St. Charbel Novena

St Charbel Novena

Si Saint Charbel Makhlouf o Sharbel Maklouf ay isang Maronite na monghe at kilala bilang Miracle Monk ng Lebanon. Nagsagawa siya ng iba't ibang mahimalang pagpapagaling at pinuri dahil sa kanyang kakayahang magkaisa ang mga Kristiyano at Muslim.Si Yussef Antoun Makhlouf ay ipinanganak sa Lebanon, 1828 kina Antoun Zaarour Makhlouf at Brigitta Elias al-Shediyaq. Si Yussef ay nag-aral sa paaralan ng parokya at nakikibahagi sa panalangin at pag-iisa mula sa murang edad at umalis sa bahay noong 1951 upang ipagpatuloy ang kanyang relihiyosong buhay at naging Brother Charbel, isang nag-iisang monghe sa Hermitage of Saint Paul sa Qadisha Valley, Lebanon. Kinuha niya ang kanyang mga panata noong Nobyembre 1853 bilang isang monghe at kalaunan ay nag-aral ng pagkasaserdote, inorden, at ipinadala upang maglingkod sa Monasteryo ng St. Maron.Naglingkod siya bilang pari-monghe sa loob ng 19 na taon at nagpakita ng malaking debosyon sa panalangin, trabaho, at katahimikan. Ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos ay nagtrabaho kay St. Charbel at naobserbahan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at siya ay naging isang wonder-worker para sa parehong mga Kristiyano at Muslim.

Sa sumunod na 23 taon, nagkaroon siya ng walang hanggang pag-ibig at malalim na pagkakaisa sa Diyos at kalaunan ay namatay dahil sa mga isyu sa kalusugan noong Disyembre 25, 1898.Ang pagpapagaling kay Sister Mary Abel Kamari ng Mga Sagradong Puso , Ang pagpapagaling kay Iskandar Naim Obeid mula sa Baabdat, at Ang pagpapagaling kay Mariam Awad mula sa Hammana ay itinuturing na pinakadakilang pagpapagaling at mga himala ni St. Charbel sa panahon ng kanyang kanonisasyon at beatipikasyon.

Mga katotohanan tungkol sa St. Charbel Novena

Ikasiyam na Pagsisimula: ika-15 ng Hulyo
Piyesta: ika-24 ng Hulyo

Kahalagahan ng St. Charbel Novena

Kung ikaw ay dumaranas ng karamdaman at mga pinsala, ang pagdarasal sa St. Charbel Novena ay makakatulong sa iyong gumaling.Ang Kapistahan ni St. Charbel ay ipinagdiriwang sa ika-3 Linggo ng Hulyo ayon sa Maronite Calendar at ika-24 ng Hulyo ayon sa Romanong Kalendaryo. Siya ay na-canonize noong 1977 at pinangalanan bilang ang kahanga-hangang bulaklak ng kabanalan na namumulaklak sa tangkay ng mga sinaunang monastikong tradisyon ng Silangan.

Ang kanyang pangunahing dambana ay ang Monastery of Saint Maron Annaya, Byblos District, Lebanon. Ang Shrine of St. Charbel ay binubuo ng Monastery of St. Maron kung saan namuhay si St. Charbel sa kanyang relihiyosong buhay.

Magbasa pa: St. Cajetan Novena

St. Charbel Novena

St. Charbel Novena

St. Charbel Novena

St. Charbel Novena – Unang Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

Ang Diyos na walang hanggan Banal at niluwalhati sa iyong mga banal, na nagbigay inspirasyon sa monghe at ermitanyo na si St. Charbel na mabuhay at mamatay sa isang perpektong pagkakahawig kay Hesus, na nagbibigay sa kanya ng lakas na humiwalay sa mundo upang mabuhay nang buo, sa kanyang ermita, ang monastic. mga birtud ng kahirapan, pagsunod at kalinisang-puri, nagsusumamo kami sa iyo na pagkalooban mo kami ng biyayang mahalin ka at paglingkuran ka gaya ng ginawa niya.

Panginoong Makapangyarihan, na nagpakita ng kapangyarihan ng pamamagitan ng St. Charbel sa pamamagitan ng maraming mga himala at mga pabor, ipagkaloob sa aming mga boluntaryo ang biyaya ng pamumuhay ng isang magandang misyon at pag-uwi nang matatag sa pananampalataya, na puno ng nagniningas na pag-ibig. Nakikiusap kami sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan.

Oh. Ang mahimalang San Charbel, mula sa kanyang malinis na katawan, na nananaig sa katiwalian, ay nagliliwanag ng halimuyak ng langit, halika upang iligtas ako at ipagkaloob sa akin mula sa Diyos ang biyayang kailangan ko.
<> .

Amen.

Oh, San Charbel ipanalangin mo ako.
O Panginoon, na ipinagkaloob kay San Charbel ang biyaya ng pananampalataya, sumasamo ako sa iyo na ipagkaloob sa akin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang banal na biyaya upang mamuhay ayon sa iyong mga utos at Bibliya.


Ang kaluwalhatian ay sa iyo hanggang sa wakas.

Amen.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Charbel Novena – Ika-2 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

Diyos na walang hanggan Banal at niluwalhati sa iyong mga banal, na nagbigay inspirasyon sa monghe at ermitanyo na si St. Charbel na mabuhay at mamatay sa isang perpektong pagkakahawig kay Hesus, na nagbibigay sa kanya ng lakas na humiwalay sa mundo upang mabuhay nang buo, sa kanyang ermita, ang monastiko mga birtud ng kahirapan, pagsunod at kalinisang-puri, nagsusumamo kami sa iyo na pagkalooban mo kami ng biyayang mahalin ka at paglingkuran ka gaya ng ginawa niya.

Panginoong Makapangyarihan, na nagpakita ng kapangyarihan ng pamamagitan ng St. Charbel sa pamamagitan ng maraming mga himala at mga pabor, ipagkaloob sa aming mga boluntaryo ang biyaya ng pamumuhay ng isang magandang misyon at pag-uwi nang matatag sa pananampalataya, na puno ng nagniningas na pag-ibig. Nakikiusap kami sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan.

Oh, San Charbel, Martir ng buhay monastik, na nakaranas ng pagdurusa, at ginawa ka ng Panginoong Jesus na isang maliwanag na tanglaw, dumudulog ako sa iyo at humihiling sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ng biyaya <> . Nagtatapat ako sa iyo.


Amen.

Oh, Saint Charbel, plorera ng pabango, mamagitan para sa akin. Oh, Diyos ng ganap na kabutihan, na pinarangalan si Saint Charbel sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng biyayang gumawa ng mga himala, maawa ka sa akin at ipagkaloob mo sa akin ang hinihiling ko sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan.

Ang Kaluwalhatian ay sa iyo hanggang sa wakas.

Amen.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: Nobena ng Pasko

St. Charbel Novena – Ika-3 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

Diyos na walang hanggan Banal at niluwalhati sa iyong mga banal, na nagbigay inspirasyon sa monghe at ermitanyo na si St. Charbel na mabuhay at mamatay sa isang perpektong pagkakahawig kay Hesus, na nagbibigay sa kanya ng lakas na humiwalay sa mundo upang mabuhay nang buo, sa kanyang ermita, ang monastiko mga birtud ng kahirapan, pagsunod at kalinisang-puri, nagsusumamo kami sa iyo na pagkalooban mo kami ng biyayang mahalin ka at paglingkuran ka gaya ng ginawa niya.

Panginoong Makapangyarihan, na nagpakita ng kapangyarihan ng pamamagitan ng St. Charbel sa pamamagitan ng maraming mga himala at mga pabor, ipagkaloob sa aming mga boluntaryo ang biyaya ng pamumuhay ng isang magandang misyon at pag-uwi nang matatag sa pananampalataya, na puno ng nagniningas na pag-ibig. Nakikiusap kami sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan.

O, San Charbel, ang mapupuntahan, na kumikinang tulad ng isang maningning na bituin sa kalangitan ng simbahan, lumiwanag sa aking daan, at nagpapatibay sa aking pag-asa. Sa iyo ako humihingi ng biyaya <> . Hingin mo kay Hesus na ipinako sa krus na palagi mong sinasamba.


Amen.

Oh, San Charbel, ang halimbawa ng pasensya at katahimikan, mamagitan para sa akin.

O, Panginoong Hesus, na nagpabanal kay San Charbel at tumulong sa kanya upang pasanin ang kanyang krus, bigyan mo ako ng lakas ng loob na tiisin ang mga paghihirap ng buhay at pagpapasakop sa iyong banal na kalooban sa pamamagitan ng pamamagitan ni San Charbel, sa iyo ang pagpapasalamat magpakailanman.

Amen.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Charbel Novena – Ika-4 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

Ang Diyos na walang hanggan Banal at niluwalhati sa iyong mga banal, na nagbigay inspirasyon sa monghe at ermitanyo na si St. Charbel na mabuhay at mamatay sa isang perpektong pagkakahawig kay Hesus, na nagbibigay sa kanya ng lakas na humiwalay sa mundo upang mabuhay nang buo, sa kanyang ermita, ang monastic. mga birtud ng kahirapan, pagsunod at kalinisang-puri, nagsusumamo kami sa iyo na pagkalooban mo kami ng biyayang mahalin ka at paglingkuran ka gaya ng ginawa niya.

Panginoong Makapangyarihan, na nagpakita ng kapangyarihan ng pamamagitan ng St. Charbel sa pamamagitan ng maraming mga himala at mga pabor, ipagkaloob sa aming mga boluntaryo ang biyaya ng pamumuhay ng isang magandang misyon at pag-uwi nang matatag sa pananampalataya, na puno ng nagniningas na pag-ibig. Nakikiusap kami sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan.

Oh Ama, San Charbel, ang mapagmahal, ako ay dumudulog sa iyo. Ang pagtitiwala ko sa iyo ay pumupuno sa aking puso. Sa kapangyarihan ng iyong pamamagitan sa Diyos, hinihintay ko ang Biyaya na hinihiling ko sa iyo <> . Ipakita mo sa akin muli ang iyong pagmamahal.


Oh, San Charbel, hardin ng kabutihan, mamagitan ka para sa akin.

Oh, Diyos, ikaw, na nagbigay kay San Charbel ng biyaya ng iyong pagkakahawig, bigyan mo ako ng tulong na lumago sa mga birtud ng Kristiyano at maawa ka sa akin upang purihin ka hanggang sa wakas.

Amen.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Charbel Novena – Ika-5 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

Ang Diyos na walang hanggan Banal at niluwalhati sa iyong mga banal, na nagbigay inspirasyon sa monghe at ermitanyo na si St. Charbel na mabuhay at mamatay sa isang perpektong pagkakahawig kay Hesus, na nagbibigay sa kanya ng lakas na humiwalay sa mundo upang mabuhay nang buo, sa kanyang ermita, ang monastic. mga birtud ng kahirapan, pagsunod at kalinisang-puri, nagsusumamo kami sa iyo na pagkalooban mo kami ng biyayang mahalin ka at paglingkuran ka gaya ng ginawa niya.

Panginoong Makapangyarihan, na nagpakita ng kapangyarihan ng pamamagitan ng St. Charbel sa pamamagitan ng maraming mga himala at mga pabor, ipagkaloob sa aming mga boluntaryo ang biyaya ng pamumuhay ng isang magandang misyon at pag-uwi nang matatag sa pananampalataya, na puno ng nagniningas na pag-ibig. Nakikiusap kami sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan.

O, San Charbel, mahal ng Diyos, liwanagan mo ako, tulungan mo ako at turuan akong nakalulugod sa Diyos. Bilisan mo akong iligtas. Oh mapagmahal na Ama; Nakikiusap ako sa iyo na hilingin sa Diyos ang biyayang ito <> .

Oh, San Charbel, kaibigan ng ipinako sa krus, mamagitan ka para sa akin.

Oh, pakinggan ng Diyos ang aking kahilingan sa pamamagitan ng pamamagitan ni San Charbel. Iligtas mo ang puso kong dukha at bigyan mo ako ng kapayapaan. Kalmahin ang mga problema ng mt kaluluwa. Luwalhati sa iyo hanggang sa wakas.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: Mother Teresa ng Kolkata Novena

St. Charbel Novena – Ika-6 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

Ang Diyos na walang hanggan Banal at niluwalhati sa iyong mga banal, na nagbigay inspirasyon sa monghe at ermitanyo na si St. Charbel na mabuhay at mamatay sa isang perpektong pagkakahawig kay Hesus, na nagbibigay sa kanya ng lakas na humiwalay sa mundo upang mabuhay nang buo, sa kanyang ermita, ang monastic. mga birtud ng kahirapan, pagsunod at kalinisang-puri, nagsusumamo kami sa iyo na pagkalooban mo kami ng biyayang mahalin ka at paglingkuran ka gaya ng ginawa niya.

Panginoong Makapangyarihan, na nagpakita ng kapangyarihan ng pamamagitan ng St. Charbel sa pamamagitan ng maraming mga himala at mga pabor, ipagkaloob sa aming mga boluntaryo ang biyaya ng pamumuhay ng isang magandang misyon at pag-uwi nang matatag sa pananampalataya, na puno ng nagniningas na pag-ibig. Nakikiusap kami sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan.

O, San Charbel, lahat ng makapangyarihang tagapamagitan, hinihiling ko sa iyo na tuparin ang biyayang kailangan ko <> . Ang isang salita mula sa iyo kay Hesus ay sapat na para mapatawad ako, maawa sa akin at mapagbigyan ang aking hiling.

Oh, San Charbel, kagalakan ng langit at lupa, mamagitan ka para sa akin.

Oh, Diyos, na pumili kay San Charbel upang ipagtanggol kami sa harap ng iyong banal na kapangyarihan, ipagkaloob mo sa akin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang biyayang ito (pangalanan ang biyaya) upang luwalhatiin ka kasama niya hanggang sa wakas.

Amen.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Charbel Novena – Ika-7 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

Ang Diyos na walang hanggan Banal at niluwalhati sa iyong mga banal, na nagbigay inspirasyon sa monghe at ermitanyo na si St. Charbel na mabuhay at mamatay sa isang perpektong pagkakahawig kay Hesus, na nagbibigay sa kanya ng lakas na humiwalay sa mundo upang mabuhay nang buo, sa kanyang ermita, ang monastic. mga birtud ng kahirapan, pagsunod at kalinisang-puri, nagsusumamo kami sa iyo na pagkalooban mo kami ng biyayang mahalin ka at paglingkuran ka gaya ng ginawa niya.

Panginoong Makapangyarihan, na nagpakita ng kapangyarihan ng pamamagitan ng St. Charbel sa pamamagitan ng maraming mga himala at mga pabor, ipagkaloob sa aming mga boluntaryo ang biyaya ng pamumuhay ng isang magandang misyon at pag-uwi nang matatag sa pananampalataya, na puno ng nagniningas na pag-ibig. Nakikiusap kami sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan.

O, San Charbel, minamahal ng lahat, katulong ng nangangailangan; Mayroon akong matatag na pag-asa sa iyong pamamagitan sa harap ng Diyos. Tuparin mo ang biyayang ito para sa akin <> .


Oh, San Charbel, isang bituin na nagpapayo sa mga nalilito, mamagitan para sa akin.

O Diyos, ang dami kong kasalanan ay humahadlang sa iyong biyaya na makarating sa akin. Bigyan mo ako ng biyayang magsisi. Sagutin mo ako sa pamamagitan ng pamamagitan ni San Charbel. Ibalik ang kagalakan sa aking malungkot na puso at ibigay sa akin ang aking kahilingan. Ikaw, ang sagisag ng mga grasya, kaluwalhatian at pasasalamat ay sa iyo.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

bukas ba ang walmart sa araw ng pasko

St. Charbel Novena – Ika-8 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

Diyos na walang hanggan Banal at niluwalhati sa iyong mga banal, na nagbigay inspirasyon sa monghe at ermitanyo na si St. Charbel na mabuhay at mamatay sa isang perpektong pagkakahawig kay Hesus, na nagbibigay sa kanya ng lakas na humiwalay sa mundo upang mabuhay nang buo, sa kanyang ermita, ang monastiko mga birtud ng kahirapan, pagsunod at kalinisang-puri, nagsusumamo kami sa iyo na pagkalooban mo kami ng biyayang mahalin ka at paglingkuran ka gaya ng ginawa niya.

Panginoong Makapangyarihan, na nagpakita ng kapangyarihan ng pamamagitan ng St. Charbel sa pamamagitan ng maraming mga himala at mga pabor, ipagkaloob sa aming mga boluntaryo ang biyaya ng pamumuhay ng isang magandang misyon at pag-uwi nang matatag sa pananampalataya, na puno ng nagniningas na pag-ibig. Nakikiusap kami sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan.

O, San Charbel, sa tuwing nakikita kitang nakaluhod sa banig, nag-aayuno, nag-iwas, at nababahala sa pagtawag sa Diyos, ang aking pag-asa at pananalig sa iyo ay nadaragdagan. Nakikiusap ako na tulungan mo akong matanggap ang biyayang hinihingi ko <> .


O, San Charbel, natutulog sa Diyos, mamagitan ka para sa akin.

O, Hesus, ang pinakamapayapa, ikaw na nagtaas ng iyong minamahal na Charbel sa pagiging perpekto ng Bibliya, taimtim kong hinihiling sa iyo na bigyan mo ako ng biyayang gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay ayon sa iyong kahilingan. Mahal kita, oh Diyos, aking tagapagligtas.

Amen.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Charbel Novena – Ika-9 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

Diyos na walang hanggan Banal at niluwalhati sa iyong mga banal, na nagbigay inspirasyon sa monghe at ermitanyo na si St. Charbel na mabuhay at mamatay sa isang perpektong pagkakahawig kay Hesus, na nagbibigay sa kanya ng lakas na humiwalay sa mundo upang mabuhay nang buo, sa kanyang ermita, ang monastiko mga birtud ng kahirapan, pagsunod at kalinisang-puri, nagsusumamo kami sa iyo na pagkalooban mo kami ng biyayang mahalin ka at paglingkuran ka gaya ng ginawa niya.

Panginoong Makapangyarihan, na nagpakita ng kapangyarihan ng pamamagitan ng St. Charbel sa pamamagitan ng maraming mga himala at mga pabor, ipagkaloob sa aming mga boluntaryo ang biyaya ng pamumuhay ng isang magandang misyon at pag-uwi nang matatag sa pananampalataya, na puno ng nagniningas na pag-ibig. Nakikiusap kami sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan.

O, Padre, San Charbel, nandito na ako sa dulo ng Novena. Napapalusog ang puso ko kapag kausap kita. Malaki ang aking pag-asa na matamo ko kay Hesus ang biyayang hiniling ko sa pamamagitan ng iyong pamamagitan. Nagsisi ako, at ipinapangako ko na hinding-hindi ako mahuhulog sa kasalanan. Hinihiling ko sa iyo na tuparin ang aking kahilingan <> .

O, San Charbel, nakoronahan ng kaluwalhatian, mamagitan ka para sa akin.

Oh, Panginoon, pinakinggan mo ang mga panalangin ni San Charbel, at tinupad mo ang biyaya ng pagkakaisa sa iyo, maawa ka sa akin sa aking sandali ng pagkabalisa. Iligtas mo ako sa masamang hangarin na hindi ko kayang tiisin. Luwalhati at pasasalamat sa iyo hanggang sa wakas.

Amen.

Bigkasin minsan
Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: St. Clare ng Assisi Novena

Panalangin kay St. Charbel

Panginoon, walang katapusan na Banal at Niluwalhati sa Iyong mga Banal, binigyan Mo ng inspirasyon si Charbel, ang santo monghe, na pamunuan ang perpektong buhay ng isang ermitanyo. Nagpapasalamat kami sa Iyo sa pagkakaloob sa kanya ng pagpapala at lakas upang ihiwalay ang kanyang sarili sa mundo upang ang kabayanihan ng mga monastikong birtud ng kahirapan, pagsunod at pagkakawanggawa, ay magtagumpay sa kanyang ermita. Kami ay nagsusumamo na ipagkaloob Mo sa amin ang biyaya ng pagmamahal at paglilingkod sa Iyo, sa pagsunod sa kanyang halimbawa. Makapangyarihang Diyos, Na nagpakita ng kapangyarihan ng pamamagitan ni St. Charbel sa pamamagitan ng kanyang hindi mabilang na mga himala at mga pabor, ipagkaloob sa amin <> , sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan.

Amen