60 Bible Verses Tungkol sa Breakups At Heartbreak Upang Aliwin ang Iyong Puso

60 Bible Verses About Breakups

Dapat mong itanong sa iyong sarili kung ang Bibliya ay talagang may sasabihin tungkol sa dalamhati at mga relasyon? Mayroon ba talagang malalim na mga talata sa Bibliya tungkol sa mga breakup?May mga pagkakataon na mararamdaman mong naliligaw ka nang walang ideya kung ano ang gagawin sa iyong buhay.Ang taong pinakamamahal mo, iniwan kang nakakalat kaya napaluhod ka. Maaari mong maramdaman na ito na ang katapusan ng mundo at ang iyong buhay, at wala kang mahahanap na mas mahusay kaysa sa taong iyon, na mag-aalaga sa iyo.

Ngunit hindi iyon totoo!Mayroon kang mapagmahal na pamilya at mga kaibigan na makakapagpapahinga, at sila ay nagmamalasakit sa iyo nang higit sa sinuman sa mundong ito.

Higit sa lahat, mayroon ka pa ring mga pagpapala ng Diyos na ibinuhos sa iyo. Hindi ka nag-iisa, at kung pinag-uusapan mo ang paghahanap ng angkop na kapareha para sa iyong sarili, tiyak na makakahanap ka ng isa.

Maaaring ang dahilan ng iyong paghihiwalay ay dahil gusto ng Diyos na makasama mo ang isang taong mas maganda ang plano niya para sa iyo, marahil ang taong iyon ay doble ang mukha at nais ng Diyos na iligtas ka mula sa pananakit sa iyong sarili sa pamamagitan ng malalim na pakiramdam para sa taong iyon sa katagalan.Lahat ng bagay ay nangyayari para sa isang dahilan, at upang maging tiyak, isang magandang dahilan. Kaya't hanapin ang mas malaking larawan at hayaan ang Diyos na gumawa ng pagpapagaling.

60 Bible Verses Tungkol sa Breakups At Heartbreak Upang Aliwin ang Iyong Puso

60 Bible Verses Tungkol sa Breakups At Heartbreak Upang Aliwin ang Iyong Puso

Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Breakups At Heartbreak

Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na talata sa Bibliya para sa breakups at heartbreaks na makakatulong sa iyo na malampasan ang mahirap na yugto na nangyayari sa iyong buhay.

Magsimula na tayo.

Deuteronomio 31:6

Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot, ni matakot sa kanila: sapagka't ang Panginoon mong Dios, ay siyang yumayaong kasama mo; hindi ka niya pababayaan, ni pababayaan ka man.

— Deuteronomio 31:6

Deuteronomio 31:8

Ang Panginoon mismo ang nangunguna sa iyo at sasaiyo; hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Huwag kang matakot; Huwag kang panghinaan ng loob.

— Deuteronomio 31:8

Eclesiastes 9:4

Sapagka't sa kaniya na nakikisama sa lahat ng nabubuhay ay may pagasa: sapagka't ang asong buhay ay maigi kay sa patay na leon.

— Eclesiastes 9:4

Hebreo 13:5-6

Panatilihin ang iyong buhay na malaya mula sa pag-ibig sa salapi at maging kontento sa kung ano ang mayroon ka, dahil sinabi ng Diyos, ‘Hinding-hindi kita iiwan; hinding-hindi kita pababayaan.’ Kaya sinasabi natin nang may pagtitiwala, ‘Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng mga mortal?

— Hebreo 13:5-6

Awit 9:9-10

Ang Panginoon din ay magiging kanlungan para sa naaapi, isang kanlungan sa panahon ng kabagabagan. At silang nakakakilala ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo: sapagka't hindi mo pinabayaan, Panginoon, silang nagsisihanap sa iyo.

— Awit 9:9-10

Awit 30:5

Sapagka't ang kaniyang galit ay panandalian lamang, nguni't ang kaniyang paglingap ay habangbuhay; Ang pag-iyak ay maaaring manatili sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga.

— Awit 30:5

Awit 34:17-18

Kapag humihingi ng tulong ang mga matuwid, dininig ng Panginoon at inililigtas sila sa lahat ng kanilang kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag ang puso at inililigtas ang mga durog na espiritu. — Awit 34:17-18

— Awit 34:17-18

Awit 34:18

Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso; at inililigtas ang mga yaong may nagsisising espiritu.

cool na mga regalo sa pasko para sa mga lalaki

— Awit 34:18

Awit 41:9

Oo, ang aking sariling kaibigan, na aking pinagtiwalaan, na kumain ng aking tinapay, ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin.

— Awit 41:9

Awit 46:1-2

Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang walang hanggang tulong sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay gumuho at ang mga bundok ay mahulog sa gitna ng dagat.

— Awit 46:1-2

Awit 55:22

Ihagis mo sa Panginoon ang iyong pasanin, at aalalayan ka niya; Hinding-hindi Niya hahayaang mayayanig ang matuwid.

— Awit 55:22

Awit 73:26

Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay: nguni't ang Dios ay kalakasan ng aking puso, at aking bahagi magpakailan man.

— Awit 73:26

Kabilang sa pinakasikat na mga talata sa Bibliya tungkol sa mga breakup na nagsasabing ang pagtitiwala ng isang tunay na mananampalataya sa panginoon ay bibigyan niya ng lakas sa mga panahong nakakasakit ng puso.

Awit 147:3

Kaniyang pinapagaling ang mga bagbag sa puso, at tinatalian ang kanilang mga sugat.

— Awit 147:3

Isa ito sa pinakamalalim na talata sa Bibliya tungkol sa mga breakup. Tinitiyak ng talatang ito sa mga mananampalataya na ang kanilang mga bagbag na puso ay aayusin ng Diyos.

Kawikaan 3:5-6

Magtiwala ka sa Panginoon nang buong puso mo; at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas.

— Kawikaan 3:5-6

Kawikaan 3:15-16

Siya'y higit na mahalaga kay sa mga rubi: at lahat ng mga bagay na iyong ninanasa ay hindi maitutulad sa kaniya. Ang haba ng mga araw ay nasa kaniyang kanang kamay; at sa kanyang kaliwang kamay ay kayamanan at karangalan.

— Kawikaan 3:15-16

Isaias 9:2

Ang mga taong lumakad sa kadiliman ay nakakita ng isang dakilang liwanag: silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila ay sumikat ang liwanag.

— Isaias 9:2

Isaias 41:10

Huwag kang matakot; sapagka't ako'y sumasaiyo: huwag kang manglupaypay; sapagkat ako ang iyong Diyos: palalakasin kita; oo, tutulungan kita; oo, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran.

— Isaias 41:10

Isaias 43:18

Kalimutan ang mga dating bagay; huwag mong isipin ang nakaraan.

— Isaias 43:18

Isaias 43:1-4

Nguni't ngayon ay ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha sa iyo, Oh Jacob, at siyang nag-anyo sa iyo, Oh Israel, Huwag kang matakot: sapagka't aking tinubos ka, tinawag kita sa iyong pangalan; akin ka. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo; at sa mga ilog, hindi ka nila aapawan: pagka lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog; ni ang apoy ay mag-aapoy sa iyo. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang iyong Tagapagligtas: aking ibinigay ang Egipto bilang iyong pantubos, ang Etiopia at ang Seba na para sa iyo. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, ikaw ay naging marangal, at minahal kita: kaya't bibigyan kita ng mga tao para sa iyo, at mga tao para sa iyong buhay.

— Isaias 43:1-4

Magbasa pa: Magagandang Predestination Bible Verses

Isaias 66:2

Sapagka't ang lahat ng mga bagay na yaon ay ginawa ng aking kamay, at lahat ng mga bagay na yaon ay nangyari na, sabi ng Panginoon: nguni't sa taong ito ay titingin ako, sa makatuwid baga'y sa kaniya na dukha at may nagsisising espiritu, at nanginginig sa aking salita.

— Isaias 66:2

Jeremias 29:11

Sapagka't nalalaman ko ang mga pagiisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pagiisip ng kapayapaan, at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng inaasahang wakas.

— Jeremias 29:11

Jeremias 33:3

Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at sasabihin sa iyo ang mga dakila at hindi masaliksik na bagay na hindi mo nalalaman.

— Jeremias 33:3

Mateo 6:31-34

Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay mabalisa para sa kanyang sarili. Sapat na para sa araw ay ang sarili nitong problema.

— Mateo 6:31-34

Mateo 6:33

Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaharian ng Dios, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.

— Mateo 6:33

Mateo 7:13-14

Pumasok sa makipot na pintuan. Sapagka't maluwang ang pintuang-bayan at madali ang daan na patungo sa kapahamakan, at marami ang nagsisipasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at mahirap ang daan na patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasusumpong nito.

— Mateo 7:13-14

mga panalangin ni st.charles borromeo

Mateo 10:14

At sinumang hindi tumanggap sa inyo, o makinig sa inyong mga salita, kapag kayo ay umalis sa bahay o lungsod na iyon, ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa.

— Mateo 10:14

Mateo 11:28-30

Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; sapagka't ako ay maamo at mapagpakumbabang puso: at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay madali, at ang aking pasanin ay magaan.

— Mateo 11:28-30

Mateo 13:15

Sapagka't ang puso ng bayang ito ay naging mabagsik, at ang kanilang mga tainga ay malabo sa pandinig, at ang kanilang mga mata ay kanilang ipinikit; baka sa anumang oras ay makakita sila ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga, at makaunawa ng kanilang puso, at magbalik-loob, at sila ay aking pagalingin.

— Mateo 13:15

Mateo 15:8

Ang bayang ito ay lumalapit sa akin ng kanilang bibig, at pinararangalan ako ng kanilang mga labi; ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin.

cream cheese sa halip na kulay-gatas

— Mateo 15:8

Mateo 21:22

At anuman ang hingin mo sa panalangin, matatanggap mo, kung mayroon kang pananampalataya

— Mateo 21:22

Mateo 21:42

Sinabi sa kanila ni Jesus, Kailanma'y hindi ba ninyo nabasa sa mga kasulatan, Ang bato na itinakuwil ng mga nagtayo ng bahay, ay siya ring naging pangulo ng panulok: ito ay gawa ng Panginoon, at ito ay kagilagilalas sa ating mga mata?

— Mateo 21:42

Mateo 11:28

Lumapit sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatang lubha, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan.

— Mateo 11:28

Mateo 28:20

Ituro mo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo: at, narito, ako ay sumasainyo palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen.

— Mateo 28:20

Lucas 4:18

Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinahiran niya ako upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga dukha; sinugo niya ako upang pagalingin ang mga bagbag ang puso, upang ipangaral ang paglaya sa mga bihag, at ang pagbabalik ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga nangabagbag.

— Lucas 4:18

Lucas 6:35-36

Ngunit mahalin mo ang iyong mga kaaway, gumawa ng mabuti sa kanila, at magpahiram sa kanila nang hindi umaasa na may maibabalik pa. Kung magkagayon ang inyong gantimpala ay magiging malaki, at kayo ay magiging mga anak ng Kataas-taasan, sapagkat siya ay mabait sa mga walang utang na loob at masasama. Maging maawain, gaya ng iyong Ama na mahabagin.

— Lucas 6:35-36

Juan 3:16

Sapagka't gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

— Juan 3:16

Juan 8:32

Pagkatapos ay malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.

— Juan 8:32

Juan 12:40

Binulag niya ang kanilang mga mata, at pinatigas niya ang kanilang puso; upang hindi sila makakita ng kanilang mga mata, o makaunawa man ng kanilang puso, at magbalik-loob, at pagalingin ko sila.

— Juan 12:40

Juan 14:27

Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang iyong puso, ni matakot man.

— Juan 14:27

Juan 16:33

Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian: datapuwa't laksan ninyo ang inyong loob; Nadaig ko na ang mundo.

— Juan 16:33

Roma 5:8

Ngunit ipinakikita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito: Noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.

— Roma 5:8

Roma 8:7

Sapagka't ang kaisipang laman ay pakikipag-alit laban sa Dios: sapagka't hindi napapailalim sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari.

— Roma 8:7

Roma 8:18

Sapagka't iniisip ko na ang mga pagdurusa sa kasalukuyang panahon ay hindi katumbas ng kaluwalhatiang ihahayag sa atin.

— Roma 8:18

Roma 8:28

At alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na tinawag ayon sa kanyang layunin.

— Roma 8:28

regalo para sa 90 yr old man

Magbasa pa: Makabuluhang Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagkakaibigan

Roma 8:38-39

Sapagka't ako'y naniniwala, na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang kataasan, kahit ang kalaliman, kahit ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig. ng Diyos, na kay Cristo Jesus na ating Panginoon.

— Roma 8:38-39

Efeso 4:31

Hayaan ang lahat ng kapaitan, at poot, at galit, at hiyawan, at pananalita, ay ilayo sa inyo, kasama ng lahat ng masamang hangarin.

— Efeso 4:31

Efeso 4:31-32

Alisin ang lahat ng sama ng loob, poot at galit, awayan at paninirang-puri, kasama ang lahat ng uri ng malisya. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa, na nagpapatawad sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Cristo.

— Efeso 4:31-32

Filipos 4:8

Sa wakas, aking mga kaibigan, isaisip ninyo ang anumang totoo, dalisay, tama, banal, palakaibigan, at nararapat. Huwag kailanman tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang tunay na kapaki-pakinabang at karapat-dapat na papuri.

— Filipos 4:8

Filipos 4:6-7

Mag-ingat sa wala; datapuwa't sa bawa't bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. At ang kapayapaan ng Dios, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

— Filipos 4:6-7

Filipos 4:13

Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin.

— Filipos 4:13

Santiago 1:2-4

Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag nahuhulog kayo sa iba't ibang pagsubok, sa pagkaalam na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ngunit hayaang magkaroon ng sakdal na gawa ang pagtitiis, upang kayo ay maging sakdal at ganap, na walang kulang.

— Santiago 1:2-4

Santiago 4:7

Pasakop nga kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo, at tatakas siya sa inyo.

— Santiago 4:7

1 Pedro 5:7

Ihagis sa kanya ang lahat ng inyong pag-aalala; sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo.

— 1 Pedro 5:7

1 Tesalonica 5:18

Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo: sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo Jesus tungkol sa inyo

— 1 Tesalonica 5:18

2 Corinto 4:8-10

Kami ay nahihirapan sa bawat panig, ngunit hindi nadudurog, nalilito, ngunit hindi nawalan ng pag-asa; inuusig, ngunit hindi pinabayaan; pinabagsak, ngunit hindi nawasak. Lagi naming dinadala sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan.

- 2 Corinto 4:8-10

Apocalipsis 21:4

At papahirin ng Dios ang lahat ng luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng dalamhati, ni ng pagtangis, ni ng kirot pa man: sapagka't ang mga dating bagay ay lumipas na.

— Apocalipsis 21:4

Masakit ang breakups. Marami. Ang mga ito ay masakit at nakakabagabag, at kung minsan, tila halos imposibleng malagpasan ang mga ito. Ngunit ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang makaligtas sa isang paghihiwalay ay ang pagbibigay pansin sa mga kabutihang maaaring dulot nito.

Kung naghahanap ka, mahahanap mo ito.

Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo at hinding hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya pababayaan. Tutulungan ka niyang malampasan ito.

Gawin mo lang ang unang hakbang ng pagsuko ng iyong buhay sa Kanya.

Sana ay nakatulong sa iyo ang mga talata sa Bibliya tungkol sa breakups.