan ng Diyos ay umalalay sa akin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, ating Panginoon, Amen.

Mga Panalangin Bago ang Operasyon

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga panalangin na maaaring bigkasin ng mga tapat bago ang operasyon ng kanilang mga mahal sa buhay o ng kanilang sarili.

Pinakamamahal na Ama sa Langit, iniaalay ko sa Iyo ang aking pisikal na katawan ngayon habang sumasailalim ako sa isang maselang operasyon…

Ama sa Langit, ang may-akda ng buhay, salamat sa Iyong nagawa kong sumailalim sa nagliligtas-buhay na operasyong ito. Salamat sa mga doktor, nars, at surgeon na magsisilbing mga channel ng Iyong pagpapagaling para sa akin ngayon. Salamat sa pagpapala sa kanila ng matatalinong pag-iisip na alam nang eksakto kung ano ang gagawin, matatag na mga kamay na malumanay na makakatulong sa pag-aayos ng aking katawan, at mga mahabagin na puso na palaging inuuna ang kanilang mga pasyente. Habang nagaganap ang operasyong ito, Diyos, hinihiling ko na pangasiwaan Mo ang bawat sandali nito. Tulungan ang mga surgeon na hindi makapinsala sa aking katawan. Paganahin Mo akong magpahinga sa Iyong kapayapaan, Diyos, habang naghihintay ako ng ganap na paggaling sa lalong madaling panahon. Ako ay walang hanggang pasasalamat sa Iyo sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon sa buhay. Ipinagkatiwala ko sa Iyo ang lahat ng aspeto ng operasyong ito, Panginoon, dahil ikaw ang may kontrol sa lahat. Sa Pangalan Mo, idinadalangin ko, Amen.

Pinakamamahal na Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa Iyo ngayon habang ako ay nasa operating table. Nawa'y ang Iyong kamay ay mapasa mga surgeon at doktor na magsasagawa ng operasyon. Pahintulutan silang kumilos bilang mga extension ng Iyong mga kamay na nagpapagaling. Paganahin silang maging mga instrumento na tutulong sa akin na mabawi ang aking lakas. Habang ako'y natutulog mula sa pampamanhid, hinihiling ko sa Iyo na lagi kitang kasama. Hayaan mong maramdaman ko ang Iyong presensya. Hayaang palibutan ako ng Iyong kapayapaan kahit ako ay walang malay. Nagtitiwala ako sa Iyong pangako, Diyos, na kapag tumawag ako sa iyo para sa tulong, pagagalingin mo ako. Ang lahat ng mga bagay na ito ay hinihiling ko sa Iyong Pangalan, Amen.

Adonai, Ikaw ay kasama ko sa aking mga sandali ng lakas at kahinaan. Alam mo ang kaba ng puso ko habang papalapit ang turning point. Bigyan ng karunungan at kasanayan ang isip at mga kamay ng mga taong mag-oopera sa akin, at sa mga tumutulong sa kanila. – Panalangin mula sa Hudaismo

Iligtas ang iyong lingkod, O Tagapagtaguyod ng Buhay, Mula sa maagang kamatayan. Palayain mo ako sa paghihirap na iyon ng mga mananampalataya Na napakadaling maging matigas ang puso Sa kanilang mga paglalakbay patungo sa iyo.

Amang mapagmahal, ipinagkakatiwala ko ang aking sarili sa iyong pangangalaga sa araw na ito; gabayan nang may karunungan at kasanayan ang mga isip at kamay ng mga medikal na tao na naglilingkod sa iyong Pangalan ...

O Hesukristo, Mesiyas at Panginoon, bigyan mo ako ng masayang pagtanggap sa operasyon na naghihintay sa akin, at hayaan itong maging kaginhawahan at lunas na hinahanap ko ...

Mapagmahal na Ama, salamat dahil ikaw ang aking Tagapagtanggol at binibigyan mo ako ng tagumpay sa buhay. Salamat sa mga doktor at nars na kasangkot sa aking operasyon. Mangyaring gabayan ang kanilang mga isip at mga kamay upang sila ay magtrabaho nang may pag-iingat at kasanayan. Ang Bibliya sabi na ipaglalaban mo ako habang ako ay nananatiling nakaugat sa iyo. Habang nakahiga ako sa aking operasyon, mangyaring magtrabaho sa ngalan ko para maging matagumpay ang operasyon at gumaling ako. Minahal mo ako at pinalaya mo ako sa aking mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Hesus. Sa iyo nawa ang kaluwalhatian at paghahari magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, ating Panginoon, Amen.

natural na maskara ng buhok para sa tuyong buhok

Mga Panalangin Para sa Surgery Ng Isang Miyembro ng Pamilya

Pinakamamahal na Diyos, labis akong nag-aalala ngayon tungkol sa aking mahal sa buhay na nasa operating table. Habang ginagawa ng surgeon ang mga pamamaraan sa kanya, hindi ko maiwasang mag-alala. Ang daming tanong sa isip ko na namumuo tungkol sa kalagayan niya. Alam ko, Diyos, na ang operasyong ito ay wala sa aking mga kamay ngayon, kung kaya't ako ay lumalapit sa Iyo ngayon. Iniaalay ko sa Iyo ang buhay ng aking minamahal, Ama. Ikaw ang may-akda ng buhay, at Ikaw ang tunay na manggagamot. Ingatan mo siyang mabuti, Diyos, habang siya ay nasa ilalim ng kutsilyo ng siruhano. Alisin ang anumang negatibong nakakaapekto sa kanyang katawan.

Samahan mo rin ang siruhano, Panginoon, habang ginagawa niya itong maselan na operasyon. Paganahin mo siyang hindi makapinsala sa katawan ng mahal ko. Idirekta ang kanyang mga kamay sa buong kurso ng operasyon. Pahintulutan siyang hanapin ang lugar ng sakit at alisin ito. Habang pinuputol niya ang laman at tinapik ito pabalik pagkatapos, hayaang maging banayad ang kanyang mga kamay na parang balahibo. Huwag hayaang masira ang katawan ng aking mahal sa buhay. Hinihiling ko rin, Diyos, na sa pamamagitan ng operasyong ito, Iyong ipakita ang Iyong Sarili sa isang napakapersonal na paraan sa aking minamahal. Hayaan siyang maranasan ang Iyong pag-ibig.

Ihayag sa kanya ang Iyong layunin sa pagpayag sa pangyayaring ito sa kanyang buhay. Nawa'y mas makilala ka niya ng mas malalim sa pamamagitan ng sitwasyong ito, Diyos. Hayaan siyang maranasan ang Iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pang-unawa. Nagtitiwala ako na binabantayan Mo siya sa buong operasyon. Kailangan ka niya ngayon nang higit kaysa dati, kaya nagpapasalamat ako sa Iyong nariyan para sa kanya sa oras na ito. Hawakan mo siya sa Iyong mapagmahal na mga bisig, Diyos. Maging aliw sa kanya habang siya ay nasa operating table.

Patuloy na makasama siya, Diyos, habang nagpapagaling siya pagkatapos ng operasyon. Hayaan siyang maranasan ang Iyong pagmamahal nang higit pa sa pamamagitan ng pagpapala ng pagkakaroon ng isa pang pagkakataon sa buhay. Paganahin mo siya, Panginoon, na mamuhay para sa Iyong kaluwalhatian at maging daluyan ng pagpapala sa mga mahal niya. Ang lahat ng ito ay aking idinadalangin sa Iyong Pangalan, Amen.

Magbasa pa: Pangwakas na listahan ng panalangin para sa pagbaba ng timbang

Panalangin Para sa Surgery Ng Isang Kaibigan

Maraming beses, ang ating mga mahal na kaibigan ang nahaharap sa trauma ng operasyon at kailangan nila ang lahat ng suporta at mga panalangin para sa kagalingan .

Pinakamamahal na Panginoon, ang aking kaibigan ay sasailalim sa isang napakaselan na operasyon. Ang pag-iisip pa lang tungkol sa operasyon ay nag-aalala na ako para sa kanyang kapakanan. Ngunit Panginoon, nagtitiwala ako na Ikaw ay may kapangyarihan. Ikaw ang may kontrol sa sitwasyong ito. Ang buhay ng aking kaibigan ay nasa Iyong mga kamay. Hinihiling ko na palibutan Mo ako ng Iyong kapayapaan upang hindi ako mag-alala at hawakan Mo rin ang aking kaibigan ng Iyong makapangyarihang mga kamay na nagpapagaling.

Pagpalain din ang mga surgeon, Diyos. Bigyan sila ng matatag, magaling na mga kamay habang ina-operahan nila ang aking kaibigan. Panatilihing matalas ang kanilang isipan sa buong operasyon, upang ang bawat galaw nila ay magsilbing tulong sa may sakit na katawan ng aking kaibigan.

Sa dulo ng lahat, salamat, Panginoon, sa pagpapagaling na ibibigay mo sa aking kaibigan. Salamat sa pagbibigay sa kanya ng karagdagang pagkakataon upang mabuhay ang kanyang buhay. Thank You sa extra time na makakasama ko siya and thank You na makakasama niya ulit ako soon. Ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa Iyong Pangalan, Amen.

Sa kapangyarihan ng bawat sandali ng iyong kabutihan, nawa'y maiwasan ang lahat ng panganib at mawala ang lahat ng sakit. Nawa'y walang hadlang na dumating sa iyong daan. Nawa'y matamasa mo ang katuparan at mahabang buhay. – Panalangin ng Pagpapagaling ng Budista

kapalit ng baking soda sa mga cake

Kaya't nananawagan kami sa iyo ngayon dahil ang aming kaibigan ay may operasyon na ito. Protektahan at panatilihin siya (o siya) sa iyong makalangit na mga bisig …

Mga Panalangin para sa Isang Gumagaling Mula sa Operasyon

Minsan ang paggaling ay maaaring mas mahirap pagtagumpayan kaysa sa operasyon. Pagpapagaling ng katawan pagkatapos ang operasyon ay nangangailangan ng sapat na oras at pasensya. Kailangang sumailalim sa maraming sakit, gamot, at therapy para makabalik sa normal. Sa gayong mga panahon, ang ating mga panalangin ang makapagpapanatili sa sariling pagsisikap ng ating mahal.

Nagpapasalamat ako sa Iyo, Oh Adonai, na, sa awa, Iyong ibinalik ang aking kaluluwa sa loob ko. Walang katapusan ang Iyong habag; dakila ang Iyong katapatan. Nagpapasalamat ako sa Iyo, Adonai, sa iba pang ibinigay Mo sa akin sa magdamag… – Panalangin sa Umaga mula sa Hudaismo

Panginoon, hayaan kaming walang laman ang lahat ng mga doktrina, Ang Tao ay karunungan na walang hanggan hindi mauubos. Hindi maarok para sa katalinuhan lamang, Ang Tao ay ang batas kung saan nabuo ang lahat ng bagay . – Panalangin para sa Balanse mula sa Taoismo

Bigyan mo sana ako ng liwanag ng iyong karunungan / Upang pawiin ang kadiliman ng aking isipan / At upang pagalingin ang aking pag-iisip. / Pakisuyong pakainin mo ako ng iyong kabutihan . – Papuri kay Buddha Shakyamuni

Nawa'y ang lahat ng nilalang ay magkaroon ng kaligayahan at ang mga sanhi ng kaligayahan; / Nawa'y ang lahat ay malaya sa kalungkutan at mga sanhi ng kalungkutan; / Nawa'y ang lahat ay hindi mahiwalay sa sagradong kaligayahan na hindi gaanong kalungkutan... – Tradisyonal na Panalangin ng Budismo mula sa Budismo

Ang sumusunod na panalangin sa Mary ay lalo na nakatulong sa akin noong nakikitungo ako sa pakikipaglaban ng isang kaibigan laban sa kanser.

Dambana ng Espiritu, ipanalangin mo kami. Luwalhati ng Israel, ipanalangin mo kami. Daluyan ng walang pag-iimbot na debosyon, ipanalangin mo kami. Mystical Rose, ipanalangin mo kami. Tore ni David, ipanalangin mo kami. Tore ng garing, ipanalangin mo kami... – Litany of Mary Prayer mula sa Katolisismo

Higit kailanman nasumpungan ko ang aking sarili sa mga kamay ng Diyos. Ito ang gusto ko sa buong buhay ko mula sa aking kabataan. Ngunit ngayon ay may pagkakaiba; ang inisyatiba ay ganap na nasa Diyos. - Pedro Arrupe, SJ

Higit sa lahat, magtiwala sa mabagal na gawain ng Diyos. Kami ay, medyo natural, naiinip sa lahat ng bagay upang maabot ang dulo nang walang pagkaantala. Gusto naming laktawan ang mga intermediate na yugto. – Pierre Teilhard de Chardin, SJ na sipi mula sa Hearts on Fire

O aking Diyos, lubos akong naniniwala na Ikaw ay isang Diyos, sa tatlong Banal na Persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo; Naniniwala ako na ang Iyong Banal na Anak ay naging tao at namatay para sa aming mga kasalanan ... – Panalangin ng Act of Faith

Itinaas ko ang aking mga mata sa mga bundok; Ano ang pinagmulan ng aking tulong? Ang aking tulong ay mula kay Adonai... – Awit 121

Mapagmahal na Diyos, dalangin ko na aliwin mo ako sa aking pagdurusa, bigyan ng kasanayan ang mga kamay ng aking mga manggagamot, at pagpalain mo ang mga paraan na ginamit para sa aking pagpapagaling. – Pagpapayaman sa Ating Pagsamba 2: Ministeryo sa Maysakit o Namamatay

Makapangyarihan sa lahat at walang hanggang Diyos, ang walang hanggang Kaligtasan ng mga sumasampalataya, dinggin mo kami sa ngalan ng Iyong maysakit na lingkod...

panalangin para sa operasyon para sa miyembro ng pamilya

Ang Panginoon ay aking pastol; Hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa sariwang pastulan: pinatnubayan niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. – Awit 23

Panginoon, tingnan mo ako ng mga mata ng awa. Nawa'y mapasaakin ang Iyong nakapagpapagaling na kamay...

Iniaalay ko sa iyo ang aking buhay, puso, isip, katawan, kaluluwa, at espiritu. Isinusuko ko sa iyo ang aking nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga problema.

Mapagbigay na Ama, salamat sa iyong ginawa ang lahat ng mga bagay, at sa iyo, ang lahat ng mga bagay ay nagkakaisa. Ang aking katawan ay nagkakaisa dahil sa iyong soberanong kalooban. Ang aking operasyon ay maaaring maging matagumpay dahil biniyayaan mo ang mga medikal na propesyonal ng mga regalo upang maisagawa ito. Sinabi mo na ikaw ay mabuti sa lahat, mayroon kang habag sa lahat ng iyong ginawa. Bigyan mo ako ng katiyakan na ako ay ligtas sa ilalim ng iyong mahabagin na pangangalaga at ikaw ay makakasama ko habang ako ay gumaling. Ngayon nawa, ang Panginoon ng Kapayapaan, bigyan mo ako ng kapayapaan sa lahat ng oras at sa lahat ng paraan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, ating Panginoon, Amen.

Ama sa Langit, salamat na ikaw ay Diyos, at walang iba, ikaw ay Diyos, at walang katulad mo. Nangako ka na kapag ako ay dumaan sa tubig, ikaw ay kasama ko, ang mga ilog ay hindi tatangayin sa ibabaw ko, ang apoy ay hindi ako susunugin. Protektahan mo ako sa panahon ng operasyong ito, Panginoon. Dinggin mo ang aking panalangin at dalhin ang pisikal na kagalingan sa aking katawan. Nawa'y ang iyong kapayapaan ay nasa aking puso, ang iyong biyaya ay nasa aking mga salita, ang iyong pag-ibig ay nasa aking mga kamay at ang iyong kagalakan ay nasa aking kaluluwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, ating Panginoon, Amen.

Lahat ng nasa itaas ang mga panalangin ay napakalakas at mabisa sa pagpapagaling, pagpapagaling sa mga bata , at para din sa mga pasyente ng cancer.