Mahiwagang Panalangin Upang Manalo ng Lottery

Miraculous Prayer Win LotteryAlamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Bumili ng isang tiket sa lottery kamakailan at taimtim na umaasa panalo ito? Pagkatapos ay subukan ang panalanging ito upang manalo ng lottery.Kahit ang Diyos ay nangangako na tutuparin ang ating mga hiling. Ang gusto niya lang ay gawin mo ito nang may malinis na puso.Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; humanap, at makakatagpo kayo; kumatok kayo, at kayo'y bubuksan. — Mateo 7:7

bakas ng paa sa sand verse

Ang talata sa itaas ay malinaw na nagsasaad na ang mga mananampalataya ay kailangang humingi lamang o maghanap, at ang mga pintuan sa tagumpay at kaunlaran ay bubuksan ng Panginoon mismo.Kahit sa mga sandali ng krisis, laging may sinag ng pag-asa na sumilip.

Huwag kang umatras. Subukan ang iyong kapalaran at pumunta para sa isang paligsahan sa lottery, hindi mo alam kung ano ang nakalaan para sa iyo.

Ang pagpanalo sa lottery ay maaaring ang tanging paraan mo sa kasalukuyan para makaahon sa kahirapan.Subukang maghanap ng higit pang mga pahiwatig tulad ng paghahanap ng hitsura ng mga numero ng anghel na ipinadala ng Diyos, ito ay isang berdeng senyales para sa iyo na magsikap pa.

Ang lahat ay nakasalalay sa iyong suwerte at debosyon sa Diyos.

Dapat kang maging tapat sa iyong ginagawa, maniwala sa Makapangyarihan sa lahat ng iyong paglalakbay anuman ang mangyari, at bigkasin ang panalangin upang manalo ng lottery.

Mahiwagang Panalangin Upang Manalo ng Lottery

Mahiwagang Panalangin Upang Manalo ng Lottery

Panalangin Upang Manalo sa Lottery Jackpot

Panginoon,
Ikaw ang nakatala.
Maaari mong gawin ang anumang gusto mo.
Ako ang iyong pinakamatapat na lingkod,
mabuti at tapat.
Handa na sa bagong gawain.
Handang pangalagaan ang iyong kayamanan.
Handa nang palaguin ito.
Magbigay ng ayon sa aking kakayahan.
Naging tapat ako sa ilang bagay.
Gawin mo akong tagapamahala ng maraming bagay.
Iwanan mo ako ng 5 bag ng ginto.
Gagawin ko itong 10.
Ipakita ang iyong tiwala sa akin.
Magpakita ka ng sign.
Hayaan mo akong manalo sa lotto.
Hayaan mong patunayan ko ang aking halaga.
Hayaan akong magdala sa iyo ng kaluwalhatian.
Sinasabi mo na kung sino ang mayroon,
bibigyan pa.
Kung sino man ang wala,
kukunin ito sa kanila.
Nasa akin ang lahat ng kailangan ko kay Jesu-Kristo.
Mangyaring bigyan ako ng higit pa.
Sa pangalan mo'y idinadalangin ko.
Amen.

Panalangin Para Manalo sa Mega Millions Lottery

Ama namin sa langit, lagi kang nandiyan para sa akin at kailangan kong humingi muli ng tulong sa iyo. Tuwing Martes at Biyernes ng gabi binibiyayaan mo ang isang tao ng Mega Millions jackpot. Ako ay nagpakumbaba sa iyong kabutihang-loob at kasaganaan sa mundong ito. Hinihiling ko na magpadala ka ng isang anghel sa studio ng WSB-TV sa Atlanta, Georgia kung saan ginaganap ang pagguhit ng Mega Millions. Mangyaring ipaguhit sa anghel ang 5 numerong ito. Alamin na nilayon kong ibahagi ang mga panalo sa mga higit na nangangailangan nito. Gagamitin ko ang jackpot para luwalhatiin ka sa lahat ng paraan. Sa pangalan mo'y idinadalangin ko. Amen.

Magbasa pa: Mahiwagang Panalangin ni Padre Pio para sa Paggaling

Panalangin sa Lottery ng Powerball

Panginoon, ngayon ay nais kong manalangin sa Mateo kabanata 25, bersikulo 14 hanggang 30. Ako ay iyong tapat na lingkod, handang pangalagaan ang iyong kayamanan. Tuwing Miyerkules at Sabado pinagkakatiwalaan mo ang isang tao ng Powerball jackpot. Gaano ka kabukas-palad! Naging tapat ako sa maliit na halagang kinikita ko sa aking trabaho. Ako ay handa na ilagay sa pamamahala ng higit pang kayamanan.

Panginoon, hinihiling ko na magbigay ka ayon sa aking kakayahan. Bigyan mo ako ng 1 bag ng ginto at gagawin ko itong 2 bag. Bigyan mo ako ng 5 bag at dadalhan kita ng 5 pa. Sa pangalan ni Hesus ako ay nananalangin. Amen.

Ang Panalangin ng Lottery ng Panginoon

Ama namin sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo,
dumating ang iyong kaharian,
matupad ang iyong kalooban,
sa lupa gaya ng sa langit.
Ibigay sa amin itong lottery jackpot.
At patawarin mo kami sa aming mga utang,
gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin.
At huwag mo kaming ihatid sa tukso,
ngunit iligtas mo kami sa kasamaan.
Sapagkat sa iyo ang kaharian,
at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian,
magpakailanman. Amen.

Panalangin Upang Manalo ng Malaking Pera

Ama sa Langit,
napaka generous mo.
Pinuno mo ang puso ko
at kaluluwang ganap.
Nag-uumapaw ako sa iyong pagmamahal,
kabaitan, at biyaya.
Nagsusumikap ako araw-araw upang bigyan ka ng kaluwalhatian.
Ibinibigay ko ang lahat ng aking lakas sa iba
nang walang hinihintay na kapalit.
Ngunit ang aking bank account ay walang laman.
Mangyaring magbahagi ng malaking halaga ng pera
kasama ako at ang aking pamilya.
Ang iyong pera ay makakatulong sa napakaraming tao
at maibsan ang stress na nararamdaman ko bawat buwan.
Alamin na ako ay iyo
mabuti at tapat na lingkod.
Sa pangalan ni Hesus.
Amen.

Isa pang Panalangin Upang Manalo ng Jackpot

Mahal na Diyos na Makapangyarihan sa lahat,

Ang aking pamilya at ako ay dumaranas ng kahirapan sa pananalapi sa loob ng mahabang panahon na naging dahilan upang kami ay dumanas ng depresyon. Hinihiling ko sa iyo sa Diyos na hayaan mo akong manalo sa lottery jackpot sa lalong madaling panahon, upang matulungan ang aking pamilya at ang aking sarili.

Lubos akong nagpapasalamat at nangangako akong gagawa ng maraming magagandang bagay sa pera tulad ng pagbibigay ng donasyon sa mga kawanggawa para sa mahihirap at para sa iba pang mabubuting layunin. Humihingi din ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, nangangako ako na gagawin ko ang mas mahusay. Please God hayaan mo akong manalo ng jackpot sa lotto.

Salamat sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat sa pagdinig sa panalanging ito. Amen.

Panalangin Upang Manalo ng 4D Jackpot

Mahal na Ama sa Langit,
Iniyuko ko ang aking ulo sa Iyo, at nagpapasalamat sa Iyo, para sa napakagandang pribilehiyong ito sa sandaling ito, pinasasalamatan kita sa Iyong Pagmamahal at pagmamalasakit, at sa pagpapalang Iyong ibinibigay sa amin sa aming buhay.. ngunit Ama na talagang hindi sapat, ,, nawa'y ibuhos Mo ang pagpapala sa akin at sa aking pamilya bukas <> at lagi,, hawakan ang aking puso at kaluluwa upang mapunan ko ang pagpapala mula sa Iyo..
Tulungan mo akong manalo nitong 4D jackpot sports Toto bukas ng gabi.

Nagpapasalamat ako sa Iyo Ama para sa sagot na panalanging ito. Sa pangalan ni Hesukristo- Amen

Pagpapatibay Para Manalo Sa Lotto

Mahal na Diyos, tulungan mo akong manalo ng jackpot sa lotto para ma-regular ko ang aking sitwasyon. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo ngunit gawin mo sa akin ang natatanging pabor na ito upang maging nag-iisang nanalo ng jackpot. Naniniwala akong magagawa mo ito. Sapagkat nasusulat, 'Humingi ng anuman sa aking pangalan at paniwalaan ito at ito ay ibibigay sa iyo. Tinulungan ako ng Ama sa Langit na maging nag-iisang nanalo sa lotto jackpot ngayon. Salamat sa sagot sa mga panalangin.

Nanalo sa Lotto

Naniniwala ako at nagtitiwala sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat para sa isang himalang panalo ngayong linggo. Ang hindi narinig ng tainga at hindi nakikita ng mata ang magiging patotoo ko, kung ano ang ginawa o sinabi ni Jesus sa isa, sinabi niya kay memari din... Panginoon, lubos akong nagtitiwala sa iyo para sa isang masaganang himala sa pananalapi sa anumang paraan at ii salamat sa iyo kung ano ang gagawin mo para sa akin, sa Makapangyarihang Pangalan ni Hesus, Amen!!!

Panalangin Upang Manalo Sa Lottery Minsan

Panginoon, alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo, alam kong may mga kasalanan ako, hindi ako perpekto, ngunit narito ako nakikiusap na tulungan mo kaming malampasan ang lahat ng aming kahirapan sa pananalapi, tulungan mo kaming manalo sa lotto kahit minsan lang at tulungan mo din kami para maibalik yung pera namin, tulungan mo din yung mga taong nakagawa ng mali sa amin, salamat Lord.

Mga Panalangin Upang Manalo sa Lottery

Ama sa langit, lumikha ng sansinukob, nabigo ako sa buhay na ito at gumawa ng mga pagpipilian nang hindi hinihiling na pangunahan mo ako, mahal na diyos, mayroon akong 4 na anak tulad ng alam mo, at humihingi ako ng ilang mga panalo upang mas mahusay na matustusan ang mga ito, kami ay sa lubhang nangangailangan ng iyong tulong para alam mo ang sitwasyon natin. Tulungan mo akong magkaroon ng pasensya sa aking mga anak, bigyan mo ako ng lakas, upang ako ay maging isang nakatayong tore kasama nila, pagalingin ako sa anumang arthritis, o anumang sakit na hindi ko alam, hiling ko. para sa iyong pagpapala sa walang ibang pangalan, kundi ang minamahal na pangalan ni Jesucristo. Amen

Panalangin Upang Manalo ng Bahay

Ama sa Langit, lumuluhod ako sa Iyo, humihiling sa iyo na patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan na maaaring nagawa ko nang alam o hindi. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga pagpapala sa ngayon. Dalangin ko na matulungan mo kaming mag-asawa na manalo ng isa sa tatlong bahay sa mga taong promosyon na ito. Idinadalangin ko ang bahay na ito dahil ito ang magbibigay sa amin ng mas magandang buhay kasama ang aming mga anak. Idinadalangin ko ito sa paniniwala at pagtitiwala sa iyo na Makapangyarihang Ama. Amen.

Isa pang Panalangin ng Panalong Lottery

Panginoong Diyos, pumasok ako upang ipagdasal ang aking sarili. Upang makahanap ng isang panalangin na maaaring makatulong sa akin na manalo dahil pakiramdam ko ay nahulog ako sa ilalim ng walang paraan. Diyos desperado ako para sa iyo, umiiyak ako para marinig mo ako.

Sa araw na ito Panginoong Diyos hindi ako nagdarasal para sa aking sarili, ngunit sa lahat ng naririto na nangangailangan ng iyong tulong.

Diyos sa pangalan ni Hesus narito ako yumuyuko sa harap mo na tumatawag sa iyong pangalan upang tulungan ang mga naririto na nangangailangan ng iyong tulong. Dahil alam namin na maaaring hindi ka dumating kapag gusto ka namin ngunit palagi kang nasa oras. Sapagkat ikaw ay isang nasa oras na Diyos. Diyos sinabi mo na hindi mo kami iiwan o pababayaan at sa pangalan ni Hesus kailangan ka namin ngayon. Panginoon dinggin ang aming panalangin at dinggin ang aming mga daing. Panginoon, sinabi mo na walang sandata na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay at sa araw na ito ako ay nag-uutos at nagpapahayag na kami ay higit pa sa nakikita ng mga mata.

Panginoong Diyos, dumarating akong nagpapakumbaba sa iyong sarili. Ama, mahal kita at susundin ko ang iyong salita. Diyos ako ay iyo at ikaw ang tunay na Diyos na Buhay. Ipinapahayag ko ang mga pagpapala sa araw na ito. Ipinapahayag ko na ang mga tao ay palayain mula sa pagkaalipin, na palayain sa kanilang mga kasalanan at kasalanan ng kanilang mga ama. Sa araw na ito Diyos humihingi ako ng iyong supernatural na Pabor sa lahat ng naririto ngayon Panginoon.

Sa pangalan ng iyong anak na si Hesus Amen.

Panalo sa Lottery

Oh Panginoong Makapangyarihan
Ikaw ang aking ina
Ikaw ang aking ama
Ikaw ay aking kaibigan
Ikaw ang lahat sa akin
Dinggin mo ang aking panalangin at makinig ka
para sa hinihiling ko.
Mangyaring tulungan akong manalo sa lotto kaya ang aking sarili
at ligtas ang kinabukasan ng aking pamilya.
Iyan lang ang hinihiling ko O Panginoon ng sansinukob.
pinupuri kita.
Amen

Panalangin Para sa Panalo sa Jackpot Lottery

Dear God... Kami ng pamilya ko ay matagal nang dumaranas ng kahirapan sa pananalapi, ang aking ama ay may problema din sa kalusugan at ako ay dumaranas ng depresyon. Hinihiling ko sa iyo sa Diyos na hayaan mo akong manalo sa jackpot lottery sa lalong madaling panahon. Upang matulungan ang aking ina, ang aking ama, ang aking asawa at ang aking sarili.

Ako ay labis na nagpapasalamat at nangangako ako na gagawa ng maraming kabutihan sa pera tulad ng pagbibigay ng donasyon sa mga kawanggawa para sa mahihirap at para sa mga hayop. Humihingi din ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, nangangako ako na gagawin ko ang mas mahusay. Please God hayaan mo akong manalo sa jackpot lottery.

Salamat sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat sa pagdinig sa panalanging ito. Amen.

maliit na itim na paru-paro

Panalangin Upang Manalo ng Lottery at Tanggalin ang mga Utang

Kailangan kong bayaran ang mga utang ko sa nakaraan. Ang tanging paraan ay ang manalo sa Lottery. Ilang taon na akong nagdadasal na manalo sa Lottery. Ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi ako tinulungan ng Diyos. Dapat alam niya kung gaano ko kailangan ito. Susubukan kong muli at manalangin na tulungan ako ng Diyos.

Marami akong Bills, kailangan ng kotse, kailangan ayusin ang ngipin ko. Kailangan kong Ibenta ang aking bahay at Bumili ng bahay ng aking anak na babae, gusto niya akong malapit sa kanya.
Pakinggan ako ng Diyos.

Panalangin Para sa Suwerte

Mahal na Panginoon,
Hindi ko hinihingi ang iyong mga panalangin upang mapanalunan ko ang powerball ngayong gabi dahil sa kasakiman o anumang bagay na ganoon. Pagod na ako sa paghihirap at pagtatrabaho ng dalawang trabaho at hindi pa rin kumikita ng sapat na pera para mapakain ang aking mga anak at mabayaran ang lahat ng aking mga bayarin. Ang tanging hiling ko lang ay ibuhos sa akin at sa aking mga anak minsan sa buong buhay ko ang kaligayahan sa buhay na maaari naming matamasa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pera pambili ng aming gutom na makakain at ang gusto namin ay isang bahay na matatawag namin. sarili namin at para mabayaran ko ang aking utang at maging malaya sa utang at maramdaman kahit minsan. Ako ay nagdarasal at humihingi ng iyong tulong upang mangyaring hayaan akong manalo ngayong gabi na magpakailanman na magbabago sa aking buhay at sa buhay ng aking mga anak. Gagamitin ko rin ang pera para tumulong sa mga mahihirap at pamilya at mga kaibigan na nangangailangan. Salamat nang maaga. Panatilihin ang aking puso at pananalig sa iyo!

Panalangin Para sa Suwerte Sa Lottery Draw

Maraming plano ang isang tao...
Si Hesus ay nagmamalasakit sa ating mga problema/mga tagumpay!
Jesus alam mo kung bakit ako nandito sa site na ito
Alam mo ang lahat!
Isang Pusong Nagpapasalamat-
Salamat sa kaloob na kaligtasan, malayang pagpapasya, Bibliya, panalangin, at Pinakamahalaga- IKAW
Bilang isang tagasunod ni Kristo, nanalangin ako tungkol dito, naghanap ako ng mga site na hinanap ko ang aking puso at mga motibo kung bakit ako humingi sa iyo ng isang Blessing ng pera
Ito ay hindi sa makasariling mga pakinabang o dahil Mahal Ko ang pera, Ito ay hindi upang mauna sa iyo o tumalikod sa iyo, ito ay hindi upang umayon sa mundong ito at sa lahat ng satanic na tukso, hindi ito upang maging mas mahusay kaysa sa iba.
Mapagpakumbaba kong hiling na manalo sa lotto upang magawa ko ang iyong kalooban, Ito ang iyong pera ama, kilala mo ako, alam mo kung ito ay mabuti para sa akin.
Kung hindi, mangyaring ilayo sa akin ang pagnanasang ito. Ang pagnanais na tumulong sa iba, na magawa at maging kung ano ang gusto mong maging ako. Hindi ko ito magagawa sa ibang paraan ngunit sa pamamagitan ng iyong biyaya at maawaing pag-ibig sa akin ay hinihiling ko nang may pananampalataya na mangyari ito. Ang aking walang hanggang tahanan ay wala dito, ngunit kasama mo sa langit. Salamat Panginoon sa pagdinig ng aking panalangin. Tulungan mo ako Hesus.

Panalangin Para Manalo sa Lottery

Mahal na Panginoon,

Hindi ko alam kung gagana ito, ngunit bibigyan ko ito.
Ito na ang huling pagkakataong sumubok ako ng lotto, napakaraming nasayang ko dito at hindi ako nanalo ng anumang makabuluhang bagay.
Sa tuwing susubukan ko, hindi ako nagdasal pero umaasa akong gumagana ito ngayon.
Hindi ako magiging makasarili sa pera (kung nanalo ako) at gagamitin ko ito para mapabuti ang aking pamilya at mga kaibigan pati na rin ang pagbibigay ng malaking halaga nito sa mga kawanggawa.
Hindi ko ito gagastusin sa mga maaksayang luho ngunit sa halip ay gamitin ito upang matulungan ang aking mga magulang sa kanilang utang pati na rin ang aking 6 na kapatid na edukasyon at kalusugan.

Please, kailangan ko ito.
Amen.

Panalangin sa Diyos na Tulungang Manalo sa Lottery

Mahal na Diyos, talagang kailangan ko ang Iyong tulong ngayon. Medyo masikip ang pera dito at marami akong bill na nakasalansan at kailangang bayaran. Maaari Mo bang bigyan ako ng Iyong mga pagpapala at tulungan akong manalo sa lotto? Umaasa ako na mabibigyan Mo ako ng tulong sa pagiging panalo ng jackpot. Salamat sa Iyong regalo in advance Salamat at Amen.

Ako ay nagpapasalamat

Panginoon, lubos akong nagpapasalamat sa kalusugan na ipinagkaloob Mo sa akin at sa aking pamilya. Pinupuri kita sa Iyong laging nasa likod at sinusundo ako sa mga panahong mapanghamong sa damdamin. Hinihiling ko sa Iyo, Diyos, para sa Iyong tulong muli. Mangyaring tulungan ako at ang aking pamilya na masiguro ang aming kinabukasan sa pamamagitan ng pagkapanalo ng jackpot ngayong linggo.

Eto na ako

Mahal na Diyos, hinihiling ko, nang walang kasakiman, para sa Iyong pagpapala na manalo sa lotto. Nagsisimula nang tumambak ang mga bayarin at nagiging mahirap na makaahon sa utang araw-araw. Panginoon, humihingi ako ng tulong pinansyal upang matulungan ako at ang aking pamilya na makabangon muli, para sa disenteng pagkain, pananamit, at tirahan, nang hindi nag-aalala tungkol sa kawalan ng pondo upang mapanatili ang komportableng pamumuhay. Ang kailangan ko lang ay isang pambihirang tagumpay Panginoon.

Humingi ng Iyong Tulong Para sa Lottery

Mahal na Diyos, talagang kailangan ko ang Iyong tulong ngayon. Medyo masikip ang pera dito at marami akong bill na nakasalansan at kailangang bayaran. Maaari Mo bang bigyan ako ng Iyong mga pagpapala at tulungan akong manalo sa lotto? Salamat at Amen.

Hinahanap ang Iyong Patnubay

Mahal na Diyos, humihingi ako ng Iyong patnubay habang nakararanas ako ng mga problema sa pananalapi ngayon. Ngayong gabi ay bumili ako ng tiket sa lottery at umaasa ako na mabibigyan Mo ako ng tulong sa pagiging isang nanalo ng jackpot. Salamat sa Iyong regalo nang maaga. Amen.

Nagpasalamat ako

Panginoon, lubos akong nagpapasalamat sa kalusugan na ipinagkaloob Mo sa akin at sa aking pamilya. Pinupuri kita sa Iyong laging nasa likod at sinusundo ako sa mga panahong mapanghamong sa damdamin. Hinihiling ko sa Iyo, Diyos, para sa Iyong tulong muli. Mangyaring tulungan ako at ang aking pamilya na masiguro ang aming kinabukasan sa pamamagitan ng pagkapanalo ng jackpot ngayong gabi. Amen .

Ang Aking Buhay ay Tumayo na

Mahal na Makapangyarihan, Nabaligtad ang buhay ko. Ang aking anak ay nagkasakit, at ang aking pamilya ay nasa bingit ng pagkawala ng aming tahanan upang mabayaran ang lahat ng mga medikal na bayarin na ito. Kailangan ka namin, Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Kailangan namin ang Iyong pagpapala para mabawasan itong pinansiyal na pasanin. Mangyaring tulungan kaming maging mga nanalo sa lottery. Salamat, Makapangyarihan sa lahat. Amen.

Magbasa pa: Napakabisang Panalangin ng Arkanghel Raphael para sa Pagpapagaling

Mangyaring Tulungan Ako

Lord, tulungan niyo po akong manalo sa lotto para mabayaran itong utang na nakatambak. Alam kong babaguhin ng perang ito ang buhay ko dahil hindi ako magkakaroon ng utang na patuloy na humahawak sa akin. Kailangan ko ng financial freedom sa Iyong pagpapala. Amen.

st jude novena day 3

Nang walang Kasakiman

Mahal na Diyos, hinihiling ko, nang walang kasakiman, para sa Iyong pagpapala na manalo sa lotto. Nagsisimula nang tumambak ang mga bayarin at nagiging mahirap na makaahon sa utang araw-araw. Panginoon, humihingi ako ng tulong pinansyal upang matulungan ako at ang aking pamilya na makabangon muli, para sa disenteng pagkain, pananamit, at tirahan, nang hindi nag-aalala tungkol sa kawalan ng pondo upang mapanatili ang komportableng pamumuhay. Ang kailangan ko lang ay isang pambihirang tagumpay Panginoon. Amen.

alam ko

Panginoon, alam kong wala kang hindi magagawa. Walang kilos na napakalayo para sa Iyong maabot, walang panalangin na hindi Mo narinig o hindi sinasagot. Ngayon ako ay lumalapit sa Iyo dahil kailangan ko ng tulong pinansyal. Nandito ako sa Iyong paanan na may bukas na puso at bukas na mga kamay, handang tumanggap ng anumang tulong pinansyal na ibibigay Mo sa akin nang walang kasakiman o malisya sa aking puso. Nais kong tulungan ang iba na mahal sa aking puso at sa aking komunidad, at hilingin sa Iyo na ibigay sa akin ang kailangan ko upang manalo sa loterya upang matulungan ang aking komunidad. Nagpapasalamat ako sa kung ano ang ibinigay Mo sa akin hanggang ngayon, ngunit hinihiling ko ang higit pa sa Iyong kadakilaan upang maibalik ang aking utang, upang maibigay ang higit pa sa aking mga serbisyo sa aking komunidad, pamilya, at mga kaibigan. Lahat sa Iyong kaluwalhatian, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Iyo nang buong puso.

Mahal kong Diyos

Mahal na Diyos, tumatawag ako sa Iyo dahil sinusubukan kong bumili ng bahay sa katapusan ng taong ito. I just need to get my finances together and I need a blessing from You. Matagal na akong nahihirapan, ngunit ginabayan Mo ako nang maganda sa aking mga nakaraang krisis sa pananalapi at alam kong magagawa Mo itong muli! Sa karamdaman, tinulungan mo ako. Hindi ko kailanman nalabanan ang anumang regalong inialay at biniyayaan Mo sa akin, ang Iyong Makapangyarihan. Tulungan niyo po akong manalo sa lotto para magkaroon ng sariling bahay sa pagtatapos ng taon Lord. Salamat sa lahat ng Iyong pinansiyal na tulong hanggang ngayon. Amen.

Nagpasalamat ako

Panginoon, nagpapasalamat ako sa Iyo sa lahat ng sakripisyong ibinigay mo sa amin bilang Iyong mga anak. Pinupuri at niluluwalhati ko ang Iyong banal na pangalan. Ako ay nagpakumbaba at may pinakamalalim na pagpapahalaga na ako ay mapili bilang isa sa Iyong mga banal na anak. Hinihiling ko ang Iyong patnubay, Panginoon, at ang Iyong banal, makapangyarihang mga pagpapala habang ako ay naghahanap upang manalo sa lotto. Alam kong Ikaw ang naglagay ng hiling na ito sa aking puso, kaya susundin ko ang Iyong salita, Ama. Nakabili na ako ng tiket sa lottery at nilaro ko ang mga numerong ibinigay mo sa akin. Alam kong Ikaw, Ama, ang gumagabay sa akin. At habang ginagawa ko ang aking hiling, ang Iyong utos, ako kung gaano ako karapat-dapat sa Iyong banal na kaloob. Salamat Panginoon. Amen.

Pagpalain mo ako

Mahal na Panginoon, Bagama't ako'y nagkasala, pinagpala Mo pa rin ako. Bagama't hindi ako perpekto, sa Iyong mga mata ay ako, at pinatawad Mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan at minahal Mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. Sumasamba at lumuluhod ako sa Iyo, Panginoon. Hinihiling ko sa Iyo, ang Makapangyarihan, na tulungan kaming makaahon sa pagkakautang at malampasan ang aming mga problema sa pananalapi. Mangyaring bigyan kami ng paraan mula sa paghihirap na ito sa pananalapi at pagpalain kami ng regalong manalo sa lottery. Napakaraming ibinigay Mo sa amin, at nararamdaman kong hindi ako karapat-dapat sa Iyong kadakilaan, Makapangyarihan, ngunit hinihiling ko ang Iyong awa at pagmamahal. Mangyaring tulungan ako at ang aking pamilya sa mababang punto ng aming buhay. Salamat, Iyong Makapangyarihan. Amen.

Kung naglalaro ka rin ng lottery at jackpot games kung gayon ang mga panalanging ito ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang sa iyo.

Lubos kong inirerekumenda sa iyo na subukan ang alinman sa mga panalanging ito upang manalo ng lottery at ipaalam sa amin kung nakakuha ka ng anumang tagumpay.