Nakakainspirasyong Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagmumura at Pagmumura

Inspiring Bible Verses About CursingAlamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Nasusulat sa Bibliya na ipinakita ni Jesus ang bagong tuntunin swear wag naman .Samantalang para sa pagmumura, binibigyang-diin ng Bibliya na huwag hayaang lumabas ang anumang masamang salita sa iyong bibig. Dapat matuto kang subaybayan ang iyong sariling bibig!ako matatag naniniwala na ang pagmumura ay nauugnay lamang sa mga negatibong emosyon at walang maidudulot na mabuti sa sinuman sa katagalan kabilang ka.

Dapat kang matutong manatiling kalmado sa mga oras ng gayong mga agresibong sitwasyon kung saan malamang na mawalan ka ng gana.Sa kabilang banda, ang mga tao ay nagmumura sa loob ng maraming siglo. Ang pagmumura ay lubhang nakakasakit sa maraming tao. Ito ay konektado sa emosyonal na aspeto.

Ngayon, ang pagmumura at pagmumura ay pumupuno sa paligid natin. Dapat ay ganap na walang puwang para sa karumihan at pagpapalaya ng mga negatibong kaisipan.

Lahat tayo ay mga anak ng Diyos, at higit sa lahat ang nagsasama sa atin ay ang sangkatauhan hindi ang kalupitan.Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagmumura

Nakakainspirasyong Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagmumura at Pagmumura

Nakakainspirasyong Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagmumura at Pagmumura

Basahin at unawain natin ang ilan sa mga talata sa Bibliya tungkol sa pagmumura at pagmumura.

Colosas 3:8

Ngunit ngayon ay dapat din ninyong alisin sa inyong sarili ang lahat ng mga bagay na gaya ng mga ito: galit, poot, masamang hangarin, paninirang-puri, at mahalay na pananalita sa inyong mga labi.

Efeso 4:29

Huwag hayaang lumabas sa inyong mga bibig ang anumang masasamang salita, kundi ang makatutulong lamang sa pagpapatibay ng iba ayon sa kanilang mga pangangailangan, upang ito ay makinabang sa mga nakikinig.

Efeso 5:4

Hindi rin dapat magkaroon ng kalaswaan, kamangmangan, o magaspang na biro, na wala sa lugar, kundi pasasalamat.

Mateo 5:37

Ang kailangan mo lang sabihin ay 'Oo' o 'Hindi'; anumang bagay na higit pa rito ay mula sa masama.

Mateo 12:36-37

Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat isa ay magkakaroon ng pananagutan sa araw ng paghuhukom para sa bawat walang kabuluhang salita na kanilang sinabi. Sapagka't sa iyong mga salita ay mapapawalang-sala ka, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka.

Mateo 15:10-11

Tinawag ni Jesus ang karamihan sa kanya at sinabi, Makinig at unawain. Ang pumapasok sa bibig ng isang tao ay hindi nagpaparumi sa kanila, ngunit kung ano ang lumalabas sa kanilang bibig, iyon ang nagpaparumi sa kanila.

Santiago 1:26

Yaong mga nagtuturing sa kanilang sarili na relihiyoso ngunit hindi nagpipigil ng mahigpit sa kanilang mga dila ay dinadaya ang kanilang sarili, at ang kanilang relihiyon ay walang halaga.

Santiago 3:6-8

Ang dila rin ay apoy, isang daigdig ng kasamaan sa mga bahagi ng katawan. Sinisira nito ang buong katawan, sinisilaban ang buong takbo ng buhay ng isang tao, at mismong sinusunog ng impiyerno. Lahat ng uri ng hayop, ibon, reptilya at nilalang sa dagat ay pinapaamo at pinaamo ng sangkatauhan, ngunit walang tao ang kayang paamuin ang dila. Ito ay isang hindi mapakali na kasamaan, puno ng nakamamatay na lason.

Santiago 3:10

Sa iisang bibig lumalabas ang papuri at sumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganito.

Magbasa pa: Nakakainspirasyong Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Lakas

2 Timoteo 2:16

Iwasan ang walang-diyos na daldalan, sapagkat ang mga nagpapakasasa dito ay magiging lalong masama.

Awit 19:14

Nawa ang mga salitang ito ng aking bibig at itong pagninilay ng aking puso ay maging kalugud-lugod sa iyong paningin, Panginoon, aking Bato at aking Manunubos.

Awit 34:13-14

Iwasan mo ang iyong dila sa kasamaan at ang iyong mga labi sa pagsasabi ng kasinungalingan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ng mabuti; hanapin ang kapayapaan at ituloy ito.

Awit 141:3

Maglagay ka ng bantay sa aking bibig, Panginoon; bantayan mo ang pintuan ng aking labi.

Kawikaan 4:24

Panatilihin ang iyong bibig na walang kasamaan; ilayo sa iyong mga labi ang masasamang usapan.

Kawikaan 6:12

Isang manggugulo at isang kontrabida, na gumagala na may tiwaling bibig

Kawikaan 21:23

Ang mga nagbabantay sa kanilang mga bibig at kanilang mga dila ay nag-iingat sa kanilang sarili mula sa kapahamakan.

Exodo 20:7

Huwag mong gamitin sa maling paraan ang pangalan ng Panginoon mong Diyos, sapagkat hindi aariin ni Yahweh na walang kasalanan ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa maling paraan.

Lucas 6:45

Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa mabubuting nakaimbak sa kanyang puso, at ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kasamaan na nakaimbak sa kanyang puso. Sapagkat sinasalita ng bibig kung ano ang laman ng puso.

Santiago 15:12

Higit sa lahat, mga kapatid, huwag sumumpa—hindi sa langit o sa lupa o sa anumang bagay. Ang kailangan mo lang sabihin ay isang simpleng Oo o Hindi. Kung hindi, ikaw ay hahatulan.

Lucas 6:28

pagpalain ang mga sumusumpa sa iyo, ipanalangin mo ang mga umaapi sa iyo.

Mateo 5:22

Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magalit sa kanyang kapatid ay sasailalim sa kahatulan. Muli, ang sinumang magsabi sa isang kapatid na lalaki o babae, 'Raca,' ay mananagot sa korte. At sinumang magsabi, ‘Tanga ka!’ ay nasa panganib ng apoy ng impiyerno.

1 Pedro 3:10

Sapagkat, Ang sinumang nagnanais na mahalin ang buhay at makakita ng mabubuting araw ay dapat mag-ingat sa kanilang dila mula sa masama at ang kanilang mga labi sa mapanlinlang na pananalita.

Mateo 15:11

Ang pumapasok sa bibig ng isang tao ay hindi nagpaparumi sa kanila, ngunit kung ano ang lumalabas sa kanilang bibig, iyon ang nagpaparumi sa kanila.

Kawikaan 18:21

Ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan, at ang mga umiibig dito ay kakain ng bunga nito.

Awit 109:17

Mahilig siyang magbigkas ng sumpa— nawa'y bumalik ito sa kanya. Wala siyang nakitang kasiyahan sa pagpapala—malayo nawa ito sa kanya.

Roma 12:14

Pagpalain ang mga umuusig sa iyo; pagpalain at huwag sumpain.

2 Hari 2:23-24

Mula roon ay umahon si Eliseo sa Bethel. Habang naglalakad siya sa kalsada, may mga batang lalaki na lumabas ng bayan at tinutuya siya. Umalis ka rito, kalbo! sabi nila. Umalis ka rito, kalbo! 24 Lumingon siya, tumingin sa kanila, at sumpain sila sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos ay lumabas ang dalawang oso mula sa kakahuyan at hinampas ang apatnapu't dalawa sa mga batang lalaki.

Santiago 3:8-10

ngunit walang tao ang makakapagpaamo ng dila. Ito ay isang hindi mapakali na kasamaan, puno ng nakamamatay na lason. 9 Sa pamamagitan ng dila ay pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito'y sinusumpa natin ang mga tao, na ginawang kawangis ng Diyos. 10 Sa iisang bibig lumalabas ang papuri at sumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganito.

Mateo 15:18-20

Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ng isang tao ay nagmumula sa puso, at ang mga ito ay nagpaparumi sa kanila. 19 Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip—pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, patotoo ng kasinungalingan, paninirang-puri. 20 Ito ang nagpaparumi sa tao; ngunit ang pagkain ng hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa kanila.

Roma 12:2

Huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang sa pamamagitan ng pagsubok ay inyong mabatid kung ano ang kalooban ng Dios, kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at ganap.

Awit 10:7

Ang kaniyang bibig ay puno ng sumpa at panlilinlang at pang-aapi; sa ilalim ng kanyang dila ay kasamaan at kasamaan.

1 Corinto 10:13

Walang tuksong dumating sa iyo na hindi karaniwan sa tao. Ang Diyos ay tapat, at hindi niya hahayaang matukso kayo nang higit sa inyong makakaya, ngunit kasama ng tukso ay ibibigay din niya ang paraan ng pagtakas, upang ito ay inyong matiis.

Tito 2:6-8

Gayundin naman, himukin mo ang mga nakababatang lalaki na magpigil sa sarili. Ipakita mo ang iyong sarili sa lahat ng paraan upang maging huwaran ng mabubuting gawa, at sa iyong pagtuturo ay magpakita ng integridad, dangal, at mabuting pananalita na hindi maaaring hatulan, upang ang isang kalaban ay mapahiya, na walang anumang masamang sasabihin tungkol sa atin.

Filipos 4:8

Sa wakas, mga kapatid, anumang totoo, anumang marangal, anumang makatarungan, anumang dalisay, anumang kaibig-ibig, anumang kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, kung mayroong anumang bagay na karapat-dapat purihin, isipin ang mga bagay na ito.

1 Timoteo 4:12

Huwag hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan, kundi maging halimbawa ang mga mananampalataya sa pananalita, sa paggawi, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kadalisayan.

Kawikaan 8:13

Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig; ito ay nagpaparumi sa isang tao.

Oseas 4:2

May pagmumura, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya; sinisira nila ang lahat ng hangganan, at ang pagdanak ng dugo ay kasunod ng pagdanak ng dugo.

Kawikaan 31:26

Binubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan, at ang turo ng kagandahang-loob ay nasa kanyang dila.

Santiago 4:7

Pasakop nga kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo, at tatakas siya sa inyo.

Santiago 3:11-13

Ang bukal ba ay bumubuhos mula sa iisang bukana kapwa sariwa at maalat na tubig? Maaari bang magbunga ng olibo ang puno ng igos, mga kapatid ko, o ang puno ng ubas ay magbunga ng igos? Hindi rin makakapagbigay ng sariwang tubig ang isang salt pond. Sino sa inyo ang matalino at maunawain? Sa pamamagitan ng kanyang mabuting paggawi ay ipakita niya ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan.

Kawikaan 15:1

Ang malumanay na sagot ay pumapawi ng poot, ngunit ang masakit na salita ay pumukaw ng galit.

Santiago 5:12

Ngunit higit sa lahat, mga kapatid ko, huwag kayong manumpa, maging sa langit, o sa lupa, o sa anumang iba pang sumpa, ngunit hayaan ang inyong oo ay oo at ang inyong hindi ay hindi, upang hindi kayo mahulog sa ilalim ng paghatol.

Mateo 12:30-37

Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, at ang hindi nagtitipon na kasama ko ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kalapastanganan ay ipatatawad sa mga tao, ngunit ang kalapastanganan laban sa Espiritu ay hindi patatawarin. At sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin, ngunit sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa darating na panahon. O gawin mong mabuti ang puno at mabuti ang bunga nito, o gawin mong masama ang puno at masama ang bunga nito, sapagkat nakikilala ang puno sa bunga nito. Kayong mga anak ng ulupong! Paano ka magsasalita ng mabuti, kung ikaw ay masama? Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig…

Eclesiastes 5:6

Huwag hayaang akayin ka ng iyong bibig sa kasalanan, at huwag mong sabihin sa harap ng mensahero na ito ay isang pagkakamali. Bakit magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sirain ang gawa ng iyong mga kamay?

1 Tesalonica 5:22

Umiwas sa bawat anyo ng kasamaan.

Mateo 5:33-37

Muli ninyong narinig na sinabi sa mga unang panahon, ‘Huwag kang susumpa ng kasinungalingan, kundi tutuparin mo sa Panginoon ang iyong isinumpa.’ Ngunit sinasabi ko sa iyo, Huwag kang manumpa sa anumang paraan, maging sa pamamagitan ng langit, sapagkat ito ang trono ng Diyos, o ng lupa, sapagkat ito ang kanyang tuntungan, o ng Jerusalem, sapagkat ito ang lunsod ng dakilang Hari. At huwag kang manumpa sa pamamagitan ng iyong ulo, sapagkat hindi mo mapapaputi o maiitim ang isang buhok. Hayaan ang iyong sasabihin ay 'Oo' o 'Hindi'; anumang higit pa rito ay nagmumula sa kasamaan.

pareho ba ang baking powder at baking soda

Kawikaan 30:9

Baka ako'y mabusog at ikaila ka, at sabihin, Sino ang Panginoon? o baka ako ay dukha at magnakaw at lapastanganin ang pangalan ng aking Diyos.

Kawikaan 15:4

Ang malumanay na dila ay puno ng buhay, ngunit ang kalikuan dito ay sumisira ng diwa.

Kawikaan 12:18

May isa na ang mga padalus-dalos na salita ay parang mga tulak ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay nagdudulot ng kagalingan.

Awit 39:1

Sa puno ng koro: kay Jeduthun. Isang Awit ni David. Aking sinabi, aking iingatan ang aking mga lakad, upang hindi ako magkasala ng aking dila; Babantayan ko ang aking bibig ng isang busal, hangga't ang masama ay nasa aking harapan.

Santiago 3:9-12

Sa pamamagitan nito ay pinagpapala natin ang ating Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito ay sinusumpa natin ang mga taong ginawang kawangis ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpapala at pagsumpa. Mga kapatid ko, hindi dapat ganito ang mga bagay na ito. Ang bukal ba ay bumubuhos mula sa iisang bukana kapwa sariwa at maalat na tubig? Maaari bang magbunga ng olibo ang puno ng igos, mga kapatid ko, o ang puno ng ubas ay magbunga ng igos? Hindi rin makakapagbigay ng sariwang tubig ang isang salt pond.

Awit 59:12

Dahil sa kasalanan ng kanilang mga bibig, sa mga salita ng kanilang mga labi, hayaan silang mahuli sa kanilang kapalaluan. Dahil sa sumpa at kasinungalingan na kanilang binibitawan,

Kawikaan 4:23

Panatilihin ang iyong puso ng buong pagbabantay, sapagkat mula rito ang mga bukal ng buhay.

1 Pedro 5:8

Maging matino ang pag-iisip; maging maingat. Ang inyong kalaban na diyablo ay gumagala na parang leong umuungal, naghahanap ng masisila.

Filipos 3:8

Tunay nga, itinuring kong kawalan ang lahat dahil sa labis na halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Alang-alang sa kanya ay nagdusa ako sa pagkawala ng lahat ng bagay at itinuring kong basura, upang makamit ko si Kristo

Kawikaan 1:1-33

Ang mga kawikaan ni Salomon, na anak ni David, na hari sa Israel: Upang makaalam ng karunungan at turo, upang makaunawa ng mga salita ng kaunawaan, upang tumanggap ng turo sa matalinong pakikitungo, sa katuwiran, sa kahatulan, at sa katuwiran; upang bigyan ng kahinhinan ang simple, kaalaman at pagpapasya sa kabataan— Hayaang ang matalino ay makinig at lumago sa pagkatuto, at ang nakakaunawa ay makakuha ng patnubay, …

Marcos 3:29

Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Banal na Espiritu ay hindi kailanman mapapatawad, ngunit nagkasala ng walang hanggang kasalanan

Santiago 3:1-18

Hindi dapat maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid, sapagkat alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan nang may higit na kahigpitan. Sapagkat lahat tayo ay natitisod sa maraming paraan. At kung ang sinoman ay hindi natitisod sa kaniyang sinasabi, siya ay isang taong sakdal, na may kakayahang pigilan ang kaniyang buong katawan. Kung maglalagay tayo ng mga bituka sa bibig ng mga kabayo upang sumunod sila sa atin, ginagabayan din natin ang kanilang buong katawan. Tingnan din ang mga barko: kahit na napakalaki at hinihimok ng malakas na hangin, ginagabayan sila ng napakaliit na timon kung saan man idirekta ng kalooban ng piloto. Gayon din ang dila ay isang maliit na sangkap, gayon ma'y ipinagmamalaki nito ang mga dakilang bagay. Napakalaki ng kagubatan na nasusunog sa gayong maliit na apoy! …

Filipos 2:14-15

Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay nang walang pag-ungol o pagtatanong, upang kayo ay maging walang kapintasan at walang kapintasan, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang liko at pilipit na salinlahi, na sa kanila ay nagniningning kayo bilang mga ilaw sa sanglibutan.

Tito 2:7-8

Ipakita mo ang iyong sarili sa lahat ng paraan upang maging huwaran ng mabubuting gawa, at sa iyong pagtuturo ay magpakita ng integridad, dangal, at mabuting pananalita na hindi maaaring hatulan, upang ang isang kalaban ay mapahiya, na walang anumang masamang sasabihin tungkol sa atin.

Roma 8:31

Ano nga ang sasabihin natin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaaring laban sa atin?

Marcos 7:20-23

At kaniyang sinabi, Kung ano ang lumalabas sa tao, ay siyang nagpaparumi sa kaniya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pag-iimbot, kasamaan, panlilinlang, kahalayan, inggit, paninirang-puri, kapalaluan, kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nagmumula sa loob, at sila ay nagpaparumi sa isang tao.

Roma 3:13-18

Ang kanilang lalamunan ay isang bukas na libingan; ginagamit nila ang kanilang mga dila sa panlilinlang. Ang lason ng mga asps ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Puno ng sumpa at pait ang kanilang bibig. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo; sa kanilang mga landas ay kapahamakan at kahirapan, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. …

Oseas 10:4

Binibigkas lamang nila ang mga salita; sa pamamagitan ng walang laman na mga panunumpa sila ay gumagawa ng mga tipan; kaya't ang kahatulan ay sumibol na parang makamandag na damo sa mga tudling ng parang.

2 Pedro 2:14

Mayroon silang mga mata na puno ng pangangalunya, walang kabusugan sa kasalanan. Inaakit nila ang mga hindi matatag na kaluluwa. Mayroon silang mga pusong sinanay sa kasakiman. Sumpa na mga bata!

Mateo 6:33

Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.

Hebreo 6:8

Ngunit kung ito ay mamumunga ng mga tinik at dawag, ito ay walang kabuluhan at malapit nang sumpain, at ang kanyang wakas ay susunugin.

Mateo 26:74

Pagkatapos ay nagsimula siyang sumpain ang kanyang sarili at sumumpa, Hindi ko kilala ang lalaki. At kaagad tumilaok ang manok.

Levitico 21:14

Ang isang balo, o ang isang babaeng hiniwalayan, o isang babae na nadungisan, o isang patutot, ang mga ito ay hindi niya mapangasawa. Ngunit kukunin niya bilang kanyang asawa ang isang birhen sa kanyang sariling bayan,

Lucas 6:27-28

Ngunit sinasabi ko sa inyo na nakikinig, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawin ninyo ang mabuti sa mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, ipanalangin ninyo ang mga umaabuso sa inyo.

Genesis 3:14

Sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Dahil ginawa mo ito, sumpain ka ng higit sa lahat ng mga hayop, at ng higit sa lahat ng mga hayop sa parang; sa iyong tiyan ay lalakad ka, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay.

Roma 12:1-21

Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan bilang isang haing buhay, banal at kaayaaya sa Diyos, na siyang inyong espirituwal na pagsamba. Huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang sa pamamagitan ng pagsubok ay inyong mabatid kung ano ang kalooban ng Dios, kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at ganap. Sapagka't ayon sa biyayang ipinagkaloob sa akin ay sinasabi ko sa bawa't isa sa inyo na huwag mag-isip sa kaniyang sarili ng higit na mataas kaysa sa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may mahinahong paghuhusga, ang bawa't isa ay ayon sa sukat ng pananampalataya na itinalaga ng Dios. Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang mga sangkap ay hindi lahat ay may iisang gawain, gayon din tayo, bagaman marami, ay iisang katawan kay Cristo, at bawa't isa ay mga sangkap sa isa't isa...

Tito 3:2

Ang huwag magsalita ng masama tungkol sa sinuman, iwasan ang pag-aaway, maging mahinahon, at magpakita ng perpektong kagandahang-loob sa lahat ng tao.

Efeso 5:6

Huwag kayong linlangin ninuman sa pamamagitan ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway.

Kawikaan 10:18-11:27

Ang nagtatago ng poot ay may sinungaling na mga labi, at sinumang nagsasalita ng paninirang-puri ay isang hangal. Kapag marami ang mga salita, hindi nagkukulang ang pagsalangsang, ngunit ang nagpipigil ng kanyang mga labi ay mabait. Ang dila ng matuwid ay piling pilak; ang puso ng masama ay walang halaga. Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami, ngunit ang mga mangmang ay namamatay dahil sa kawalan ng unawa. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman, at hindi niya dinaragdagan ng kalungkutan…

Eclesiastes 4:5-6:11

Ang hangal ay nakahalukipkip at kinakain ang sarili niyang laman. Mas mabuti ang isang dakot ng katahimikan kaysa dalawang kamay na puno ng pagpapagal at isang paghahabol sa hangin. Muli, nakita ko ang walang kabuluhan sa ilalim ng araw: isang tao na walang iba, anak man o kapatid, gayon ma'y walang katapusan ang lahat ng kaniyang pagpapagal, at ang kaniyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa kayamanan, na anopa't hindi siya nagtatanong, Para kanino ako nagpapagal at pinagkaitan ang aking sarili ng kasiyahan? Ito rin ay walang kabuluhan at isang hindi masayang negosyo. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa, sapagkat sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagal...

Kawikaan 13:1-25

Ang matalinong anak ay nakikinig sa turo ng kanyang ama, ngunit ang manglilibak ay hindi nakikinig sa pagsaway. Mula sa bunga ng kaniyang bibig ang tao ay kumakain ng mabuti, ngunit ang nasa ng taksil ay para sa karahasan. Ang nag-iingat ng kaniyang bibig ay nag-iingat ng kaniyang buhay; siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay napapahamak. Ang kaluluwa ng tamad ay nananabik at walang nakukuha, samantalang ang kaluluwa ng masipag ay sagana sa pagkain. Ang matuwid ay napopoot sa kasinungalingan, ngunit ang masama ay nagdudulot ng kahihiyan at kahihiyan...

Kawikaan 12:16-23

Ang inis ng mangmang ay nakikilala kaagad, ngunit ang mabait ay hindi pinapansin ang insulto. Ang nagsasalita ng katotohanan ay nagbibigay ng tapat na katibayan, ngunit ang sinungaling na saksi ay nagsasabi ng panlilinlang. May isa na ang mga padalus-dalos na salita ay parang mga tulak ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay nagdudulot ng kagalingan. Ang tapat na mga labi ay nananatili magpakailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sandali lamang. Ang pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan, ngunit ang mga nagplano ng kapayapaan ay may kagalakan…

Levitico 5:4-15

O kung ang sinuman ay bumigkas sa kanyang mga labi ng padalus-dalos na sumpa na gumawa ng masama o gumawa ng mabuti, anumang uri ng padalus-dalos na sumpa na isinumpa ng mga tao, at ito ay lingid sa kanya, kapag nalaman niya, at napagtanto niya ang kanyang pagkakasala sa alinman sa mga ito. ; kapag nalaman niya ang kanyang pagkakasala sa alinman sa mga ito at ipinagtapat ang kasalanan na kanyang nagawa, magdadala siya sa Panginoon bilang kabayaran para sa kasalanan na kanyang nagawa, isang babae mula sa kawan, isang kordero o isang kambing, bilang handog para sa kasalanan . At itutubos sa kaniya ng saserdote ang kaniyang kasalanan. Ngunit kung hindi niya kayang bumili ng isang kordero, magdadala siya sa Panginoon bilang kabayaran sa kasalanang nagawa niya ng dalawang batobato o dalawang kalapati, ang isa ay handog para sa kasalanan at ang isa ay handog na susunugin. Dadalhin niya ang mga iyon sa saserdote, na siyang unang mag-aalay ng handog para sa kasalanan. Pipiratin niya ang ulo nito sa leeg ngunit hindi niya ito puputulin ng lubusan...

Roma 3:9-20

Ano ngayon? Mas mabuti ba tayong mga Hudyo? Hindi, hindi naman. Sapagka't napagbintangan na natin na ang lahat, maging mga Judio at mga Griego, ay nasa ilalim ng kasalanan, gaya ng nasusulat: Walang matuwid, wala, wala kahit isa; walang nakakaintindi; walang naghahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis; magkasama sila ay naging walang halaga; walang gumagawa ng mabuti, kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang bukas na libingan; ginagamit nila ang kanilang mga dila sa panlilinlang. Ang lason ng mga asps ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. …

Mateo 23:12

Ang sinumang nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, at sinumang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas.

Awit 109:28

Hayaan silang sumpain, ngunit pagpapalain mo! Sila'y bumangon at nangapahiya, ngunit ang iyong lingkod ay matutuwa!

Awit 109:1-31

Sa choirmaster. Isang Awit ni David. Huwag kang tumahimik, O Diyos ng aking papuri! Sapagka't ang masasama at magdaraya na bibig ay ibinubuka laban sa akin, na nagsasalita laban sa akin ng mga sinungaling na dila. Pinalibutan nila ako ng mga salita ng pagkapoot, at sinasalakay nila ako ng walang dahilan. Bilang kapalit ng aking pag-ibig ay inaakusahan nila ako, ngunit ibinibigay ko ang aking sarili sa panalangin. Kaya't ginagantimpalaan nila ako ng masama sa kabutihan, at pagkapoot sa aking pag-ibig.

Kawikaan 17:2-19

Ang alipin na may karunungan ay mamumuno sa isang anak na gumagawa ng kahiya-hiya at makikibahagi sa mana bilang isa sa mga kapatid. Ang tunawan ay para sa pilak, at ang hurno ay para sa ginto, at sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masamang labi, at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. Ang sinumang tumutuya sa dukha ay iniinsulto ang kanyang Maylalang; siya na natutuwa sa kapahamakan ay hindi mawawalan ng parusa. Ang mga apo ay putong ng matanda, at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga ama .

Kawikaan 10:6-14

Ang mga pagpapala ay nasa ulo ng matuwid, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid ay pagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay mabubulok. Ang matalino sa puso ay tatanggap ng mga utos, ngunit ang daldal na hangal ay mapapahamak. Ang sinumang lumalakad sa katapatan ay lumalakad nang tiwasay, ngunit siyang gumagawa ng kanyang mga lakad na baluktot ay masusumpungan. Ang kumikislap ng mata ay nagdudulot ng kaguluhan, ngunit ang daldal na hangal ay mapapahamak .

Efeso 5:13-6:16

Ngunit kapag ang anumang bagay ay nakalantad sa pamamagitan ng liwanag, ito ay nagiging nakikita, sapagkat ang anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya't sinasabi, Gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon ka sa mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. Tingnan mo ngang mabuti kung paano ka lumalakad, hindi bilang mangmang, kundi gaya ng matalino, na ginagamit nang mabuti ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya't huwag maging hangal, ngunit unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon .

2 Corinto 13:5-11

Siyasatin ninyo ang inyong sarili, upang makita kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukan ang iyong sarili. O hindi ba ninyo natatalastas ang tungkol sa inyong sarili, na si Jesu-Cristo ay nasa inyo?—maliban kung talagang hindi ninyo maabot ang pagsubok! Sana ay malaman mo na hindi tayo bagsak sa pagsusulit. Ngunit idinadalangin namin sa Diyos na huwag kayong gumawa ng mali—hindi na kami ay magmukhang nakatagpo ng pagsubok, kundi upang magawa ninyo ang tama, bagaman tila kami ay nabigo. Sapagkat wala tayong magagawa laban sa katotohanan, kundi para lamang sa katotohanan. Sapagkat kami ay natutuwa kapag kami ay mahina at kayo ay malakas. Ang iyong pagpapanumbalik ang aming ipinagdarasal.

nakikita ang 6666 kahulugan

Mateo 5:7-26

Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay tatanggap ng awa. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo kapag nilapastangan kayo ng iba, at pinag-uusig kayo, at binitawan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan nang walang katotohanan dahil sa akin...

Eclesiastes 10:3-11:8

Kahit na ang hangal ay lumakad sa daan, siya ay kulang sa bait, at sinasabi niya sa lahat na siya ay isang hangal. Kung ang galit ng namumuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis sa iyong lugar, sapagkat ang katahimikan ay maglalagay ng malaking pagkakasala. May isang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw, na parang isang kamalian na nagmumula sa pinuno: ang kamangmangan ay inilalagay sa maraming mataas na dako, at ang mayaman ay nauupo sa mababang dako. Nakakita ako ng mga alipin na nakasakay sa mga kabayo, at mga prinsipe na lumalakad sa lupa na parang mga alipin.

Eclesiastes 7:21-22

Huwag mong isapuso ang lahat ng mga bagay na sinasabi ng mga tao, baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong lingkod. Alam ng puso mo na maraming beses na ikaw mismo ang nagmura ng iba.

Eclesiastes 7:7-26

Tunay na ang paniniil ay nagtutulak sa pantas sa kabaliwan, at ang suhol ay sumisira sa puso. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa sa simula nito, at ang matiyaga sa espiritu ay mas mabuti kaysa sa mapagmataas sa espiritu. Huwag magmadali sa iyong espiritu na magalit, sapagkat ang galit ay nananahan sa sinapupunan ng mga hangal. Huwag mong sabihin, Bakit ang mga unang araw ay mas mabuti kaysa sa mga ito? Sapagka't hindi mula sa karunungan na itatanong mo ito. Ang karunungan ay mabuti na may mana, isang kalamangan sa mga nakakakita ng araw...

Kawikaan 30:10-33

Huwag mong siraan ang isang alipin sa kaniyang panginoon, baka siya ay sumpain ka, at ikaw ay mapatunayang nagkasala. May mga sumusumpa sa kanilang mga ama at hindi nagpapala sa kanilang mga ina. May mga malinis sa sariling mata ngunit hindi nahuhugasan ng kanilang dumi. May mga—gaano kataas ang kanilang mga mata, kung gaano kataas ang kanilang mga talukap! May mga tabak na ang mga ngipin, at mga patalim ang mga pangil, upang lamunin ang dukha mula sa lupa, ang mapagkailangan mula sa sangkatauhan…

Kawikaan 29:6-22

Ang masamang tao ay nasilo sa kanyang pagsalangsang, ngunit ang taong matuwid ay umaawit at nagagalak. Alam ng taong matuwid ang mga karapatan ng dukha; hindi nauunawaan ng masamang tao ang gayong kaalaman. Ang mga manglilibak ay nagniningas ng isang lungsod, ngunit ang pantas ay nag-aalis ng poot. Kung ang isang pantas ay nakikipagtalo sa isang hangal, ang mangmang ay nagagalit lamang at tumatawa, at walang tahimik.

Jeremias 23:10

Sapagka't ang lupain ay puno ng mga mangangalunya;
Sapagka't ang lupa ay nagdadalamhati dahil sa sumpa.
Ang mga pastulan sa ilang ay natuyo.
Ang kanilang landas ay masama rin
At ang kanilang kapangyarihan ay hindi tama.

Deuteronomio 5:11

‘Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon na walang parusa ang bumanggit sa Kanyang pangalan sa walang kabuluhan.

Magbasa pa: Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagtitiis

1 Pedro 1:15

Ngunit gaya ng Banal na tumawag sa inyo, maging banal din kayo sa lahat ng inyong paggawi;

Levitico 19:12

Huwag kang manumpa ng kasinungalingan sa pamamagitan ng Aking pangalan, upang lapastanganin ang pangalan ng iyong Dios; Ako ang Panginoon.

Jeremias 48:10

Sumpain ang gumagawa ng walang kapabayaan sa gawain ng Panginoon,
At sumpain ang nagpipigil sa kanyang espada mula sa dugo.

Genesis 3:17

Nang magkagayo'y kay Adan ay sinabi Niya, Sapagka't iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng puno na aking iniutos sa iyo, na sinasabi, 'Huwag kang kakain mula roon';
Sumpain ang lupa dahil sa iyo;
Sa pagpapagal ay kakainin mo ito
Sa lahat ng araw ng iyong buhay.

Kawikaan 10:31

Ang bibig ng matuwid ay umaagos ng karunungan,
Ngunit ang maling dila ay puputulin.

Tito 2:5-8

Upang maging matalino, malinis, manggagawa sa tahanan, mabait, pasakop sa kanilang sariling asawa, upang ang salita ng Diyos ay hindi masiraan ng puri. Himukin din ang mga kabataang lalaki na maging matino; sa lahat ng bagay ay ipakita ang iyong sarili na isang halimbawa ng mabubuting gawa, na may kadalisayan sa doktrina, marangal.

1 Corinto 15:33

Huwag malinlang: Ang masamang samahan ay sumisira sa mabuting moral.

Colosas 4:6

Hayaan ang iyong pananalita na laging may biyaya, na parang tinimplahan ng asin, upang malaman mo kung paano ka dapat tumugon sa bawat tao.

Santiago 3:5-6

Gayon din ang dila ay isang maliit na bahagi ng katawan, ngunit ito ay ipinagmamalaki ng mga dakilang bagay. At ang dila ay apoy, ang mismong daigdig ng kasamaan; ang dila ay inilalagay sa gitna ng ating mga sangkap bilang yaong nagpaparumi sa buong katawan, at nagniningas sa takbo ng ating buhay, at sinilaban ng impiyerno.

Eclesiastes 7:22

Sapagkat napagtanto mo rin na maraming beses mo ring sinumpa ang iba.

Roma 3:14

Na ang bibig ay puno ng sumpa at kapaitan;

Exodo 21:17

Ang sumpain sa kanyang ama o sa kanyang ina ay tiyak na papatayin.

Marcos 7:10

Sapagkat sinabi ni Moises, ‘Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina’; at, ‘Ang nagsasalita ng masama tungkol sa ama o ina, ay papatayin’;

Kawikaan 30:11

May isang uri ng tao na minumura ang kanyang ama
At hindi pinagpapala ang kanyang ina.

Kawikaan 20:20

Siya na sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina,
Ang kaniyang ilawan ay mamamatay sa panahon ng kadiliman.

Eclesiastes 10:20

Higit pa rito, sa iyong silid-tulugan ay huwag sumpain ang isang hari, at sa iyong mga silid-tulugan ay huwag sumpain ang isang mayaman, sapagkat ang isang ibon sa himpapawid ay magdadala ng tunog at ang may pakpak na nilalang ay maghahayag ng bagay na ito.

2 Samuel 16:5

Nang dumating ang haring si David sa Bahurim, narito, lumabas mula roon ang isang lalake sa angkan ng sangbahayan ni Saul, na ang pangalan ay Semei, na anak ni Gera; lumalabas siya na patuloy na nagmumura habang siya ay dumating.

1 Samuel 17:43

At sinabi ng Filisteo kay David, Ako ba'y isang aso, na naparito ka sa akin na may dalang mga tungkod? At isinumpa ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kaniyang mga dios.

Mateo 5:44

Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo,

Roma 12:4

Sapagka't kung paanong marami tayong mga sangkap sa isang katawan at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pare-pareho ang gawain.

Exodo 21:15

Ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay tiyak na papatayin.

Levitico 20:9

Kung may sumusumpa sa kaniyang ama o sa kaniyang ina, siya'y papatayin na walang pagsala; kaniyang isinumpa ang kaniyang ama o ang kaniyang ina, ang kaniyang pagkakasala sa dugo ay nasa kaniya.

Exodo 22:28

Huwag mong susumpain ang Diyos, ni susumpain ang isang pinuno ng iyong bayan.

Josue 24:9

Nang magkagayo'y tumindig si Balac na anak ni Zippor, na hari sa Moab, at nakipaglaban sa Israel, at siya'y nagsugo at tinawag si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo.

Genesis 49:7

Sumpain ang kanilang galit, sapagkat ito ay mabangis;
At ang kanilang poot, sapagkat ito ay malupit.
aking pangangalatin sila sa Jacob,
At ikalat sila sa Israel.

Job 3:1

Pagkatapos, ibinuka ni Job ang kanyang bibig at isinumpa ang araw ng kanyang kapanganakan.

Awit 62:4

Sila ay nagpayo lamang na ibagsak siya mula sa kanyang mataas na posisyon;
Sila ay nalulugod sa kasinungalingan;
Nagpapala sila sa pamamagitan ng kanilang bibig,
Ngunit sa loob-loob nila ay nagmumura sila. Selah.

Awit 19:14

Nawa ang mga salita ng aking bibig, at ang pagbubulay-bulay ng aking puso, ay maging kalugud-lugod sa iyong paningin, Oh Panginoon, aking kalakasan, at aking manunubos.

Mga Awit 141:3

Maglagay ka ng bantay, Oh Panginoon, sa harap ng aking bibig; ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi.

Awit 34:13-14

Ingatan mo ang iyong dila sa kasamaan, at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng daya.

Colosas 3:5-8

Patayin nga ninyo ang nasa makalupa: pakikiapid, karumihan, pagnanasa, masamang pagnanasa, at kasakiman, na siyang idolatriya. Dahil dito, dumarating ang galit ng Diyos. Sa mga ito ka rin minsan lumakad, noong ikaw ay naninirahan sa kanila. Ngunit ngayon ay dapat mong alisin ang lahat ng ito: galit, poot, masamang hangarin, paninirang-puri, at mahalay na salita mula sa iyong bibig.

Ang pagmumura ay hindi niluluwalhati sa alinmang kultura sa buong mundo. Samakatuwid, ito ay kinakailangan na ang iyong mga salita ay dapat na binibigkas nang may matinding pag-iingat.

Alin sa mga talatang ito sa Bibliya tungkol sa pagmumura ang higit na humanga sa iyo? Ibahagi ito sa amin at sa aming mga mambabasa.

Magbasa pa: Nagpapatibay ng mga talata sa Bibliya .