Napakabisang Panalangin ng Arkanghel Raphael para sa Pagpapagaling

Highly Effective Archangel Raphael Prayers

Si San Rafael ay isa sa pitong Arkanghel na nakatayo sa harap ng trono ng Diyos . Ang mga panalangin ng Arkanghel Raphael para sa pagpapagaling ay isang hanay ng mga mabisang panalangin na nagpagaling sa hindi mabilang na mga tapat sa loob ng maraming siglo.Si San Rafael ay kilala bilang ang manggagamot , dahil nagbibigay din siya ng tunay na katahimikan sa katawan at kaluluwa. Ang Arkanghel St. Raphael ay isa rin sa 3 lamang na binanggit sa Banal na Bibliya.Ang kahulugan ng Raphael ay Nagpapagaling ang Diyos . Sa Aklat ng Tobit, inihayag Niya ang kanyang sarili bilang ang anghel Raphael, isa sa pito, na nakatayo sa harap ng Panginoon at sino ang magpapagaling sa Lupa.

Si St. Rafael ay itinuturing na patron ng mga manlalakbay, mga mandaragat, mga bulag, mga sakit sa katawan, mga masasayang pagpupulong, mga nars, manggagamot, manggagawang medikal, mga matchmaker, Kristiyanong kasal at pag-aaral sa Katoliko.758 anghel na kahulugan ng numero

Madalas siyang inilalarawan na may hawak na tauhan. Siya rin ay ipinapakita na may hawak o nakatayo sa isang isda.

Ang mga panalangin ng Arkanghel Raphael para sa pagpapagaling

Ang mga panalangin ng Arkanghel Raphael para sa pagpapagaling

Kailan Mo Binibigkas ang mga Panalangin ng Arkanghel Raphael?

Sa tuwing ikaw ay nawalan ng pag-asa o nakakaramdam ng pagkawatak-watak, napakahirap na panatilihin ang panloob na pananampalataya sa mga pinakamapanganib na panahon ng iyong buhay.Ngunit ang mga taong nagpapanatili ng pananalig sa kanilang sarili at sa Diyos ay ang pinakahuling mga tagumpay. Sila ang mga taong kayang harapin ang pinakamahirap sa mga sitwasyon na may ngiti sa kanilang mga labi.

Hindi ka dapat umatras dahil lang ikaw o ang iyong mga mahal sa buhay ay may sakit at nangangailangan ng pagpapagaling.

Huwag mag-atubiling tumawag San Rafael sa pamamagitan ng pagdarasal sa kanya ng buong debosyon. Tiyak na makakahanap ka ng paraan para maalis ang gulo na iyong kinaroroonan.

Ang pagdarasal kay St. Rafael the Archangel ay sinasabing tunay na makapangyarihan at ito ay gumagana para sa lahat ng isang mananampalataya, isang mananampalataya ng pasensya at pagsusumikap. Na tunay na naniniwala sa pananampalataya at sa banal na kapangyarihan ng Makapangyarihan.

Narito ang ilang mga panalangin ni St. Raphael na maaari mong basahin sa tuwing kailangan mo ng interbensyon mula sa mga matataas na kapangyarihan para sa iyong karamdaman.

Ito ay tiyak na magsisilbing malaking tulong sa mga lubhang nangangailangan.

Novena Kay St. Rafael Ang Arkanghel

Ang mga panalanging ito ay kailangang gawin sa loob ng 9 na araw o 9 na oras nang diretso.

Maaari mong ipagdasal ang buong St. Rafael the Archangel Novena sa ibaba sa EXACT pagkakasunod-sunod.

Ang Ama Namin

Ama namin, Na nasa Langit, sambahin ang Iyong pangalan; Dumating ang Iyong Kaharian, Matupad ang Iyong kalooban sa lupa gaya ng sa Langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw; at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin; at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen.

Ang Aba Ginoong Maria

Aba Ginoong Maria na puno ng Grasya, sumasaiyo ang Panginoon. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Hesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan Amen.

One Glory to be

kaluwalhatian maging sa Ama, at sa Anak, at sa Banal na Espiritu, tulad ng sa simula, ngayon, at magpakailanman, sa mundong walang katapusan.

Ang Pambungad na panalangin

O Maluwalhating Arkanghel St. Rafael, dakilang prinsipe ng makalangit na hukuman, ikaw ay tanyag sa iyong mga kaloob ng karunungan at biyaya. Ikaw ay isang gabay ng mga naglalakbay sa lupa o dagat o hangin, aliw sa mga naghihirap, at kanlungan ng mga makasalanan.

Muling bigkasin ang isang Glory Be...

Panalangin

Nakikiusap kami, tulungan ka <> sa lahat ng kanyang pangangailangan at sa lahat ng pagdurusa sa buhay na ito, tulad ng minsang tinulungan mo ang batang Tobias sa kanyang paglalakbay. Dahil ikaw ang gamot ng Diyos, buong kababaang-loob naming idinadalangin na pagalingin mo ang maraming karamdaman ng kanyang kaluluwa at ang mga sakit na dumaranas ng kanyang katawan.

Muling bigkasin ang isang Glory Be...

Panalangin

Lalo naming hinihiling sa iyo ang pabor, ang pamamagitan ng pagbabagong loob ng puso at ang dakilang biyaya ng kadalisayan, upang ihanda , na maging templo ng Banal na Espiritu. Amen.

Muling bigkasin ang isang Glory Be...

Pangwakas na Panalangin

San Rafael, ng maluwalhating pito na nakatayo sa harap ng trono Niya na nabubuhay at naghahari, Anghel ng kalusugan, pinuspos ng Panginoon ang iyong kamay ng balsamo mula sa langit upang paginhawahin o pagalingin ang aming mga sakit. Pagalingin o pagalingin ang biktima ng sakit. At gabayan ang aming mga hakbang kapag nagdududa sa aming mga paraan.

Nawa'y dinggin at sagutin ng Diyos ang ating panalangin ayon sa Kanyang banal na kalooban at para sa Kanyang dakilang kaluwalhatian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, Amen

Magbasa pa: Mary Undoer of Knots Novena And Prayers

Panalangin ni San Rafael

Mapalad na San Rafael, Arkanghel, Isinasamo namin sa iyo na tulungan mo kami sa lahat ng aming mga pangangailangan at pagsubok sa buhay na ito, dahil ikaw, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ay nagpanumbalik ng paningin at nagbigay ng patnubay sa batang Tobit. Mapagpakumbaba kaming humihingi ng iyong tulong at pamamagitan, upang ang aming mga kaluluwa ay gumaling, ang aming mga katawan ay protektado mula sa lahat ng sakit, at sa pamamagitan ng banal na biyaya ay maging karapat-dapat kaming manahan sa walang hanggang Kaluwalhatian ng Diyos sa langit.
Amen.

Makapangyarihan Mga Panalangin ng Arkanghel Raphael para sa Pagpapagaling

Maluwalhating Arkanghel St. Raphael, dakilang prinsipe ng makalangit na hukuman, ikaw ay tanyag sa iyong mga kaloob ng karunungan at biyaya. Ikaw ay isang gabay ng mga naglalakbay sa lupa o dagat o hangin, aliw sa mga naghihirap, at kanlungan ng mga makasalanan. Nakikiusap ako sa iyo, tulungan mo ako sa lahat ng aking mga pangangailangan at sa lahat ng pagdurusa sa buhay na ito, tulad ng minsang tinulungan mo ang batang Tobias sa kanyang paglalakbay. Dahil ikaw ang gamot ng Diyos buong kababaang-loob kong idinadalangin sa iyo na pagalingin ang maraming karamdaman ng aking kaluluwa at mga sakit na dumaranas ng aking katawan. Lalo kong hinihiling sa iyo ang pabor (dito binanggit ang iyong espesyal na layunin), at ang dakilang biyaya ng kadalisayan upang ihanda ako na maging templo ng Banal na Espiritu.
Amen.

Panalangin Kay Saint Raphael Bago Maglakbay At Para sa mga Manlalakbay

Mahal na St. Rafael, ang ibig sabihin ng iyong magandang pangalan ay nagpapagaling ang Diyos. Ipinadala ka ng Panginoon sa batang si Tobias upang gabayan siya sa mahabang paglalakbay. Sa kanyang pagbabalik tinuruan mo siya kung paano gamutin ang pagkabulag ng kanyang ama. Napaka natural, kung gayon, para sa mga Kristiyano na manalangin para sa iyong makapangyarihang tulong ligtas na biyahe at isang masayang pagbabalik. Ito ang aming hinihiling para sa aming sarili gayundin sa lahat na malayo sa tahanan.
Amen.

San Rafael Panalangin Para sa Proteksyon Mula sa Lahat ng Kasamaan

Kabanal-banalang Ina, Reyna ng mga Anghel at Arkanghel, ipadala sa akin ang iyong Kampeon, ang Arkanghel na si San Rafael, hayaang pagalingin niya ako sa lahat ng aking espirituwal at pisikal na karamdaman sa BANAL NA PANGALAN ni HESUS. Nawa'y protektahan niya ako mula kay satanas at sa lahat ng masasamang espiritu. San Rafael ay maging aking gabay at tagapagtanggol sa aking paglalakbay sa buhay. O’ maluwalhating San Rafael Arkanghel, tagapagbalita ng mga pagpapala, ipanalangin mo kami!
Amen.

Magbasa pa: Kahulugan ng Panalangin ng Boondock Saints at Biblikal na Pinagmulan

Miraculous St. Raphael Panalangin Para sa Pisikal na Pagpapagaling

Hindi lamang direktang nagbibigay si Archangel Raphael pagpapagaling sa anumang pisikal na karamdaman o sakit ; nagbibigay din siya ng gabay tungkol sa kung paano, mapapabuti mo ang iyong kalusugan sa pangkalahatan.

Para tawagan si Archangel Raphael para sa pagpapagaling gamitin ang sumusunod na Mantra habang nakikita ang kanyang esmeralda berdeng liwanag na nakapalibot sa iyo: Arkanghel Raphael mangyaring tulungan ako sa pagpapagaling sa sumusunod na isyu (pangalanan ang iyong alalahanin sa kalusugan). Palibutan mo ako ng iyong nakapagpapagaling na liwanag at bigyan ako ng patnubay tungkol sa mga positibong pagbabago na maaari kong gawin upang mapabuti ang aking kalusugan at tungkol sa (mga) nag-aambag na emosyonal na isyu. Mangyaring tumulong sa pag-coordinate ng sinumang mga manggagamot na maaaring tumulong sa akin sa aking proseso ng pagpapagaling. Salamat, at ganoon nga.

Makapangyarihan Panalangin Para sa Pagpapagaling ng Enerhiya

Arkanghel Raphael mangyaring punan mo ako ng iyong berdeng nakapagpapagaling na ilaw at tulungan akong ilabas ang anumang negatibong enerhiya, pag-iisip o emosyon na hindi nagsisilbi sa aking pinakamataas na kabutihan. Mangyaring bigyan ako ng patnubay tungkol sa mga positibong pagbabago na maaari kong gawin upang mapabuti ang aking enerhiya na panginginig ng boses at mapanatili ang isang pinakamainam na estado ng wellness. Salamat, at ganoon nga

Maikling Panalangin kay San Rafael, ang Arkanghel

Si San Rafael, ang Arkanghel, palaso at gamot ng Banal na Pag-ibig, ay sumugat sa aming mga puso, isinasamo namin sa iyo, sa nag-aapoy na pag-ibig ng Diyos at hayaan ang sugat na ito ay hindi maghilom, upang kahit sa pang-araw-araw na buhay ay manatili kami sa landas ng pag-ibig. at daigin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen.

Panalangin ng Pagtatalaga kay San Rafael

Ang konsagrasyon ay orihinal na nangangahulugang ang pagkilos ng paggawa o pagdedeklara ng isang bagay, karaniwang isang simbahan, na sagrado.

Ang Banal na Arkanghel Raphael, na nakatayong malapit sa trono ng Diyos at nag-aalay sa Kanya ng ating mga panalangin, iginagalang kita bilang espesyal na Kaibigan at Mensahero ng Diyos. Pinili kita bilang aking Patron at nais kitang mahalin at sundin gaya ng ginawa ng batang Tobias. Iniaalay ko sa iyo ang aking katawan at kaluluwa, ang lahat ng aking gawain, at ang aking buong buhay. Nais kong ikaw ay maging aking Patnubay at Tagapayo sa lahat ng mapanganib at mahihirap na problema at desisyon ng aking buhay. Alalahanin, mahal na San Rafael, na ang biyaya ng Diyos ay nag-ingat sa iyo kasama ng mga mabubuting anghel sa langit nang ang mga mapagmataas ay itinapon sa impiyerno. Nakikiusap ako sa iyo, kung gayon, na tulungan mo ako sa aking pakikibaka laban sa mundo, sa laman, at sa diyablo. Ipagtanggol mo ako sa lahat ng panganib at sa bawat pagkakataon ng kasalanan. Patnubayan mo ako palagi sa daan ng kapayapaan, kaligtasan, at kaligtasan. Ihandog ang aking mga panalangin sa Diyos tulad ng iyong pag-aalay ng kay Tobias, upang sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ay matamo ko ang mga biyayang kailangan para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Alalahanin mo ako at laging manalangin para sa akin sa harap ng Mukha ng Anak ng Diyos. Tulungan mo akong mahalin at paglingkuran ang aking Diyos nang tapat, mamatay sa Kanyang biyaya, at sa wakas ay maging karapat-dapat na makasama ka sa pagkikita at pagpuri sa Diyos magpakailanman sa langit. Amen.

Umaasa ako na sinasagot ni St. Rafael ang lahat ng iyong mga panalangin at ibigay ang iyong mga kahilingan upang gawing mas magandang tirahan ang mundong ito.

Umaasa ako na nakatulong sa iyo ang artikulo.

Magbasa pa: Mga Panalangin ni San Jude Para sa Pag-asa Sa Desperado na Panahon