St. Anne Novena

St Anne NovenaAlamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Ang St. Anne novena ay isang panalangin na hindi nagkukulang sa mga taong tapat na gumagawa nito sa loob ng siyam na magkakasunod na araw na may ganap na pananampalataya, pagpapakumbaba, at pakiramdam ng pagsuko sa Ating Panginoon.Si St. Anne ang patroness ng mga kababaihan sa paggawa, mga maybahay, mga babaeng walang asawa, mga lola, mga tagapagturo, mga ina, mga menor de edad, mga gumagawa ng gabinete, at mga minero.Si Anne ay asawa ni Joachim. Siya ay nasa mga advanced na taon ngunit walang anak. Sa wakas ay nasagot ang kanyang mga panalangin nang habang nananalangin, isang anghel ang nagpakita. Ang anghel na si Anne, dininig ng Panginoon ang iyong panalangin at ikaw ay maglilihi at manganganak, at ang iyong mga binhi ay babanggitin sa buong mundo. Sumagot dito si Anne, Buhay ang Panginoon kong Diyos, kung magkaanak ako ng lalaki o babae, dadalhin ko ito bilang regalo sa Panginoon kong Diyos; at ito ay maglilingkod sa Kanya sa mga banal na bagay sa lahat ng mga araw ng buhay nito

Hindi nagtagal, biniyayaan si Anne ng isang sanggol na babae na kalaunan ay naging ang Mahal na Birheng Maria .Kahalagahan ng St. Anne Novena

Ang St. Anne novena ay lubos na mabisa para sa mga hindi pa sinasagot ang mga panalangin para sa isang bata. Maraming pagkakataon na ang mga babae ay naglihi at biniyayaan ng isang sanggol pagkatapos ng novena prayer na ito.

Mga katotohanan tungkol sa St. Anne Novena

Ikasiyam na Pagsisimula: ika-17 ng Hulyo
Piyesta: ika-26 ng Mayo
Kapanganakan ni St. Anne: ika-1 siglo BC
Kamatayan: ika-1 siglo AD

Magbasa pa: Panalangin ng St. Joseph Novena: Mga Himala na Benepisyo sa 9 na Araw!St. Anne Novena para sa isang Asawa

St. Anne Novena para sa isang Asawa

Panalangin ni St. Anne

O maluwalhating Saint Ann,
napupuno ka ng habag

para sa mga tumatawag sa iyo,
at may pagmamahal sa mga nagdurusa.
Sa sobrang bigat ng aking mga problema,

Inihagis ko ang aking sarili sa iyong paanan
at mapagpakumbabang nakikiusap sa iyo na kunin ang kasalukuyang intensyon,
na inirerekomenda ko sa iyo sa iyong espesyal na pangangalaga.

<>

Mangyaring irekomenda ito sa iyong anak na babae,

ang Mahal na Birheng Maria,
at ilagay ito sa harap ng trono ni Jesus,
para madala niya ito sa isang masayang isyu.

Patuloy na mamagitan para sa akin
hanggang sa mapagbigyan ang aking kahilingan.
Ngunit higit sa lahat makuha para sa akin ang biyaya balang araw

upang makita ang aking Diyos nang harapan,
at kasama mo at ni Maria at ng lahat ng mga banal

para purihin at pagpalain siya magpakailanman.

Amen.

Bigkasin Ama Namin , Aba Ginoong Maria at Kaluwalhatian nawa .

San Ann, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng aking kamatayan! Mabuting San Ann, mamagitan ka para sa akin!

St. Anne Novena

St. Rita Novena para sa Impossible cases: Relief sa 9 na araw!

St. Rita Novena para sa Impossible cases: Relief sa 9 na araw!

Ang St. Anne novena ay kailangang bigkasin sa loob ng siyam na tuloy-tuloy na araw pagkagising, o bago matulog, o pareho.

St. Anne Novena - Unang Araw

St. Anne Panalangin

O maluwalhating Saint Anne,
napupuno ka ng habag

para sa mga tumatawag sa iyo,
at may pagmamahal sa mga nagdurusa.
Sa sobrang bigat ng aking mga problema,

Inihagis ko ang aking sarili sa iyong paanan
at mapagpakumbabang nakikiusap sa iyo na kunin ang kasalukuyang intensyon,
na inirerekomenda ko sa iyo sa iyong espesyal na pangangalaga.

<>

Mangyaring irekomenda ito sa iyong anak na babae,

ang Mahal na Birheng Maria,
at ilagay ito sa harap ng trono ni Jesus,
para madala niya ito sa isang masayang isyu.

Patuloy na mamagitan para sa akin
hanggang sa mapagbigyan ang aking kahilingan.
Ngunit higit sa lahat makuha para sa akin ang biyaya balang araw

upang makita ang aking Diyos nang harapan,
at kasama mo at ni Maria at ng lahat ng mga banal

para purihin at pagpalain siya magpakailanman.

Amen.

Bigkasin
Ama Namin ,
Aba Ginoong Maria
at Kaluwalhatian nawa .

Araw-araw na Panalangin kay Saint Anne

San Anne, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng aking kamatayan! Mabuting San Anne, mamagitan ka para sa akin! Mahal na Saint Anne, sumasamo ako sa iyo at inilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong dakilang maka-inang pangangalaga habang sinisimulan ko ang nobenang ito sa iyong karangalan.

Pakinggan ang aking mga panalangin at kahilingan.

Tulungan mo rin akong simulan ang oras na ito ng panalangin nang may pusong bukas sa mapagmahal na biyaya ng Diyos. Bigyan mo ako ng lakas para magsimula ng bagong buhay na tatagal magpakailanman.

Sa wakas, pinagpalang San Anne, hinihiling ko sa iyo na irekomenda ako sa iyong anak, ang pinakabanal na birheng Maria. Sa pamamagitan niya, nawa'y matanggap ko ang diwa ng panalangin, pagpapakumbaba, at pag-ibig ng Diyos.

St. Anne Novena - Ika-2 Araw

St. Anne Panalangin

O maluwalhating Saint Anne,
napupuno ka ng habag

para sa mga tumatawag sa iyo,
at may pagmamahal sa mga nagdurusa.
Sa sobrang bigat ng aking mga problema,

Inihagis ko ang aking sarili sa iyong paanan
at mapagpakumbabang nakikiusap sa iyo na kunin ang kasalukuyang intensyon,
na inirerekomenda ko sa iyo sa iyong espesyal na pangangalaga.

<>

Mangyaring irekomenda ito sa iyong anak na babae,

ang Mahal na Birheng Maria,
at ilagay ito sa harap ng trono ni Jesus,
para madala niya ito sa isang masayang isyu.

Patuloy na mamagitan para sa akin
hanggang sa mapagbigyan ang aking kahilingan.
Ngunit higit sa lahat makuha para sa akin ang biyaya balang araw

upang makita ang aking Diyos nang harapan,
at kasama mo at ni Maria at ng lahat ng mga banal

para purihin at pagpalain siya magpakailanman.

Amen.

Bigkasin
Ama Namin ,
Aba Ginoong Maria
at Kaluwalhatian nawa .


Araw-araw na Panalangin kay Saint Anne

San Anne, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng aking kamatayan! Mabuting San Anne, mamagitan ka para sa akin! Mahal na Saint Anne, sumasamo ako sa iyo at inilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong dakilang maka-inang pangangalaga habang sinisimulan ko ang nobenang ito sa iyong karangalan.

Pakinggan ang aking mga panalangin at kahilingan.

Tulungan mo rin akong simulan ang oras na ito ng panalangin nang may pusong bukas sa mapagmahal na biyaya ng Diyos. Bigyan mo ako ng lakas para magsimula ng bagong buhay na tatagal magpakailanman.

Sa wakas, pinagpalang San Anne, hinihiling ko sa iyo na irekomenda ako sa iyong anak, ang pinakabanal na birheng Maria. Sa pamamagitan niya, nawa'y matanggap ko ang diwa ng panalangin, pagpapakumbaba, at pag-ibig ng Diyos.

St. Anne Novena - Ika-3 Araw

St. Anne Panalangin

O maluwalhating Saint Anne,
napupuno ka ng habag

para sa mga tumatawag sa iyo,
at may pagmamahal sa mga nagdurusa.
Sa sobrang bigat ng aking mga problema,

Inihagis ko ang aking sarili sa iyong paanan
at mapagpakumbabang nakikiusap sa iyo na kunin ang kasalukuyang intensyon,
na inirerekomenda ko sa iyo sa iyong espesyal na pangangalaga.

<>

Mangyaring irekomenda ito sa iyong anak na babae,

ang Mahal na Birheng Maria,
at ilagay ito sa harap ng trono ni Jesus,
para madala niya ito sa isang masayang isyu.

Patuloy na mamagitan para sa akin
hanggang sa mapagbigyan ang aking kahilingan.
Ngunit higit sa lahat makuha para sa akin ang biyaya balang araw

upang makita ang aking Diyos nang harapan,
at kasama mo at ni Maria at ng lahat ng mga banal

para purihin at pagpalain siya magpakailanman.

Amen.

Bigkasin
Ama Namin ,
Aba Ginoong Maria
at Kaluwalhatian nawa .


Araw-araw na Panalangin kay Saint Anne

Mabuting San Anne, inialay mo ang iyong anak sa templo nang may pananampalataya, kabanalan, at pagmamahal. Sa kaligayahang pumupuno sa iyong puso, tulungan mo akong ipakita ang aking sarili sa Diyos at sa mundo bilang isang nakatuong alagad ni Jesus. Dalhin mo ako sa ilalim ng iyong proteksyon.

Palakasin mo ako sa aking mga tukso. Ipakita ang iyong sarili bilang isang ina at tulungan mo akong mamuhay ng kabanalan at pagmamahal.

St. Anne Novena - Ika-4 na Araw

St. Anne Panalangin

O maluwalhating Saint Anne,
napupuno ka ng habag

para sa mga tumatawag sa iyo,
at may pagmamahal sa mga nagdurusa.
Sa sobrang bigat ng aking mga problema,

Inihagis ko ang aking sarili sa iyong paanan
at mapagpakumbabang nakikiusap sa iyo na kunin ang kasalukuyang intensyon,
na inirerekomenda ko sa iyo sa iyong espesyal na pangangalaga.

<>

Mangyaring irekomenda ito sa iyong anak na babae,

ang Mahal na Birheng Maria,
at ilagay ito sa harap ng trono ni Jesus,
para madala niya ito sa isang masayang isyu.

Patuloy na mamagitan para sa akin
hanggang sa mapagbigyan ang aking kahilingan.
Ngunit higit sa lahat makuha para sa akin ang biyaya balang araw

upang makita ang aking Diyos nang harapan,
at kasama mo at ni Maria at ng lahat ng mga banal

para purihin at pagpalain siya magpakailanman.

Amen.

Bigkasin
Ama Namin ,
Aba Ginoong Maria
at Kaluwalhatian nawa .


Araw-araw na Panalangin kay Saint Anne

Mabuting San Ann, inialay mo ang iyong anak na babae sa templo nang may pananampalataya, kabanalan, at pagmamahal. Sa kaligayahang pumupuno sa iyong puso, tulungan mo akong ipakita ang aking sarili sa Diyos at sa mundo bilang isang nakatuong alagad ni Jesus. Dalhin mo ako sa ilalim ng iyong proteksyon.

Palakasin mo ako sa aking mga tukso. Ipakita ang iyong sarili bilang isang ina at tulungan mo akong mamuhay ng kabanalan at pagmamahal.

Magbasa pa: St. Jude Novena: Para sa mga Desperado na Sitwasyon at Walang Pag-asa na Kaso

St. Anne Novena - Ika-5 Araw

St. Anne Panalangin

O maluwalhating Saint Anne,
napupuno ka ng habag

para sa mga tumatawag sa iyo,
at may pagmamahal sa mga nagdurusa.
Sa sobrang bigat ng aking mga problema,

Inihagis ko ang aking sarili sa iyong paanan
at mapagpakumbabang nakikiusap sa iyo na kunin ang kasalukuyang intensyon,
na inirerekomenda ko sa iyo sa iyong espesyal na pangangalaga.

<>

Mangyaring irekomenda ito sa iyong anak na babae,

ang Mahal na Birheng Maria,
at ilagay ito sa harap ng trono ni Jesus,
para madala niya ito sa isang masayang isyu.

Patuloy na mamagitan para sa akin
hanggang sa mapagbigyan ang aking kahilingan.
Ngunit higit sa lahat makuha para sa akin ang biyaya balang araw

upang makita ang aking Diyos nang harapan,
at kasama mo at ni Maria at ng lahat ng mga banal

para purihin at pagpalain siya magpakailanman.

Amen.

Bigkasin
Ama Namin ,
Aba Ginoong Maria
at Kaluwalhatian nawa .


Araw-araw na Panalangin kay Saint Anne

Mabuting San Anne, ikaw ang unang tumugon sa mga pangangailangan ng Birheng Maria, ang ina ng ating Tagapagligtas. Binantayan mo siya sa kanyang kamusmusan, iniharap mo siya sa templo, at inilaan mo siya sa paglilingkod sa Diyos.

Sa dakilang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos, ipakita mo ang iyong sarili bilang aking ina at aliw. Tulungan mo akong ialay ang aking sarili sa Diyos at sa aking kapwa. Aliwin mo ako sa aking mga pagsubok at palakasin mo ako sa aking mga pakikibaka.

St. Anne Novena - Ika-6 na Araw

St. Anne Panalangin

O maluwalhating Saint Anne,
napupuno ka ng habag

para sa mga tumatawag sa iyo,
at may pagmamahal sa mga nagdurusa.
Sa sobrang bigat ng aking mga problema,

Inihagis ko ang aking sarili sa iyong paanan
at mapagpakumbabang nakikiusap sa iyo na kunin ang kasalukuyang intensyon,
na inirerekomenda ko sa iyo sa iyong espesyal na pangangalaga.

<>

Mangyaring irekomenda ito sa iyong anak na babae,

ang Mahal na Birheng Maria,
at ilagay ito sa harap ng trono ni Jesus,
para madala niya ito sa isang masayang isyu.

Patuloy na mamagitan para sa akin
hanggang sa mapagbigyan ang aking kahilingan.
Ngunit higit sa lahat makuha para sa akin ang biyaya balang araw

upang makita ang aking Diyos nang harapan,
at kasama mo at ni Maria at ng lahat ng mga banal

para purihin at pagpalain siya magpakailanman.

Amen.

Bigkasin
Ama Namin ,
Aba Ginoong Maria
at Kaluwalhatian nawa .


Araw-araw na Panalangin kay Saint Anne

San Anne, isinilang mo si Maria, na ang kanyang banal na Anak ay nagdala ng kaligtasan sa ating mundo sa pamamagitan ng pagsakop sa kamatayan at pagpapanumbalik ng pag-asa sa lahat ng tao. Tulungan mo akong manalangin sa kanya na, dahil sa pag-ibig sa atin, ay nagbihis ng laman ng tao. Nawa'y gabayan ako mula sa anumang bagay na hindi nakalulugod sa paningin ng Diyos.

Manalangin na ang Espiritu ni Hesus ay liwanagan at gabayan ako sa lahat ng aking ginagawa. Mabuting San Anne, bantayan mo ako. Tulungan mo akong pasanin ang lahat ng aking mga krus, at suportahan mo ako ng lakas ng loob.

St. Anne Novena - Ika-7 Araw

St. Anne Panalangin

O maluwalhating Saint Anne,
napupuno ka ng habag

para sa mga tumatawag sa iyo,
at may pagmamahal sa mga nagdurusa.
Sa sobrang bigat ng aking mga problema,

Inihagis ko ang aking sarili sa iyong paanan
at mapagpakumbabang nakikiusap sa iyo na kunin ang kasalukuyang intensyon,
na inirerekomenda ko sa iyo sa iyong espesyal na pangangalaga.

<>

Mangyaring irekomenda ito sa iyong anak na babae,

ang Mahal na Birheng Maria,
at ilagay ito sa harap ng trono ni Jesus,
para madala niya ito sa isang masayang isyu.

Patuloy na mamagitan para sa akin
hanggang sa mapagbigyan ang aking kahilingan.
Ngunit higit sa lahat makuha para sa akin ang biyaya balang araw

upang makita ang aking Diyos nang harapan,
at kasama mo at ni Maria at ng lahat ng mga banal

para purihin at pagpalain siya magpakailanman.

Amen.

Bigkasin
Ama Namin ,
Aba Ginoong Maria
at Kaluwalhatian nawa .


Araw-araw na Panalangin kay Saint Anne

Mabuting San Anne, sa espesyal na pabor ng Diyos, bigyan mo kami ng aliw na tumatawag sa iyo. Tulungan kaming lumago sa espirituwal na kayamanan para sa darating na buhay, at gabayan din kami sa aming mga temporal na gawain. Ipagkaloob sa amin ang kaloob ng patuloy na pagbabagong loob at pagpapanibago ng puso.

Tulungan mo kaming tanggapin ang Ebanghelyo ni Hesus nang paulit-ulit upang kami ay maging handa na maging tunay na mga alagad sa anumang sitwasyon na aming maranasan sa aming buhay.

St. Anne Novena - Ika-8 Araw

St. Anne Panalangin

O maluwalhating Saint Anne,
napupuno ka ng habag

para sa mga tumatawag sa iyo,
at may pagmamahal sa mga nagdurusa.
Sa sobrang bigat ng aking mga problema,

Inihagis ko ang aking sarili sa iyong paanan
at mapagpakumbabang nakikiusap sa iyo na kunin ang kasalukuyang intensyon,
na inirerekomenda ko sa iyo sa iyong espesyal na pangangalaga.

<>

Mangyaring irekomenda ito sa iyong anak na babae,

ang Mahal na Birheng Maria,
at ilagay ito sa harap ng trono ni Jesus,
para madala niya ito sa isang masayang isyu.

Patuloy na mamagitan para sa akin
hanggang sa mapagbigyan ang aking kahilingan.
Ngunit higit sa lahat makuha para sa akin ang biyaya balang araw

upang makita ang aking Diyos nang harapan,
at kasama mo at ni Maria at ng lahat ng mga banal

para purihin at pagpalain siya magpakailanman.

Amen.

Bigkasin
Ama Namin ,
Aba Ginoong Maria
at Kaluwalhatian nawa .


Araw-araw na Panalangin kay Saint Anne

Mabuting San Anne, sa kapangyarihan at biyayang inilagay ng Diyos sa iyo, iabot mo sa akin ang iyong tulong. I-renew ang aking isip at puso. Mayroon akong walang hangganang pagtitiwala sa iyong mga panalangin. Idirekta ang aking mga kilos ayon sa iyong kabutihan at karunungan. Inilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong ina.

Ipanalangin na ako ay makatanggap ng biyayang mamuhay ng isang debotong buhay sa lupa, at na aking matamo ang walang hanggang gantimpala ng langit.

St. Anne Novena - Ika-9 na Araw

St. Anne Panalangin

O maluwalhating Saint Anne,
napupuno ka ng habag

para sa mga tumatawag sa iyo,
at may pagmamahal sa mga nagdurusa.
Sa sobrang bigat ng aking mga problema,

Inihagis ko ang aking sarili sa iyong paanan
at mapagpakumbabang nakikiusap sa iyo na gawin ang kasalukuyang intensyon,
na inirerekomenda ko sa iyo sa iyong espesyal na pangangalaga.

<>

Mangyaring irekomenda ito sa iyong anak na babae,

ang Mahal na Birheng Maria,
at ilagay ito sa harap ng trono ni Jesus,
para madala niya ito sa isang masayang isyu.

Patuloy na mamagitan para sa akin
hanggang sa mapagbigyan ang aking kahilingan.
Ngunit higit sa lahat makuha para sa akin ang biyaya balang araw

upang makita ang aking Diyos nang harapan,
at kasama mo at ni Maria at ng lahat ng mga banal

para purihin at pagpalain siya magpakailanman.

Amen.

Bigkasin
Ama Namin ,
Aba Ginoong Maria
at Kaluwalhatian nawa .


Araw-araw na Panalangin kay Saint Anne

Mabuting San Anne, natapos ko ang nobenang ito sa iyong karangalan. Huwag hayaang mapagod ang iyong mabait na tainga sa aking mga panalangin, naisip kong paulit-ulit ko ang mga ito nang madalas. Idalangin mo sa akin mula sa Diyos ang lahat ng tulong na kailangan ko para makamit ang buhay.

Nawa'y ipagkaloob sa akin ng iyong mapagbigay na kamay ang materyal na paraan upang matugunan ang aking mga pangangailangan, at maibsan ang kalagayan ng mga mahihirap. Mabuting San Anne, ipanalangin ko na purihin at pasalamatan ko ang Banal na Trinidad magpakailanman.

Magbasa pa: Mary Undoer of Knots Novena And Prayers

Mga sanggunian
1) https://www.britannica.com/biography/Saint-Anne