St. Rita Novena para sa Impossible cases

St Rita Novena Impossible CasesAlamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Ang St. Rita novena para sa mga imposibleng kaso ay nananalangin para sa pamamagitan upang makapaghatid ng mga espesyal na grasya para sa karamdaman, karamdaman, problema sa pag-aasawa, biktima ng pang-aabuso, balo, at sterility.nangungunang sampung ideya ng regalo para sa mga kapitbahay

Si St. Rita ng Cascia ay isang Santo na pinarangalan sa Simbahang Romano Katoliko at ipinagkaloob ang titulong Patroness para sa mga imposibleng dahilan at walang pag-asa na mga pangyayari.Ipinanganak siya noong 1381 at umalis patungo sa makalangit na tahanan noong 1457. Gusto niyang maging madre mula pagkabata ngunit ikinasal siya sa isang lalaking napakalupit. Ang kanyang asawa ay pisikal na mapang-abuso at nagbunton ng maraming pisikal at mental na pagpapahirap kay Rita. Si Rita ay isang debotong katoliko kaya patuloy na nagdarasal. Ang kapangyarihan ng kanyang mga panalangin ay binago ang kanyang asawa sa isang mabait na lalaki.

Pinatay ang kanyang asawa dahil sa tunggalian ng pamilya. Nagluksa at nanalangin si San Rita para sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang dalawang anak na lalaki ay nahuli sa ideya ng paghihiganti. Sinubukan ni St. Rita na pigilan sila ngunit hindi ito nagtagumpay. Nanatili siyang pananampalataya sa Ating Panginoon at walang tigil na nanalangin. Nanalangin siya sa Diyos na baguhin ang puso ng kanyang mga anak o hayaan silang mamatay bago nila magawa ang mortal na kasalanang ito.Sinagot ang kanyang mga panalangin at namatay ang kanyang mga anak na lalaki matapos magkasakit. Pagkatapos ay sinubukan niyang italaga ang kanyang buhay sa Panginoon at hinahangad na makapasok sa kumbento ng Augustinian ngunit hindi pinasok.

Ang mga kapatid na babae sa St. Mary Magdalene Monastery ay nangamba dahil hindi pa rin napatawad ng kanyang pamilya ang mga pumatay sa kanyang asawa. Nabigo si Rita ngunit hindi siya sumuko. Muli niyang sinubukan na tanggihan muli dahil ang ilan sa mga kapatid na babae sa monasteryo ay may relasyon sa pamilya sa mga assassin ng asawa ni Rita.

Hindi si Rita ang tumanggap ng hindi para sa isang sagot. Hinikayat niya ang magkabilang pamilya na makipagpayapaan at magpatawad sa isa't isa. Sa wakas ay tinanggap si Rita sa kumbento.Siya ay humantong sa isang mapayapang buhay ng regular na panalangin, pagmumuni-muni, at pagbabasa ng mga aklat-aralin sa relihiyon sa loob ng apatnapung taon. Noong Biyernes Santo ng 1442, nagkaroon siya ng matinding espirituwal na karanasan habang nagdarasal bago ang krusipiho. Siya ay nabigla sa pasasalamat ng sakripisyo at pagdurusa ni Kristo at nag-alok na paginhawahin ang isang maliit na bahagi ng kanyang sakit.

Sinagot ng ating Panginoon ang kanyang mga panalangin at nakatanggap siya ng stigmata (marka) ng sugat ni Hesus sa kanyang noo na nanatiling bukas at nakikita hanggang sa kanyang kamatayan makalipas ang labinlimang taon. Ang stigmata ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa ni St. Rita kay Hesukristo sa kanyang mga pagdurusa.

Kahalagahan ng St. Rita Novena

Si St. Rita ay humantong sa isang napakahirap na buhay ngunit hindi nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, pagpapatawad, at mga panalangin siya ay naging isang banal na babae at pinangunahan ang pamamagitan para sa mga makasalanan sa buong buhay niya.

Pinag-isipan ni Rita ang tungkol sa pagdurusa ni Kristo at ginawaran ng pagkakaisa kay Jesu-Kristo sa kanyang mga pagdurusa.

Sinumang nakatitig sa isang imposibleng sitwasyon ay maaaring magsagawa ng St. Rita novena sa loob ng siyam na magkakasunod na araw. Ang iyong espesyal na kahilingan o petisyon ay agad na gagantimpalaan.

Mga katotohanan tungkol sa St. Rita Novena

Ikasiyam na Pagsisimula: ika-13 ng Mayo
Piyesta: ika-22 ng Mayo
Kapanganakan ni St. Rita: 1381
Kamatayan: 1457

Magbasa pa: Panalangin ng St. Joseph Novena: Mga Himala na Benepisyo sa 9 na Araw!

St. Rita Novena

St. Rita Novena para sa Impossible cases: Relief sa 9 na araw!

St. Rita Novena para sa Impossible cases: Relief sa 9 na araw!

Ang St. Rita novena ay kailangang bigkasin sa loob ng siyam na tuloy-tuloy na araw pagkagising, o bago matulog, o pareho.

St. Rita Novena - Unang Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O Banal na Patrona ng mga nangangailangan, San Rita, na ang mga pagsusumamo sa harap ng iyong Banal na Panginoon ay halos hindi mapaglabanan, na dahil sa iyong karangyaan sa pagbibigay ng mga pabor ay tinawag na Tagapagtanggol ng mga walang pag-asa at maging ng Impossible.

San Rita, napakamapagpakumbaba, napakadalisay, napakahinhin, napakatiyaga at mahabagin na pag-ibig para sa Iyong Ipinako sa Krus na si Hesus ay makukuha mo sa kanya ang anumang hingin mo, na dahil dito ang lahat ay may pagtitiwala na humihingi sa iyo, umaasa, kung hindi man laging kaginhawahan, hindi bababa sa kaginhawaan; maging karapat-dapat sa aming pagsusumamo, na ipinapakita ang iyong kapangyarihan sa Diyos sa ngalan ng iyong nagsusumamo; maging marangya sa amin, tulad ng ginawa mo sa napakaraming kamangha-manghang mga kaso, para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos, para sa pagpapalaganap ng iyong sariling debosyon, at para sa kaaliwan ng mga nagtitiwala sa iyo.

Nangangako kami, kung ang aming kahilingan ay ipagkakaloob, na luwalhatiin ka, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong paglingap, na pagpalain at aawit ang iyong mga papuri magpakailanman. Kung gayon, umaasa sa iyong mga merito at kapangyarihan sa harap ng Sagradong Puso ni Hesus, idinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob iyon

<>

makuha para sa amin ang aming kahilingan sa pamamagitan ng mga natatanging merito ng iyong pagkabata, ang iyong perpektong pagkakaisa sa Banal na Kalooban, ang iyong mga kabayanihan na pagdurusa sa panahon ng iyong buhay may-asawa, ang kaaliwan na iyong naranasan sa pagbabagong loob ng iyong asawa, ang sakripisyo ng iyong mga anak kaysa makita sila. labis na nasaktan ang Diyos, ang iyong mahimalang pagpasok sa kumbento, ang iyong matinding penitensiya at tatlong beses araw-araw na madugong paghagupit, ang iyong pagdurusa na dulot ng sugat na iyong natanggap mula sa tinik ng iyong ipinako na Tagapagligtas, ang iyong banal na pag-ibig na lumamon sa iyong puso, ang kahanga-hangang debosyon sa Mapalad na Sakramento kung saan ikaw ay umiral sa loob ng apat na taon, ang kaligayahan kung saan ikaw ay humiwalay sa iyong mga pagsubok upang makasama ang iyong Banal na Asawa, ang perpektong halimbawa na iyong ibinigay sa mga tao sa bawat estado ng buhay.

Ipanalangin mo kami, O banal na San Rita, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo.

Amen.

St. Rita Novena - Ikalawang Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O Banal na Patrona ng mga nangangailangan, San Rita, na ang mga pagsusumamo sa harap ng iyong Banal na Panginoon ay halos hindi mapaglabanan, na dahil sa iyong karangyaan sa pagbibigay ng mga pabor ay tinawag na Tagapagtanggol ng mga walang pag-asa at maging ng Impossible.

San Rita, napakamapagpakumbaba, napakadalisay, napakahinhin, napakatiyaga at mahabagin na pag-ibig para sa Iyong Ipinako sa Krus na si Hesus ay makukuha mo sa kanya ang anumang hingin mo, na dahil dito ang lahat ay may pagtitiwala na humihingi sa iyo, umaasa, kung hindi man laging kaginhawahan, hindi bababa sa kaginhawaan; maging karapat-dapat sa aming pagsusumamo, na ipinapakita ang iyong kapangyarihan sa Diyos sa ngalan ng iyong nagsusumamo; maging marangya sa amin, tulad ng ginawa mo sa napakaraming kamangha-manghang mga kaso, para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos, para sa pagpapalaganap ng iyong sariling debosyon, at para sa kaaliwan ng mga nagtitiwala sa iyo.

Nangangako kami, kung ang aming kahilingan ay ipagkakaloob, na luwalhatiin ka, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong paglingap, na pagpalain at aawit ang iyong mga papuri magpakailanman. Kung gayon, umaasa sa iyong mga merito at kapangyarihan sa harap ng Sagradong Puso ni Hesus, idinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob iyon

<>

makuha para sa amin ang aming kahilingan sa pamamagitan ng mga natatanging merito ng iyong pagkabata, ang iyong perpektong pagkakaisa sa Banal na Kalooban, ang iyong mga kabayanihan na pagdurusa sa panahon ng iyong buhay may-asawa, ang kaaliwan na iyong naranasan sa pagbabagong loob ng iyong asawa, ang sakripisyo ng iyong mga anak kaysa makita sila. labis na nasaktan ang Diyos, ang iyong mahimalang pagpasok sa kumbento, ang iyong matinding penitensiya at tatlong beses araw-araw na madugong paghagupit, ang iyong pagdurusa na dulot ng sugat na iyong natanggap mula sa tinik ng iyong ipinako na Tagapagligtas, ang iyong banal na pag-ibig na lumamon sa iyong puso, ang kahanga-hangang debosyon sa Mapalad na Sakramento kung saan ikaw ay umiral sa loob ng apat na taon, ang kaligayahan kung saan ikaw ay humiwalay sa iyong mga pagsubok upang makasama ang iyong Banal na Asawa, ang perpektong halimbawa na iyong ibinigay sa mga tao sa bawat estado ng buhay.

Ipanalangin mo kami, O banal na San Rita, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo.

Amen.

St. Rita Novena - Ika-3 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O Banal na Patrona ng mga nangangailangan, San Rita, na ang mga pagsusumamo sa harap ng iyong Banal na Panginoon ay halos hindi mapaglabanan, na dahil sa iyong karangyaan sa pagbibigay ng mga pabor ay tinawag na Tagapagtanggol ng mga walang pag-asa at maging ng Impossible.

San Rita, napakapagpakumbaba, napakadalisay, napakahinhin, napakatiyaga at mahabagin na pag-ibig para sa Iyong Ipinako sa Krus na si Hesus ay makukuha mo sa kanya ang anumang hingin mo, na dahil dito ang lahat ay may pagtitiwala na humihingi sa iyo, umaasa, kung hindi man laging kaginhawahan, hindi bababa sa kaginhawaan; maging karapat-dapat sa aming pagsusumamo, na ipinapakita ang iyong kapangyarihan sa Diyos sa ngalan ng iyong nagsusumamo; maging marangya sa amin, tulad ng ginawa mo sa napakaraming kamangha-manghang mga kaso, para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos, para sa pagpapalaganap ng iyong sariling debosyon, at para sa kaaliwan ng mga nagtitiwala sa iyo.

Nangangako kami, kung ang aming kahilingan ay ipagkakaloob, na luwalhatiin ka, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong paglingap, na pagpalain at aawit ang iyong mga papuri magpakailanman. Kung gayon, umaasa sa iyong mga merito at kapangyarihan sa harap ng Sagradong Puso ni Hesus, idinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob iyon

<>

makuha para sa amin ang aming kahilingan sa pamamagitan ng mga natatanging merito ng iyong pagkabata, ang iyong perpektong pagkakaisa sa Banal na Kalooban, ang iyong mga kabayanihan na pagdurusa sa panahon ng iyong buhay may-asawa, ang kaaliwan na iyong naranasan sa pagbabagong loob ng iyong asawa, ang sakripisyo ng iyong mga anak kaysa makita sila. labis na nasaktan ang Diyos, ang iyong mahimalang pagpasok sa kumbento, ang iyong matinding penitensiya at tatlong beses araw-araw na madugong paghagupit, ang iyong pagdurusa na dulot ng sugat na iyong natanggap mula sa tinik ng iyong ipinako na Tagapagligtas, ang iyong banal na pag-ibig na lumamon sa iyong puso, ang kahanga-hangang debosyon sa Mapalad na Sakramento kung saan ikaw ay umiral sa loob ng apat na taon, ang kaligayahan kung saan ikaw ay humiwalay sa iyong mga pagsubok upang makasama ang iyong Banal na Asawa, ang perpektong halimbawa na iyong ibinigay sa mga tao sa bawat estado ng buhay.

Ipanalangin mo kami, O banal na San Rita, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo.

Amen.

St. Rita Novena - Ika-4 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O Banal na Patrona ng mga nangangailangan, San Rita, na ang mga pagsusumamo sa harap ng iyong Banal na Panginoon ay halos hindi mapaglabanan, na dahil sa iyong karangyaan sa pagbibigay ng mga pabor ay tinawag na Tagapagtanggol ng mga walang pag-asa at maging ng Impossible.

San Rita, napakamapagpakumbaba, napakadalisay, napakahinhin, napakatiyaga at mahabagin na pag-ibig para sa Iyong Ipinako sa Krus na si Hesus ay makukuha mo sa kanya ang anumang hingin mo, na dahil dito ang lahat ay may pagtitiwala na humihingi sa iyo, umaasa, kung hindi man laging kaginhawahan, hindi bababa sa kaginhawaan; maging karapat-dapat sa aming pagsusumamo, na ipinapakita ang iyong kapangyarihan sa Diyos sa ngalan ng iyong nagsusumamo; maging marangya sa amin, tulad ng ginawa mo sa napakaraming kamangha-manghang mga kaso, para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos, para sa pagpapalaganap ng iyong sariling debosyon, at para sa kaaliwan ng mga nagtitiwala sa iyo.

Nangangako kami, kung ang aming kahilingan ay ipagkakaloob, na luwalhatiin ka, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong paglingap, na pagpalain at aawit ang iyong mga papuri magpakailanman. Kung gayon, umaasa sa iyong mga merito at kapangyarihan sa harap ng Sagradong Puso ni Hesus, idinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob iyon

<>

makuha para sa amin ang aming kahilingan sa pamamagitan ng mga natatanging merito ng iyong pagkabata, ang iyong perpektong pagkakaisa sa Banal na Kalooban, ang iyong mga kabayanihan na pagdurusa sa panahon ng iyong buhay may-asawa, ang kaaliwan na iyong naranasan sa pagbabagong loob ng iyong asawa, ang sakripisyo ng iyong mga anak kaysa makita sila. labis na nasaktan ang Diyos, ang iyong mahimalang pagpasok sa kumbento, ang iyong matinding penitensiya at tatlong beses araw-araw na madugong paghagupit, ang iyong pagdurusa na dulot ng sugat na iyong natanggap mula sa tinik ng iyong ipinako na Tagapagligtas, ang iyong banal na pag-ibig na lumamon sa iyong puso, ang kahanga-hangang debosyon sa Mapalad na Sakramento kung saan ikaw ay umiral sa loob ng apat na taon, ang kaligayahan kung saan ikaw ay humiwalay sa iyong mga pagsubok upang makasama ang iyong Banal na Asawa, ang perpektong halimbawa na iyong ibinigay sa mga tao sa bawat estado ng buhay.

Ipanalangin mo kami, O banal na San Rita, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo.

Amen.

Magbasa pa: St. Jude Novena: Para sa mga Desperado na Sitwasyon at Walang Pag-asa na Kaso

St. Rita Novena - Ika-5 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O Banal na Patrona ng mga nangangailangan, San Rita, na ang mga pagsusumamo sa harap ng iyong Banal na Panginoon ay halos hindi mapaglabanan, na dahil sa iyong karangyaan sa pagbibigay ng mga pabor ay tinawag na Tagapagtanggol ng mga walang pag-asa at maging ng Impossible.

San Rita, napakamapagpakumbaba, napakadalisay, napakahinhin, napakatiyaga at mahabagin na pag-ibig para sa Iyong Ipinako sa Krus na si Hesus ay makukuha mo sa kanya ang anumang hingin mo, na dahil dito ang lahat ay may pagtitiwala na humihingi sa iyo, umaasa, kung hindi man laging kaginhawahan, hindi bababa sa kaginhawaan; maging karapat-dapat sa aming pagsusumamo, na ipinapakita ang iyong kapangyarihan sa Diyos sa ngalan ng iyong nagsusumamo; maging marangya sa amin, tulad ng ginawa mo sa napakaraming kamangha-manghang mga kaso, para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos, para sa pagpapalaganap ng iyong sariling debosyon, at para sa kaaliwan ng mga nagtitiwala sa iyo.

Nangangako kami, kung ang aming kahilingan ay ipagkakaloob, na luwalhatiin ka, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong paglingap, na pagpalain at aawit ang iyong mga papuri magpakailanman. Kung gayon, umaasa sa iyong mga merito at kapangyarihan sa harap ng Sagradong Puso ni Hesus, idinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob iyon

<>

makuha para sa amin ang aming kahilingan sa pamamagitan ng mga natatanging merito ng iyong pagkabata, ang iyong perpektong pagkakaisa sa Banal na Kalooban, ang iyong mga kabayanihan na pagdurusa sa panahon ng iyong buhay may-asawa, ang kaaliwan na iyong naranasan sa pagbabagong loob ng iyong asawa, ang sakripisyo ng iyong mga anak kaysa makita sila. labis na nasaktan ang Diyos, ang iyong mahimalang pagpasok sa kumbento, ang iyong matinding penitensiya at tatlong beses araw-araw na madugong paghagupit, ang iyong pagdurusa na dulot ng sugat na iyong natanggap mula sa tinik ng iyong ipinako na Tagapagligtas, ang iyong banal na pag-ibig na lumamon sa iyong puso, ang kahanga-hangang debosyon sa Mapalad na Sakramento kung saan ikaw ay umiral sa loob ng apat na taon, ang kaligayahan kung saan ikaw ay humiwalay sa iyong mga pagsubok upang makasama ang iyong Banal na Asawa, ang perpektong halimbawa na iyong ibinigay sa mga tao sa bawat estado ng buhay.

Ipanalangin mo kami, O banal na San Rita, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo.

Amen.

St. Rita Novena - Ika-6 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O Banal na Patrona ng mga nangangailangan, San Rita, na ang mga pagsusumamo sa harap ng iyong Banal na Panginoon ay halos hindi mapaglabanan, na dahil sa iyong karangyaan sa pagbibigay ng mga pabor ay tinawag na Tagapagtanggol ng mga walang pag-asa at maging ng Impossible.

San Rita, napakamapagpakumbaba, napakadalisay, napakahinhin, napakatiyaga at mahabagin na pag-ibig para sa Iyong Ipinako sa Krus na si Hesus ay makukuha mo sa kanya ang anumang hingin mo, na dahil dito ang lahat ay may pagtitiwala na humihingi sa iyo, umaasa, kung hindi man laging kaginhawahan, hindi bababa sa kaginhawaan; maging karapat-dapat sa aming pagsusumamo, na ipinapakita ang iyong kapangyarihan sa Diyos sa ngalan ng iyong nagsusumamo; maging marangya sa amin, tulad ng ginawa mo sa napakaraming kamangha-manghang mga kaso, para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos, para sa pagpapalaganap ng iyong sariling debosyon, at para sa kaaliwan ng mga nagtitiwala sa iyo.

Nangangako kami, kung ang aming kahilingan ay ipagkakaloob, na luwalhatiin ka, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong paglingap, na pagpalain at aawit ang iyong mga papuri magpakailanman. Kung gayon, umaasa sa iyong mga merito at kapangyarihan sa harap ng Sagradong Puso ni Hesus, idinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob iyon

<>

makuha para sa amin ang aming kahilingan sa pamamagitan ng mga natatanging merito ng iyong pagkabata, ang iyong perpektong pagkakaisa sa Banal na Kalooban, ang iyong mga kabayanihan na pagdurusa sa panahon ng iyong buhay may-asawa, ang kaaliwan na iyong naranasan sa pagbabagong loob ng iyong asawa, ang sakripisyo ng iyong mga anak kaysa makita sila. labis na nasaktan ang Diyos, ang iyong mahimalang pagpasok sa kumbento, ang iyong matinding penitensiya at tatlong beses araw-araw na madugong paghagupit, ang iyong pagdurusa na dulot ng sugat na iyong natanggap mula sa tinik ng iyong ipinako na Tagapagligtas, ang iyong banal na pag-ibig na lumamon sa iyong puso, ang kahanga-hangang debosyon sa Mapalad na Sakramento kung saan ikaw ay umiral sa loob ng apat na taon, ang kaligayahan kung saan ikaw ay humiwalay sa iyong mga pagsubok upang makasama ang iyong Banal na Asawa, ang perpektong halimbawa na iyong ibinigay sa mga tao sa bawat estado ng buhay.

Ipanalangin mo kami, O banal na San Rita, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo.

Amen.

St. Rita Novena - Ika-7 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O Banal na Patrona ng mga nangangailangan, San Rita, na ang mga pagsusumamo sa harap ng iyong Banal na Panginoon ay halos hindi mapaglabanan, na dahil sa iyong karangyaan sa pagbibigay ng mga pabor ay tinawag na Tagapagtanggol ng mga walang pag-asa at maging ng Impossible.

San Rita, napakamapagpakumbaba, napakadalisay, napakahinhin, napakatiyaga at mahabagin na pag-ibig para sa Iyong Ipinako sa Krus na si Hesus ay makukuha mo sa kanya ang anumang hingin mo, na dahil dito ang lahat ay may pagtitiwala na humihingi sa iyo, umaasa, kung hindi man laging kaginhawahan, hindi bababa sa kaginhawaan; maging karapat-dapat sa aming pagsusumamo, na ipinapakita ang iyong kapangyarihan sa Diyos sa ngalan ng iyong nagsusumamo; maging marangya sa amin, tulad ng ginawa mo sa napakaraming kamangha-manghang mga kaso, para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos, para sa pagpapalaganap ng iyong sariling debosyon, at para sa kaaliwan ng mga nagtitiwala sa iyo.

Nangangako kami, kung ang aming kahilingan ay ipagkakaloob, na luwalhatiin ka, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong paglingap, na pagpalain at aawit ang iyong mga papuri magpakailanman. Kung gayon, umaasa sa iyong mga merito at kapangyarihan sa harap ng Sagradong Puso ni Hesus, idinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob iyon

<>

makuha para sa amin ang aming kahilingan sa pamamagitan ng mga natatanging merito ng iyong pagkabata, ang iyong perpektong pagkakaisa sa Banal na Kalooban, ang iyong mga kabayanihan na pagdurusa sa panahon ng iyong buhay may-asawa, ang kaaliwan na iyong naranasan sa pagbabagong loob ng iyong asawa, ang sakripisyo ng iyong mga anak kaysa makita sila. labis na nasaktan ang Diyos, ang iyong mahimalang pagpasok sa kumbento, ang iyong matinding penitensiya at tatlong beses araw-araw na madugong paghagupit, ang iyong pagdurusa na dulot ng sugat na iyong natanggap mula sa tinik ng iyong ipinako na Tagapagligtas, ang iyong banal na pag-ibig na lumamon sa iyong puso, ang kahanga-hangang debosyon sa Mapalad na Sakramento kung saan ikaw ay umiral sa loob ng apat na taon, ang kaligayahan kung saan ikaw ay humiwalay sa iyong mga pagsubok upang makasama ang iyong Banal na Asawa, ang perpektong halimbawa na iyong ibinigay sa mga tao sa bawat estado ng buhay.

Ipanalangin mo kami, O banal na San Rita, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo.

Amen.

St. Rita Novena - Ika-8 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O Banal na Patrona ng mga nangangailangan, San Rita, na ang mga pagsusumamo sa harap ng iyong Banal na Panginoon ay halos hindi mapaglabanan, na dahil sa iyong karangyaan sa pagbibigay ng mga pabor ay tinawag na Tagapagtanggol ng mga walang pag-asa at maging ng Impossible.

San Rita, napakamapagpakumbaba, napakadalisay, napakahinhin, napakatiyaga at mahabagin na pag-ibig para sa Iyong Ipinako sa Krus na si Hesus ay makukuha mo sa kanya ang anumang hingin mo, na dahil dito ang lahat ay may pagtitiwala na humihingi sa iyo, umaasa, kung hindi man laging kaginhawahan, hindi bababa sa kaginhawaan; maging karapat-dapat sa aming pagsusumamo, na ipinapakita ang iyong kapangyarihan sa Diyos sa ngalan ng iyong nagsusumamo; maging marangya sa amin, tulad ng ginawa mo sa napakaraming kamangha-manghang mga kaso, para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos, para sa pagpapalaganap ng iyong sariling debosyon, at para sa kaaliwan ng mga nagtitiwala sa iyo.

Nangangako kami, kung ang aming kahilingan ay ipagkakaloob, na luwalhatiin ka, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong paglingap, na pagpalain at aawit ang iyong mga papuri magpakailanman. Kung gayon, umaasa sa iyong mga merito at kapangyarihan sa harap ng Sagradong Puso ni Hesus, idinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob iyon

<>

makuha para sa amin ang aming kahilingan sa pamamagitan ng mga natatanging merito ng iyong pagkabata, ang iyong perpektong pagkakaisa sa Banal na Kalooban, ang iyong mga kabayanihan na pagdurusa sa panahon ng iyong buhay may-asawa, ang kaaliwan na iyong naranasan sa pagbabagong loob ng iyong asawa, ang sakripisyo ng iyong mga anak kaysa makita sila. labis na nasaktan ang Diyos, ang iyong mahimalang pagpasok sa kumbento, ang iyong matinding penitensiya at tatlong beses araw-araw na madugong paghagupit, ang iyong pagdurusa na dulot ng sugat na iyong natanggap mula sa tinik ng iyong ipinako na Tagapagligtas, ang iyong banal na pag-ibig na lumamon sa iyong puso, ang kahanga-hangang debosyon sa Mapalad na Sakramento kung saan ikaw ay umiral sa loob ng apat na taon, ang kaligayahan kung saan ikaw ay humiwalay sa iyong mga pagsubok upang makasama ang iyong Banal na Asawa, ang perpektong halimbawa na iyong ibinigay sa mga tao sa bawat estado ng buhay.

Ipanalangin mo kami, O banal na San Rita, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo.

Amen.

St. Rita Novena - Ika-9 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Amen.

O Banal na Patrona ng mga nangangailangan, San Rita, na ang mga pagsusumamo sa harap ng iyong Banal na Panginoon ay halos hindi mapaglabanan, na dahil sa iyong karangyaan sa pagbibigay ng mga pabor ay tinawag na Tagapagtanggol ng mga walang pag-asa at maging ng Impossible.

San Rita, napakamapagpakumbaba, napakadalisay, napakahinhin, napakatiyaga at mahabagin na pag-ibig para sa Iyong Ipinako sa Krus na si Hesus ay makukuha mo sa kanya ang anumang hingin mo, na dahil dito ang lahat ay may pagtitiwala na humihingi sa iyo, umaasa, kung hindi man laging kaginhawahan, hindi bababa sa kaginhawaan; maging karapat-dapat sa aming pagsusumamo, na ipinapakita ang iyong kapangyarihan sa Diyos sa ngalan ng iyong nagsusumamo; maging marangya sa amin, tulad ng ginawa mo sa napakaraming kamangha-manghang mga kaso, para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos, para sa pagpapalaganap ng iyong sariling debosyon, at para sa kaaliwan ng mga nagtitiwala sa iyo.

Nangangako kami, kung ang aming kahilingan ay ipagkakaloob, na luwalhatiin ka, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong paglingap, na pagpalain at aawit ang iyong mga papuri magpakailanman. Kung gayon, umaasa sa iyong mga merito at kapangyarihan sa harap ng Sagradong Puso ni Hesus, idinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob iyon

<>

makuha para sa amin ang aming kahilingan sa pamamagitan ng mga natatanging merito ng iyong pagkabata, ang iyong perpektong pagkakaisa sa Banal na Kalooban, ang iyong mga kabayanihan na pagdurusa sa panahon ng iyong buhay may-asawa, ang kaaliwan na iyong naranasan sa pagbabagong loob ng iyong asawa, ang sakripisyo ng iyong mga anak kaysa makita sila. labis na nasaktan ang Diyos, ang iyong mahimalang pagpasok sa kumbento, ang iyong matinding penitensiya at tatlong beses araw-araw na madugong paghagupit, ang iyong pagdurusa na dulot ng sugat na iyong natanggap mula sa tinik ng iyong ipinako na Tagapagligtas, ang iyong banal na pag-ibig na lumamon sa iyong puso, ang kahanga-hangang debosyon sa Mapalad na Sakramento kung saan ikaw ay umiral sa loob ng apat na taon, ang kaligayahan kung saan ikaw ay humiwalay sa iyong mga pagsubok upang makasama ang iyong Banal na Asawa, ang perpektong halimbawa na iyong ibinigay sa mga tao sa bawat estado ng buhay.

Ipanalangin mo kami, O banal na San Rita, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo.

Amen.

Magbasa pa: Mary Undoer of Knots Novena And Prayers

Mga sanggunian
1) https://www.saintritashrine.org/life-of-saint-rita