St. Charles Borromeo Novena

St Charles Borromeo Novena

Si St. Charles Borromeo ang patron laban sa ulcers, colic, bituka, sakit sa tiyan. Si St. Charles Borromeo novena ay ipinagdarasal na humingi ng kanyang pamamagitan kung ikaw o isang taong kilala mo ay dumaranas ng mga sakit na nauugnay sa tiyan.araw-araw na panalangin para sa pagbaba ng timbang

Siya rin ang patron saint ng mga obispo, kardinal, seminarista, espirituwal na pinuno, seminarista, espirituwal na direktor, katekista, katekumen, tagagawa ng starch, mga taniman ng mansanas, Lombardy, Italya, Monterey, California. Kung kabilang ka sa mga nabanggit sa itaas, dapat kang manalangin sa St. Charles Borromeo novena.Tungkol sa St. Charles Borromeo

Noong Oktubre 2, 1538, sa kastilyo ng Arona sa Lake Maggiore malapit sa Milan, ipinanganak si Saint Charles Borromeo. Ang kanyang ama ay ang Konde ng Arona, habang ang kanyang ina ay isang miyembro ng pamilya ng Medici. Pangatlo siya sa anim na anak ng mag-asawa.

Siya ang pangalawang anak ng mayaman at kilalang mga magulang na nag-aruga sa kanya sa isang mahigpit na kapaligiran sa relihiyon. Siya ay binigyan ng tonsure, o pagputol ng buhok sa tuktok ng ulo noong siya ay labindalawang taong gulang. Ito ay naging karapat-dapat sa kanya para sa priesthood, at siya ay tinuruan nang naaayon.Dahil sa mga pangyayari sa paligid ng kapanganakan ni Charles noong 1538, maaaring madali siyang sumali sa hanay ng tiwaling klero ng Renaissance. Siya ay isinilang sa kayamanan bilang anak ng marangal na mga magulang, na may fixed income na katumbas ng trust funds ngayon.

Nilinaw naman ng binata sa simula pa lang na gusto niyang sumalungat sa butil. Ipinahayag niya ang kanyang taos-pusong pagnanais na maglingkod sa Simbahan sa pamamagitan ng paghimok sa kanyang ama na ibigay ang karamihan ng pondo ng pondo sa mga mahihirap.

Sa kabila ng kanyang aristokrasya sa Milanese at ugnayan sa makapangyarihan Pamilya ng Medici , nilayon ni Charles na ialay ang kanyang buhay sa Simbahan. Si Charles ay itinalagang kardinal-diakono at tagapangasiwa ng Arkidiyosesis ng Milan ng kanyang tiyuhin, si Cardinal de Medici, noong siya ay nahalal na Papa Pius IV noong 1559. Si Charles ay isang layko at estudyante pa noong panahong iyon.Pinagkatiwalaan si Charles ng maraming mahahalagang trabaho na nauugnay sa Vatican bilang resulta ng kanyang mga katangiang intelektwal, at kalaunan ay ginawa siyang kalihim ng estado na may awtoridad para sa mga estado ng papa.

Sa kabila ng pagpipilit ng kanyang mga pamilya na magpakasal siya, nagpasya si Charles na maging pari pagkatapos ng biglaang pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid. Si Borromeo ay itinalagang obispo ng Milan di-nagtagal matapos maordinahan bilang pari sa edad na 25.

paano gumawa ng homemade french onion dip

Matapos mamatay ang kanyang ama noong 1554, naiwan si Charles sa pamamahala sa kanyang sambahayan, sa kabila ng katotohanan na siya ay nagdadalaga pa. Nagpatuloy si Charles upang makakuha ng doctorate sa canon at civil law pagkatapos ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral.

Namatay siya noong Nobyembre 3, 1584, sa edad na 46 matapos magkasakit.

Si Charles Borromeo ay na-beato noong Mayo 12, 1602, ni Pope Paul V, at na-canonize ni Paul V noong Nobyembre 1, 1610.

kahulugan ng 1255

Mga katotohanan tungkol sa St. Charles Borromeo Novena

Ikasiyam na Pagsisimula: ika-27 ng Oktubre
Piyesta: ika-4 ng Nobyembre
kapanganakan: Oktubre 2, 1538
Kamatayan: Nobyembre 3, 1584

Kahalagahan ng St. Charles Borromeo Novena

Sa ika-4 ng Nobyembre, ginugunita ang kanyang kapistahan. Inialay ni Charles Borromeo ang kanyang buong buhay sa pagtulong sa bayan ng Diyos na maging higit na katulad ni Jesus, na higit na katulad ng Kaharian ng Ama. Sinasabi pa rin niya sa atin na lahat tayo ay makakagawa ng pagbabago sa Katawan ni Kristo.

Maaari tayong umabot sa mga kakaibang paraan upang matulungan ang iba sa ating paligid at gawing mas nakikita ang mukha ng Diyos sa mundo dahil tayo ay mga Kristiyano. Mababago natin ang mundo sa ganitong paraan.

Magbasa pa: Padre Michael McGivney Ikasiyam na Panalangin

St. Charles Borromeo Novena

St. Charles Borromeo Novena

St. Charles Borromeo Novena

St. Charles Borromeo Novena - Unang Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating St. Charles,
ang ama ng mga pari,
at ang perpektong modelo ng mga banal na prelate!
Ikaw ang mabuting pastor, na,
tulad ng iyong banal na Guro,
ibinigay ang iyong buhay para sa iyong kawan,
kung hindi dahil sa kamatayan,
kahit man lang sa maraming sakripisyo
ng iyong masakit na misyon.
Ang iyong banal na buhay sa lupa
ay isang udyok sa pinaka maalab,
ang iyong huwarang penitensiya ay kadustaan ​​sa tamad,
at ang iyong walang humpay na sigasig ay naging suporta ng Simbahan.


O dakilang Prelate,
mula sa kaluwalhatian ng Diyos
at ang kaligtasan ng mga kaluluwa
ay ang tanging bagay ng pagmamalasakit
sa mga pinagpala sa langit,
vouchsafe na mamagitan para sa akin ngayon,
at mag-alay para sa hangarin ng nobenang ito,
ang mga taimtim na panalangin
na naging matagumpay habang ikaw ay nasa lupa.


Ikaw ay, O dakilang St. Charles,
sa lahat ng mga Banal ng Diyos,
isa kung saan ang pamamagitan ay dapat kong ipagtapat,
dahil pinili ka ng Diyos
itaguyod ang interes ng relihiyon,
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Kristiyanong edukasyon ng kabataan.
Ikaw ay, tulad ni Jesu-Kristo mismo,
laging naa-access sa maliliit na bata;
na iyong pinagputolputol ang tinapay ng salita ng Dios,
at ipinagkaloob din sa kanila ang mga pagpapala
ng isang Christian Education.
Sa iyo, kung gayon, ako ay may pagtitiwala,
nakikiusap na kunin mo ako
ang biyaya upang kumita ng mga pakinabang na aking tinatamasa,
at kung saan ako ay lubos na utang na loob sa iyong kasigasigan.
Ingatan mo ako sa pamamagitan ng iyong mga panalangin mula sa mga panganib ng mundo;
makuha na ang aking puso ay maakit
na may masiglang sindak ng kasalanan;
isang malalim na pakiramdam ng aking tungkulin bilang isang Kristiyano;
isang taos-pusong paghamak sa opinyon
at mga huwad na kasabihan ng mundo;
isang masigasig na pag-ibig sa Diyos,
at ang banal na takot na siyang pasimula ng karunungan.


<>

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

Kristo, maawa ka.
Kristo maawa ka.

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

pakinggan tayo ni Kristo.
Pinakinggan tayo ni Kristo.

Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

Reyna ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tagatulad ni Kristo,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tapat na tagasunod ni Kristo na ipinako sa krus,
ipanalangin mo kami.

Si San Charles, na napunan ng espiritu ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, natupok ng sigasig para sa kaluwalhatian ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

San Charles, ang liwanag at suporta ng Simbahan,
ipanalangin mo kami.

San Charles, Ama at Patnubay ng Klerigo,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, ang pinaka nagnanais ng kaligtasan ng mga kaluluwa,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, isang modelo ng kababaang-loob at penitensiya,
ipanalangin mo kami.


St. Charles, pinaka masigasig,
para sa pagtuturo sa mga kabataan, ipanalangin mo kami.
ipanalangin mo kami.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
patawarin mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
pakinggan mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin, O Panginoon.

V. Ipanalangin mo kami, O maluwalhating San Charles.
R. Upang tayo ay maging karapatdapat sa mga pangako ni Kristo.


Magdasal tayo

Ingatan ang Iyong Simbahan, O Panginoon,
sa ilalim ng patuloy na proteksyon
ng Iyong maluwalhating Kompesor at Obispo, St. Charles,
na bilang siya ay tanyag sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa pastor,
para maging masigasig tayo sa kanyang mga panalangin
sa pag-ibig ng Iyong banal na pangalan:
sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Charles Borromeo Novena - Ikalawang Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating St. Charles,
ang ama ng mga pari,
at ang perpektong modelo ng mga banal na prelate!
Ikaw ang mabuting pastor, na,
tulad ng iyong banal na Guro,
ibinigay ang iyong buhay para sa iyong kawan,
kung hindi dahil sa kamatayan,
kahit man lang sa maraming sakripisyo
ng iyong masakit na misyon.
Ang iyong banal na buhay sa lupa
ay isang udyok sa pinaka maalab,
ang iyong huwarang penitensiya ay kadustaan ​​sa tamad,
at ang iyong walang humpay na sigasig ay naging suporta ng Simbahan.


O dakilang Prelate,
mula sa kaluwalhatian ng Diyos
at ang kaligtasan ng mga kaluluwa
ay ang tanging bagay ng pagmamalasakit
sa mga pinagpala sa langit,
vouchsafe na mamagitan para sa akin ngayon,
at mag-alay para sa intensyon ng nobenang ito,
ang mga taimtim na panalangin
na naging matagumpay habang ikaw ay nasa lupa.


Ikaw ay, O dakilang St. Charles,
sa lahat ng mga Banal ng Diyos,
isa kung saan ang pamamagitan ay dapat kong ipagtapat,
dahil pinili ka ng Diyos
itaguyod ang interes ng relihiyon,
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Kristiyanong edukasyon ng kabataan.
Ikaw ay, tulad ni Jesu-Kristo mismo,
laging naa-access sa maliliit na bata;
na iyong pinagputolputol ang tinapay ng salita ng Dios,
at ipinagkaloob din sa kanila ang mga pagpapala
ng isang Christian Education.
Sa iyo, kung gayon, ako ay may pagtitiwala,
nakikiusap na kunin mo ako
ang biyaya upang kumita ng mga pakinabang na aking tinatamasa,
at kung saan ako ay lubos na utang na loob sa iyong kasigasigan.
Ingatan mo ako sa pamamagitan ng iyong mga panalangin mula sa mga panganib ng mundo;
makuha na ang aking puso ay maakit
na may masiglang sindak ng kasalanan;
isang malalim na pakiramdam ng aking tungkulin bilang isang Kristiyano;
isang taos-pusong paghamak sa opinyon
at mga huwad na kasabihan ng mundo;
isang masigasig na pag-ibig sa Diyos,
at ang banal na takot na siyang pasimula ng karunungan.


<>

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

Kristo, maawa ka.
Kristo maawa ka.

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

pakinggan tayo ni Kristo.
Pinakinggan tayo ni Kristo.

Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

Reyna ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tagatulad ni Kristo,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tapat na tagasunod ni Kristong napako sa krus,
ipanalangin mo kami.

Si San Charles, na napunan ng espiritu ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, natupok ng sigasig para sa kaluwalhatian ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

San Charles, ang liwanag at suporta ng Simbahan,
ipanalangin mo kami.

San Charles, Ama at Patnubay ng Klerigo,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, ang pinaka nagnanais ng kaligtasan ng mga kaluluwa,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, isang modelo ng kababaang-loob at penitensiya,
ipanalangin mo kami.


St. Charles, pinaka masigasig,
para sa pagtuturo sa mga kabataan, ipanalangin mo kami.
ipanalangin mo kami.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
patawarin mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
pakinggan mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin, O Panginoon.

V. Ipanalangin mo kami, O maluwalhating St. Charles.
R. Upang tayo ay maging karapatdapat sa mga pangako ni Kristo.


Magdasal tayo

Ingatan ang Iyong Simbahan, O Panginoon,
sa ilalim ng patuloy na proteksyon
ng Iyong maluwalhating Kompesor at Obispo, St. Charles,
na bilang siya ay tanyag sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa pastor,
para maging masigasig tayo sa kanyang mga panalangin
sa pag-ibig ng Iyong banal na pangalan:
sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: St. Florian Novena

kung paano gumawa ng crispy hash browns mula sa frozen

St. Charles Borromeo Novena - Ika-3 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating St. Charles,
ang ama ng mga pari,
at ang perpektong modelo ng mga banal na prelate!
Ikaw ang mabuting pastor, na,
tulad ng iyong banal na Guro,
ibinigay ang iyong buhay para sa iyong kawan,
kung hindi dahil sa kamatayan,
kahit man lang sa maraming sakripisyo
ng iyong masakit na misyon.
Ang iyong banal na buhay sa lupa
ay isang udyok sa pinaka maalab,
ang iyong huwarang penitensiya ay kadustaan ​​sa tamad,
at ang iyong walang humpay na sigasig ay naging suporta ng Simbahan.


O dakilang Prelate,
mula sa kaluwalhatian ng Diyos
at ang kaligtasan ng mga kaluluwa
ay ang tanging bagay ng pagmamalasakit
sa mga pinagpala sa langit,
vouchsafe na mamagitan para sa akin ngayon,
at mag-alay para sa hangarin ng nobenang ito,
ang mga taimtim na panalangin
na naging matagumpay habang ikaw ay nasa lupa.


Ikaw ay, O dakilang St. Charles,
sa lahat ng mga Banal ng Diyos,
isa kung saan ang pamamagitan ay dapat kong ipagtapat,
dahil pinili ka ng Diyos
itaguyod ang interes ng relihiyon,
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Kristiyanong edukasyon ng kabataan.
Ikaw ay, tulad ni Jesu-Kristo mismo,
laging naa-access sa maliliit na bata;
na iyong pinagputolputol ang tinapay ng salita ng Dios,
at ipinagkaloob din sa kanila ang mga pagpapala
ng isang Christian Education.
Sa iyo, kung gayon, ako ay may pagtitiwala,
nakikiusap na kunin mo ako
ang biyaya upang kumita ng mga pakinabang na aking tinatamasa,
at kung saan ako ay lubos na utang na loob sa iyong kasigasigan.
Ingatan mo ako sa pamamagitan ng iyong mga panalangin mula sa mga panganib ng mundo;
makuha na ang aking puso ay maakit
na may masiglang sindak ng kasalanan;
isang malalim na pakiramdam ng aking tungkulin bilang isang Kristiyano;
isang taos-pusong paghamak sa opinyon
at mga huwad na kasabihan ng mundo;
isang masigasig na pag-ibig sa Diyos,
at ang banal na takot na siyang pasimula ng karunungan.


<>

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

Kristo, maawa ka.
Kristo maawa ka.

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

pakinggan tayo ni Kristo.
Pinakinggan tayo ni Kristo.

Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

Reyna ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tagatulad ni Kristo,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tapat na tagasunod ni Kristong napako sa krus,
ipanalangin mo kami.

Si San Charles, na napunan ng espiritu ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, natupok ng sigasig para sa kaluwalhatian ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

San Charles, ang liwanag at suporta ng Simbahan,
ipanalangin mo kami.

San Charles, Ama at Patnubay ng Klerigo,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, ang pinaka nagnanais ng kaligtasan ng mga kaluluwa,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, isang modelo ng kababaang-loob at penitensiya,
ipanalangin mo kami.


St. Charles, pinaka masigasig,
para sa pagtuturo sa mga kabataan, ipanalangin mo kami.
ipanalangin mo kami.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
patawarin mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
pakinggan mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin, O Panginoon.

V. Ipanalangin mo kami, O maluwalhating St. Charles.
R. Upang tayo ay maging karapatdapat sa mga pangako ni Kristo.


Magdasal tayo

Ingatan ang Iyong Simbahan, O Panginoon,
sa ilalim ng patuloy na proteksyon
ng Iyong maluwalhating Kompesor at Obispo, St. Charles,
na bilang siya ay tanyag sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa pastor,
para maging masigasig tayo sa kanyang mga panalangin
sa pag-ibig ng Iyong banal na pangalan:
sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Charles Borromeo Novena - Ika-4 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating St. Charles,
ang ama ng mga pari,
at ang perpektong modelo ng mga banal na prelate!
Ikaw ang mabuting pastor, na,
tulad ng iyong banal na Guro,
ibinigay ang iyong buhay para sa iyong kawan,
kung hindi dahil sa kamatayan,
kahit man lang sa maraming sakripisyo
ng iyong masakit na misyon.
Ang iyong banal na buhay sa lupa
ay isang udyok sa pinaka maalab,
ang iyong huwarang penitensiya ay kadustaan ​​sa tamad,
at ang iyong walang humpay na sigasig ay naging suporta ng Simbahan.


O dakilang Prelate,
mula sa kaluwalhatian ng Diyos
at ang kaligtasan ng mga kaluluwa
ay ang tanging bagay ng pagmamalasakit
sa mga pinagpala sa langit,
vouchsafe na mamagitan para sa akin ngayon,
at mag-alay para sa hangarin ng nobenang ito,
ang mga taimtim na panalangin
na naging matagumpay habang ikaw ay nasa lupa.


Ikaw ay, O dakilang St. Charles,
sa lahat ng mga Banal ng Diyos,
isa kung saan ang pamamagitan ay dapat kong ipagtapat,
dahil pinili ka ng Diyos
itaguyod ang interes ng relihiyon,
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Kristiyanong edukasyon ng kabataan.
Ikaw ay, tulad ni Jesu-Kristo mismo,
laging naa-access sa maliliit na bata;
na iyong pinagputolputol ang tinapay ng salita ng Dios,
at ipinagkaloob din sa kanila ang mga pagpapala
ng isang Christian Education.
Sa iyo, kung gayon, ako ay may pagtitiwala,
nakikiusap na kunin mo ako
ang biyaya upang kumita ng mga pakinabang na aking tinatamasa,
at kung saan ako ay lubos na utang na loob sa iyong kasigasigan.
Ingatan mo ako sa pamamagitan ng iyong mga panalangin mula sa mga panganib ng mundo;
makuha na ang aking puso ay maakit
na may masiglang sindak ng kasalanan;
isang malalim na pakiramdam ng aking tungkulin bilang isang Kristiyano;
isang taos-pusong paghamak sa opinyon
at mga huwad na kasabihan ng mundo;
isang masigasig na pag-ibig sa Diyos,
at ang banal na takot na siyang pasimula ng karunungan.


<>

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

Kristo, maawa ka.
Kristo maawa ka.

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

pakinggan tayo ni Kristo.
Pinakinggan tayo ni Kristo.

Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

Reyna ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tagatulad ni Kristo,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tapat na tagasunod ni Kristong napako sa krus,
ipanalangin mo kami.

Si San Charles, na napunan ng espiritu ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, natupok ng sigasig para sa kaluwalhatian ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

San Charles, ang liwanag at suporta ng Simbahan,
ipanalangin mo kami.

San Charles, Ama at Patnubay ng Klerigo,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, ang pinaka nagnanais ng kaligtasan ng mga kaluluwa,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, isang modelo ng kababaang-loob at penitensiya,
ipanalangin mo kami.


St. Charles, pinaka masigasig,
para sa pagtuturo sa mga kabataan, ipanalangin mo kami.
ipanalangin mo kami.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
patawarin mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
pakinggan mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin, O Panginoon.

V. Ipanalangin mo kami, O maluwalhating San Charles.
R. Upang tayo ay maging karapatdapat sa mga pangako ni Kristo.


Magdasal tayo

Ingatan ang Iyong Simbahan, O Panginoon,
sa ilalim ng patuloy na proteksyon
ng Iyong maluwalhating Kompesor at Obispo, St. Charles,
na bilang siya ay tanyag sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa pastor,
para maging masigasig tayo sa kanyang mga panalangin
sa pag-ibig ng Iyong banal na pangalan:
sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Charles Borromeo Novena - Ika-5 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating St. Charles,
ang ama ng mga pari,
at ang perpektong modelo ng mga banal na prelate!
Ikaw ang mabuting pastor, na,
tulad ng iyong banal na Guro,
ibinigay ang iyong buhay para sa iyong kawan,
kung hindi dahil sa kamatayan,
kahit man lang sa maraming sakripisyo
ng iyong masakit na misyon.
Ang iyong banal na buhay sa lupa
ay isang udyok sa pinaka maalab,
ang iyong huwarang penitensiya ay kadustaan ​​sa tamad,
at ang iyong walang humpay na sigasig ay naging suporta ng Simbahan.


O dakilang Prelate,
mula sa kaluwalhatian ng Diyos
at ang kaligtasan ng mga kaluluwa
ay ang tanging bagay ng pagmamalasakit
sa mga pinagpala sa langit,
vouchsafe na mamagitan para sa akin ngayon,
at mag-alay para sa intensyon ng nobenang ito,
ang mga taimtim na panalangin
na naging matagumpay habang ikaw ay nasa lupa.


Ikaw ay, O dakilang St. Charles,
sa lahat ng mga Banal ng Diyos,
isa kung saan ang pamamagitan ay dapat kong ipagtapat,
dahil pinili ka ng Diyos
itaguyod ang interes ng relihiyon,
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Kristiyanong edukasyon ng kabataan.
Ikaw ay, tulad ni Jesu-Kristo mismo,
laging naa-access sa maliliit na bata;
na iyong pinagputolputol ang tinapay ng salita ng Dios,
at ipinagkaloob din sa kanila ang mga pagpapala
ng isang Christian Education.
Sa iyo, kung gayon, ako ay may pagtitiwala,
nakikiusap na kunin mo ako
ang biyaya upang kumita ng mga pakinabang na aking tinatamasa,
at kung saan ako ay lubos na utang na loob sa iyong kasigasigan.
Ingatan mo ako sa pamamagitan ng iyong mga panalangin mula sa mga panganib ng mundo;
makuha na ang aking puso ay maakit
na may masiglang sindak ng kasalanan;
isang malalim na pakiramdam ng aking tungkulin bilang isang Kristiyano;
isang taos-pusong paghamak sa opinyon
at mga huwad na kasabihan ng mundo;
isang masigasig na pag-ibig sa Diyos,
at ang banal na takot na siyang pasimula ng karunungan.


<>

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

Kristo, maawa ka.
Kristo maawa ka.

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

pakinggan tayo ni Kristo.
Pinakinggan tayo ni Kristo.

Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

Reyna ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tagatulad ni Kristo,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tapat na tagasunod ni Kristo na ipinako sa krus,
ipanalangin mo kami.

Si San Charles, na napunan ng espiritu ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, natupok ng sigasig para sa kaluwalhatian ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

San Charles, ang liwanag at suporta ng Simbahan,
ipanalangin mo kami.

San Charles, Ama at Patnubay ng Klerigo,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, ang pinaka nagnanais ng kaligtasan ng mga kaluluwa,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, isang modelo ng kababaang-loob at penitensiya,
ipanalangin mo kami.


St. Charles, pinaka masigasig,
para sa pagtuturo sa mga kabataan, ipanalangin mo kami.
ipanalangin mo kami.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
patawarin mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
pakinggan mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin, O Panginoon.

V. Ipanalangin mo kami, O maluwalhating San Charles.
R. Upang tayo ay maging karapatdapat sa mga pangako ni Kristo.


Magdasal tayo

Ingatan ang Iyong Simbahan, O Panginoon,
sa ilalim ng patuloy na proteksyon
ng Iyong maluwalhating Kompesor at Obispo, St. Charles,
na bilang siya ay tanyag sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa pastor,
para maging masigasig tayo sa kanyang mga panalangin
sa pag-ibig ng Iyong banal na pangalan:
sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: St. Nicholas Novena

St. Charles Borromeo Novena - Ika-6 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating St. Charles,
ang ama ng mga pari,
at ang perpektong modelo ng mga banal na prelate!
Ikaw ang mabuting pastor, na,
tulad ng iyong banal na Guro,
ibinigay ang iyong buhay para sa iyong kawan,
kung hindi dahil sa kamatayan,
kahit man lang sa maraming sakripisyo
ng iyong masakit na misyon.
Ang iyong banal na buhay sa lupa
ay isang udyok sa pinaka maalab,
ang iyong huwarang penitensiya ay kadustaan ​​sa tamad,
at ang iyong walang humpay na sigasig ay naging suporta ng Simbahan.


O dakilang Prelate,
mula sa kaluwalhatian ng Diyos
at ang kaligtasan ng mga kaluluwa
ay ang tanging bagay ng pagmamalasakit
sa mga pinagpala sa langit,
vouchsafe na mamagitan para sa akin ngayon,
at mag-alay para sa hangarin ng nobenang ito,
ang mga taimtim na panalangin
na naging matagumpay habang ikaw ay nasa lupa.


Ikaw ay, O dakilang St. Charles,
sa lahat ng mga Banal ng Diyos,
isa kung saan ang pamamagitan ay dapat kong ipagtapat,
dahil pinili ka ng Diyos
itaguyod ang interes ng relihiyon,
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Kristiyanong edukasyon ng kabataan.
Ikaw ay, tulad ni Jesu-Kristo mismo,
laging naa-access sa maliliit na bata;
na iyong pinagputolputol ang tinapay ng salita ng Dios,
at ipinagkaloob din sa kanila ang mga pagpapala
ng isang Christian Education.
Sa iyo, kung gayon, ako ay may pagtitiwala,
nakikiusap na kunin mo ako
ang biyaya upang kumita ng mga pakinabang na aking tinatamasa,
at kung saan ako ay lubos na utang na loob sa iyong kasigasigan.
Ingatan mo ako sa pamamagitan ng iyong mga panalangin mula sa mga panganib ng mundo;
makuha na ang aking puso ay maakit
na may masiglang sindak ng kasalanan;
isang malalim na pakiramdam ng aking tungkulin bilang isang Kristiyano;
isang taos-pusong paghamak sa opinyon
at mga huwad na kasabihan ng mundo;
isang masigasig na pag-ibig sa Diyos,
at ang banal na takot na siyang pasimula ng karunungan.


<>

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

Kristo, maawa ka.
Kristo maawa ka.

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

pakinggan tayo ni Kristo.
Pinakinggan tayo ni Kristo.

Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

Reyna ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tagatulad ni Kristo,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tapat na tagasunod ni Kristong napako sa krus,
ipanalangin mo kami.

Si San Charles, na napunan ng espiritu ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, natupok ng sigasig para sa kaluwalhatian ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

San Charles, ang liwanag at suporta ng Simbahan,
ipanalangin mo kami.

San Charles, Ama at Patnubay ng Klerigo,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, ang pinaka nagnanais ng kaligtasan ng mga kaluluwa,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, isang modelo ng kababaang-loob at penitensiya,
ipanalangin mo kami.


St. Charles, pinaka masigasig,
para sa pagtuturo sa mga kabataan, ipanalangin mo kami.
ipanalangin mo kami.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
patawarin mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
pakinggan mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin, O Panginoon.

V. Ipanalangin mo kami, O maluwalhating St. Charles.
R. Upang tayo ay maging karapatdapat sa mga pangako ni Kristo.


Magdasal tayo

Ingatan ang Iyong Simbahan, O Panginoon,
sa ilalim ng patuloy na proteksyon
ng Iyong maluwalhating Kompesor at Obispo, St. Charles,
na bilang siya ay tanyag sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa pastor,
para maging masigasig tayo sa kanyang mga panalangin
sa pag-ibig ng Iyong banal na pangalan:
sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

ano ang lutuin para sa hapunan ng pasko

St. Charles Borromeo Novena - Ika-7 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating St. Charles,
ang ama ng mga pari,
at ang perpektong modelo ng mga banal na prelate!
Ikaw ang mabuting pastor, na,
tulad ng iyong banal na Guro,
ibinigay ang iyong buhay para sa iyong kawan,
kung hindi dahil sa kamatayan,
kahit man lang sa maraming sakripisyo
ng iyong masakit na misyon.
Ang iyong banal na buhay sa lupa
ay isang udyok sa pinaka maalab,
ang iyong huwarang penitensiya ay kadustaan ​​sa tamad,
at ang iyong walang humpay na sigasig ay naging suporta ng Simbahan.


O dakilang Prelate,
mula sa kaluwalhatian ng Diyos
at ang kaligtasan ng mga kaluluwa
ay ang tanging bagay ng pagmamalasakit
sa mga pinagpala sa langit,
vouchsafe na mamagitan para sa akin ngayon,
at mag-alay para sa intensyon ng nobenang ito,
ang mga taimtim na panalangin
na naging matagumpay habang ikaw ay nasa lupa.


Ikaw ay, O dakilang St. Charles,
sa lahat ng mga Banal ng Diyos,
isa kung saan ang pamamagitan ay dapat kong ipagtapat,
dahil pinili ka ng Diyos
itaguyod ang interes ng relihiyon,
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Kristiyanong edukasyon ng kabataan.
Ikaw ay, tulad ni Jesu-Kristo mismo,
laging naa-access sa maliliit na bata;
na iyong pinagputolputol ang tinapay ng salita ng Dios,
at ipinagkaloob din sa kanila ang mga pagpapala
ng isang Christian Education.
Sa iyo, kung gayon, ako ay may pagtitiwala,
nakikiusap na kunin mo ako
ang biyaya upang kumita ng mga pakinabang na aking tinatamasa,
at kung saan ako ay lubos na utang na loob sa iyong kasigasigan.
Ingatan mo ako sa pamamagitan ng iyong mga panalangin mula sa mga panganib ng mundo;
makuha na ang aking puso ay maakit
na may masiglang sindak ng kasalanan;
isang malalim na pakiramdam ng aking tungkulin bilang isang Kristiyano;
isang taos-pusong paghamak sa opinyon
at mga huwad na kasabihan ng mundo;
isang masigasig na pag-ibig sa Diyos,
at ang banal na takot na siyang pasimula ng karunungan.


<>

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

Kristo, maawa ka.
Kristo maawa ka.

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

pakinggan tayo ni Kristo.
Pinakinggan tayo ni Kristo.

Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

Reyna ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tagatulad ni Kristo,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tapat na tagasunod ni Kristo na ipinako sa krus,
ipanalangin mo kami.

Si San Charles, na napunan ng espiritu ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, natupok ng sigasig para sa kaluwalhatian ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

San Charles, ang liwanag at suporta ng Simbahan,
ipanalangin mo kami.

San Charles, Ama at Patnubay ng Klerigo,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, ang pinaka nagnanais ng kaligtasan ng mga kaluluwa,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, isang modelo ng kababaang-loob at penitensiya,
ipanalangin mo kami.


St. Charles, pinaka masigasig,
para sa pagtuturo sa mga kabataan, ipanalangin mo kami.
ipanalangin mo kami.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
patawarin mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
pakinggan mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin, O Panginoon.

V. Ipanalangin mo kami, O maluwalhating San Charles.
R. Upang tayo ay maging karapatdapat sa mga pangako ni Kristo.


Magdasal tayo

Ingatan ang Iyong Simbahan, O Panginoon,
sa ilalim ng patuloy na proteksyon
ng Iyong maluwalhating Kompesor at Obispo, St. Charles,
na bilang siya ay tanyag sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa pastor,
para maging masigasig tayo sa kanyang mga panalangin
sa pag-ibig ng Iyong banal na pangalan:
sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Charles Borromeo Novena - Ika-8 Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating St. Charles,
ang ama ng mga pari,
at ang perpektong modelo ng mga banal na prelate!
Ikaw ang mabuting pastor, na,
tulad ng iyong banal na Guro,
ibinigay ang iyong buhay para sa iyong kawan,
kung hindi dahil sa kamatayan,
kahit man lang sa maraming sakripisyo
ng iyong masakit na misyon.
Ang iyong banal na buhay sa lupa
ay isang udyok sa pinaka maalab,
ang iyong huwarang penitensiya ay kadustaan ​​sa tamad,
at ang iyong walang humpay na sigasig ay naging suporta ng Simbahan.


O dakilang Prelate,
mula sa kaluwalhatian ng Diyos
at ang kaligtasan ng mga kaluluwa
ay ang tanging bagay ng pagmamalasakit
sa mga pinagpala sa langit,
vouchsafe na mamagitan para sa akin ngayon,
at mag-alay para sa intensyon ng nobenang ito,
ang mga taimtim na panalangin
na naging matagumpay habang ikaw ay nasa lupa.


Ikaw ay, O dakilang St. Charles,
sa lahat ng mga Banal ng Diyos,
isa kung saan ang pamamagitan ay dapat kong ipagtapat,
dahil pinili ka ng Diyos
itaguyod ang interes ng relihiyon,
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Kristiyanong edukasyon ng kabataan.
Ikaw ay, tulad ni Jesu-Kristo mismo,
laging naa-access sa maliliit na bata;
na iyong pinagputolputol ang tinapay ng salita ng Dios,
at ipinagkaloob din sa kanila ang mga pagpapala
ng isang Christian Education.
Sa iyo, kung gayon, ako ay may pagtitiwala,
nakikiusap na kunin mo ako
ang biyaya upang kumita ng mga pakinabang na aking tinatamasa,
at kung saan ako ay lubos na utang na loob sa iyong kasigasigan.
Ingatan mo ako sa pamamagitan ng iyong mga panalangin mula sa mga panganib ng mundo;
makuha na ang aking puso ay maakit
na may masiglang sindak ng kasalanan;
isang malalim na pakiramdam ng aking tungkulin bilang isang Kristiyano;
isang taos-pusong paghamak sa opinyon
at mga huwad na kasabihan ng mundo;
isang masigasig na pag-ibig sa Diyos,
at ang banal na takot na siyang pasimula ng karunungan.


<>

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

Kristo, maawa ka.
Kristo maawa ka.

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

pakinggan tayo ni Kristo.
Pinakinggan tayo ni Kristo.

Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

Reyna ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tagatulad ni Kristo,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tapat na tagasunod ni Kristo na ipinako sa krus,
ipanalangin mo kami.

Si San Charles, na napunan ng espiritu ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, natupok ng sigasig para sa kaluwalhatian ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

San Charles, ang liwanag at suporta ng Simbahan,
ipanalangin mo kami.

San Charles, Ama at Patnubay ng Klerigo,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, ang pinaka nagnanais ng kaligtasan ng mga kaluluwa,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, isang modelo ng kababaang-loob at penitensiya,
ipanalangin mo kami.


St. Charles, pinaka masigasig,
para sa pagtuturo sa mga kabataan, ipanalangin mo kami.
ipanalangin mo kami.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
patawarin mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
pakinggan mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin, O Panginoon.

V. Ipanalangin mo kami, O maluwalhating San Charles.
R. Upang tayo ay maging karapatdapat sa mga pangako ni Kristo.


Magdasal tayo

Ingatan ang Iyong Simbahan, O Panginoon,
sa ilalim ng patuloy na proteksyon
ng Iyong maluwalhating Kompesor at Obispo, St. Charles,
na bilang siya ay tanyag sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa pastor,
para maging masigasig tayo sa kanyang mga panalangin
sa pag-ibig ng Iyong banal na pangalan:
sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

St. Charles Borromeo Novena - Ika-9 na Araw

Magsimula tayo, Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen.

O maluwalhating St. Charles,
ang ama ng mga pari,
at ang perpektong modelo ng mga banal na prelate!
Ikaw ang mabuting pastor, na,
tulad ng iyong banal na Guro,
ibinigay ang iyong buhay para sa iyong kawan,
kung hindi dahil sa kamatayan,
kahit man lang sa maraming sakripisyo
ng iyong masakit na misyon.
Ang iyong banal na buhay sa lupa
ay isang udyok sa pinaka maalab,
ang iyong huwarang penitensiya ay kadustaan ​​sa tamad,
at ang iyong walang humpay na sigasig ay naging suporta ng Simbahan.


O dakilang Prelate,
mula sa kaluwalhatian ng Diyos
at ang kaligtasan ng mga kaluluwa
ay ang tanging bagay ng pagmamalasakit
sa mga pinagpala sa langit,
vouchsafe na mamagitan para sa akin ngayon,
at mag-alay para sa intensyon ng nobenang ito,
ang mga taimtim na panalangin
na naging matagumpay habang ikaw ay nasa lupa.


Ikaw ay, O dakilang St. Charles,
sa lahat ng mga Banal ng Diyos,
isa kung saan ang pamamagitan ay dapat kong ipagtapat,
dahil pinili ka ng Diyos
itaguyod ang interes ng relihiyon,
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng Kristiyanong edukasyon ng kabataan.
Ikaw ay, tulad ni Jesu-Kristo mismo,
laging naa-access sa maliliit na bata;
na iyong pinagputolputol ang tinapay ng salita ng Dios,
at ipinagkaloob din sa kanila ang mga pagpapala
ng isang Christian Education.
Sa iyo, kung gayon, ako ay may pagtitiwala,
nakikiusap na kunin mo ako
ang biyaya upang kumita ng mga pakinabang na aking tinatamasa,
at kung saan ako ay lubos na utang na loob sa iyong kasigasigan.
Ingatan mo ako sa pamamagitan ng iyong mga panalangin mula sa mga panganib ng mundo;
makuha na ang aking puso ay maakit
na may masiglang sindak ng kasalanan;
isang malalim na pakiramdam ng aking tungkulin bilang isang Kristiyano;
isang taos-pusong paghamak sa opinyon
at mga huwad na kasabihan ng mundo;
isang masigasig na pag-ibig sa Diyos,
at ang banal na takot na siyang pasimula ng karunungan.


<>

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

Kristo, maawa ka.
Kristo maawa ka.

Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.

pakinggan tayo ni Kristo.
Pinakinggan tayo ni Kristo.

Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

Reyna ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tagatulad ni Kristo,
ipanalangin mo kami.

San Charles, tapat na tagasunod ni Kristong napako sa krus,
ipanalangin mo kami.

Si San Charles, na napunan ng espiritu ng mga Apostol,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, natupok ng sigasig para sa kaluwalhatian ng Diyos,
ipanalangin mo kami.

San Charles, ang liwanag at suporta ng Simbahan,
ipanalangin mo kami.

San Charles, Ama at Patnubay ng Klerigo,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, ang pinaka nagnanais ng kaligtasan ng mga kaluluwa,
ipanalangin mo kami.

St. Charles, isang modelo ng kababaang-loob at penitensiya,
ipanalangin mo kami.


St. Charles, pinaka masigasig,
para sa pagtuturo sa mga kabataan, ipanalangin mo kami.
ipanalangin mo kami.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
patawarin mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
pakinggan mo kami, O Panginoon.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin, O Panginoon.

V. Ipanalangin mo kami, O maluwalhating San Charles.
R. Upang tayo ay maging karapatdapat sa mga pangako ni Kristo.


Magdasal tayo

Ingatan ang Iyong Simbahan, O Panginoon,
sa ilalim ng patuloy na proteksyon
ng Iyong maluwalhating Kompesor at Obispo, St. Charles,
na bilang siya ay tanyag sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa pastor,
para maging masigasig tayo sa kanyang mga panalangin
sa pag-ibig ng Iyong banal na pangalan:
sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon.


Bigkasin minsan

Ama Namin
Aba Ginoong Maria
Glory Be

Magbasa pa: Novena para sa mga Ordinasyon ng Pari

Panalangin ni San Charles Borromeo

Makapangyarihang Diyos, bukas-palad mong ipinaalam sa mga tao ang mga misteryo ng iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo na iyong Anak sa Espiritu Santo.

Liwanagin mo ang aking isipan upang malaman ang mga misteryong ito na pinapahalagahan at itinuturo ng iyong Simbahan.

Ikilos ang aking puso na mahalin sila at ang aking kalooban na mamuhay nang naaayon sa kanila.


Bigyan mo ako ng kakayahang ituro ang Pananampalataya na ito sa iba nang walang pagmamataas, walang pagmamalaki, at walang pansariling pakinabang.

Hayaan mo akong matanto na ako ay isang instrumento mo lamang para ipaalam sa iba ang mga kahanga-hangang bagay na iyong ginawa para sa lahat ng iyong mga nilalang.

Tulungan mo akong maging tapat sa gawaing ito na iyong ipinagkatiwala sa akin.

Amen

Magbasa pa: Panalangin ng St. Brigid