Mga Panalangin para sa Ligtas na Paglalakbay at Proteksyon

Encouraging Prayers

Nais ng bawat isa sa atin na makarating sa ating destinasyon sa ligtas at maayos na kalagayan. Baka mas mag-alala ka kaysa mag-enjoy. Hindi mo kailangang mag-alala nang hindi kinakailangan kung ikaw ay isang mananampalataya ng Diyos.Ligtas kang maglalakbay, hindi ka mapapagod o madadapa...Dahil ang Diyos ay nariyan mismo sa iyo; iingatan ka niyang ligtas at maayos. ( Kawikaan 3:23 ). Sa ilalim ng kanyang patnubay, ikaw ay protektado.Narito ang ilan sa mga panalangin na maaari mong gamitin sa mga oras ng paglalakbay.

Mga Panalangin para sa Ligtas na Paglalakbay at Proteksyon

Mga Panalangin para sa Ligtas na Paglalakbay at ProteksyonMga Panalangin Para sa Ligtas na Paglalakbay Para sa Anghel na Tagapangalaga

Aking banal na anghel na tagapag-alaga, hilingin sa Panginoon na pagpalain ang paglalakbay na aking gagawin, upang ito ay makinabang sa kalusugan ng aking kaluluwa at katawan; upang maabot ko ang wakas nito; at na, sa pagbabalik ng ligtas at maayos, maaari kong matagpuan ang lahat sa bahay na nasa mabuting kalusugan. Bantayan, gabayan, at ingatan mo kami. Amen.

Panalangin para sa Ligtas na Paglalakbay ( Awit 121:7-8 )

Panginoon, bigyan mo ako ng mga kaawaan sa paglalakbay at iligtas mo ako sa lahat ng kasamaan sa aking paglalakbay. Bantayan mo ang aking buhay at ingatan ang aking kaluluwa. Samahan mo ako mula sa paglabas ko sa pintuan at hanggang sa pagbalik ko. Parehong ngayon at magpakailanman. Amen.

st jude Novena 9 araw

Panalangin para sa Awa mula sa Diyos Habang Naglalakbay (Awit 145:8-9)

Panginoon, ikaw ay napakabuti at puno ng habag. Sumama ka sa akin kung makatagpo ng kasawian sa aking paglalakbay. Salamat sa pagiging mabagal sa pagkagalit at nag-uumapaw sa awa kung mali ang liko ko sa daan. Mabuti ka sa lahat. Lahat ng ginagawa mo ay puno ng biyaya. Amen.Magbasa pa: Tingnan ang iba pang makapangyarihang mga panalangin tulad ng Panalangin para sa proteksyon at Kaligtasan

Panalangin Para sa Ligtas na Paglalakbay Ng Buong Pamilya

Panalangin Para sa Ligtas na Paglalakbay Ng Buong Pamilya

Anglican Prayer Para sa Ligtas na Paglalakbay Ng Buong Pamilya

O Diyos, aming makalangit na Ama, na ang kanyang kaluwalhatian ay pumupuno sa buong sangnilikha, at ang kanyang presensya ay aming matatagpuan saanman kami pumunta: ingatan ang mga naglalakbay; palibutan sila ng iyong mapagmahal na pangangalaga; protektahan sila mula sa bawat panganib; at dalhin sila sa kaligtasan sa dulo ng kanilang paglalakbay; sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Amen.

Mga Pagpapala ng Irish Para Sa Mga Naglalakbay

Nawa'y tumaas ang daan upang salubungin ka, Nawa'y ang hangin ay laging nasa iyong likuran, Nawa'y sumikat ang araw sa iyong mukha, Ang ulan ay bumuhos sa iyong mga bukid at, Hanggang sa muli nating pagkikita, Nawa'y hawakan ka ng Diyos sa Kanyang palad .

Panalangin ng Irish Para sa Isang Ligtas na Paglalakbay

Nawa'y bigyan ka ng Diyos na laging Isang sinag ng araw na magpapainit sa iyo, Isang sinag ng buwan na magpapagayuma sa iyo, Isang anghel na kumukupkop, upang walang makapipinsala sa iyo.

Magbasa pa: Kahulugan ng Panalangin ng Boondock Saints at Biblikal na Pinagmulan

Panalangin Mula sa mga Santo Habang Naglalakbay

Nawa'y protektahan ka ng mga Banal At pagpalain ka ngayon At huwag kang pansinin ng mga problema Bawat hakbang ng daan. Ang Diyos ay nasa iyong daan sa lahat ng iyong pupuntahan

Panalangin ng Anghel na Tagapangalaga para sa Paglalakbay

O makapangyarihan at mahabaging Diyos, Na nag-atas sa Iyong mga anghel na gabayan at protektahan kami, utusan silang maging masipag naming mga kasama mula sa aming paglabas hanggang sa aming pagbabalik; upang bihisan tayo ng kanilang hindi nakikitang proteksyon; upang ilayo tayo sa lahat ng panganib ng banggaan, ng apoy, ng pagsabog, ng pagkahulog at mga pasa; at sa wakas, na iniligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at lalo na sa kasalanan, upang gabayan tayo sa ating tahanan sa langit. Sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Amen.

Panalangin ng Kristiyanong Ortodokso

Alalahanin, O Panginoon, ang mga naglalakbay sa lupa, sa dagat, at sa himpapawid; ng matanda at bata, ang maysakit, ang nagdurusa, ang nagdadalamhati, ang nagdadalamhati, ang mga bihag, ang nangangailangan at ang dukha; at sa kanilang lahat ay ipadala ang Iyong mga awa, sapagkat Ikaw ang Tagapagbigay ng lahat ng mabubuting bagay. Amen.

mga talata sa bibliya na may mga salitang sumpa

Panalangin sa Our Lady of the Highway

O Lady of the Highway, samahan mo kami sa aming paglalakbay, sapagkat lahat ng iyong mga daan ay maganda at lahat ng iyong mga landas ay kapayapaan. O Diyos, na may di-masasabing pag-iingat na namamahala at namamahala sa mundo, ipagkaloob mo sa amin, ang iyong mga lingkod, sa pamamagitan ng pamamagitan ng aming mapagbantay na ina, na maprotektahan mula sa lahat ng panganib at dalhin nang ligtas sa dulo ng aming paglalakbay. Amen.

Magbasa pa: Pinaka detalyadong gabay sa Mahiwagang Panalangin ni Padre Pio para sa Paggaling

Simple Travelling Mercies Prayer

Sa pangalan ng Diyos ako'y nagpapatuloy sa paglalakbay na ito. Sumama nawa ang Diyos Ama, protektahan ako ng Diyos Anak, at ang Diyos na Espiritu Santo ay nasa tabi ko. Amen.

Panalangin kay St. Christopher Patron Saint of Travelers

Panalangin kay St. Christopher Patron Saint of Travelers

Panalangin kay St. Christopher Patron Saint of Travelers

Mahal na Saint Christopher, protektahan mo ako ngayon sa lahat ng aking paglalakbay sa daan. Ibigay ang iyong babala kung malapit na ang panganib para makahinto ako habang malinaw ang daan. Maging sa aking bintana at idirekta ako sa labas kapag ang paningin ay lumabo mula sa asul. Dalhin mo ako nang ligtas sa aking nakatalagang lugar, tulad ng pagdala mo kay Kristo sa iyong malapit na yakap. Amen.

st rita panalangin ikasiyam
Motorista

Panalangin ng Motorista Para sa Isang Ligtas na Paglalakbay

Panalangin ng Motorista Para sa Isang Ligtas na Paglalakbay

Bigyan mo ako O Panginoon ng isang matatag na kamay at maingat na mata. Na walang masasaktan sa pagdaan ko. Iyong nagbigay ng buhay, idinadalangin ko na walang anumang gawa ko ang makapag-alis o makasira sa kaloob Mo. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon, na kasama ko, mula sa kasamaan ng apoy at lahat ng kapahamakan. Turuan mo akong gamitin ang aking sasakyan para sa pangangailangan ng iba; Hindi rin makaligtaan sa pamamagitan ng pag-ibig ng hindi nararapat na bilis ang kagandahan ng mundo; upang sa gayon ay makalakad ako nang may kagalakan at kagandahang-loob. St. Christopher, banal na patron ng mga manlalakbay, protektahan mo ako at akayin mo akong ligtas sa aking kapalaran. Amen.

Isang Panalangin para sa Paglalakbay sa Sasakyan

Dear Lord, I pray for safe travel in our car today. Hinihiling ko na walang mangyayaring hindi inaasahang mekanikal o gulong na isyu. Mangyaring panatilihin kaming ligtas sa mga masikip na kalsadang ito pati na rin sa iba pang pinagsasaluhan namin. Bilang driver, bigyan mo ako ng discernment kung kailan dapat magpahinga para hindi ko ipilit ang sarili ko sa limitasyon. Palayain ang iyong mga anghel upang palibutan kami at protektahan kami hanggang sa makarating kami sa aming huling hantungan. Sa pangalan mo, dalangin ko. Amen.

Isang Panalangin para sa Walang Aksidente

Dear Lord, I pray for all those out on the roads today. Dalangin ko na sila ay maging mas maingat at hindi gaanong magambala. Tulungan kaming mag-navigate sa masikip na mga kalsada patungo sa aming destinasyon. Dalangin ko na palayain mo ang iyong mga anghel sa paligid ng bawat sasakyan sa kalsada at walang aksidenteng mangyari. Hinihiling ko na ang lahat ng naglalakbay ay ligtas na makarating sa kanilang destinasyon. Sa pangalan mo, dalangin ko. Amen.

Isang Panalangin para sa Paglalakbay sa Eroplano

Isang Panalangin para sa Paglalakbay sa Eroplano

Isang Panalangin para sa Paglalakbay sa Eroplano

Mahal na Panginoon, ipinagdarasal ko ang paglalakbay na aming sasakay sa eroplanong ito. Dalangin ko na walang mga mekanikal na pagkakamali o emerhensiya na magaganap. Idinadalangin ko ang aming piloto, na siya ay maging alerto, magkaroon ng matalas na mata, at matatag na mga kamay sa paglipad na ito. Idinadalangin ko ang aming mga flight attendant na maging palakaibigan, alerto, at sapat na handa sila para sa aming paglalakbay. Ipinagdarasal ko rin ang mga kapwa ko pasahero, na sana ay nasa mabuting kalooban at kalusugan ang lahat. Dalangin ko na lahat ay makapunta sa lugar na kailangan nilang pumunta nang ligtas. Sa pangalan mo, dalangin ko. Amen.

Isang Panalangin para sa Magandang Panahon Habang Naglalakbay

Dear Lord, I pray for our upcoming trip and for good weather. Kamakailan lamang ay nakakabaliw ang mga bagay-bagay na may blizzard, ulan at baha, at wildfire sa buong bansa. Dalangin ko na maging maganda ang panahon sa pagsisimula namin sa aming paglalakbay hanggang sa aming huling hantungan. Nagdadasal din ako na maging maganda ang pagbalik namin. Hinihiling ko na iangat mo ang lahat ng masamang panahon sa ating dakilang bansa upang ang lahat ng naglalakbay ay makasama at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan mo, dalangin ko. Amen.

Panalangin para sa Mapagpalang Bakasyon

Panalangin para sa Mapagpalang Bakasyon

515 kambal na apoy

Panalangin para sa Mapagpalang Bakasyon

Hayaang maghari ang kapayapaan ni Kristo sa inyong mga puso, dahil bilang mga sangkap ng isang katawan ay tinawag kayo sa kapayapaan. At magpasalamat. Colosas 3:15

Ama sa Langit, Pagpalain Mo po ang aming bakasyon. Tulungan ang aming pamilya na magkaroon ng pasensya at pang-unawa. Gabayan mo kami na maging maalalahanin ang kaloob na ito ng oras na magkasama. Tulungan kaming gumawa ng mga kompromiso kung kinakailangan at harapin ang anumang kaguluhang darating sa amin nang may Iyong pagmamahal at biyaya. Buksan ang aming mga mata upang tunay na makita ang kagandahan ng mga alaala na aming nilikha na panghabang buhay. Amen.

Magbasa pa: Buong kahulugan ng Bakas Sa Buhangin Tula

Isang Panalangin para sa Mga Pamilyang Naglalakbay kasama ang mga Bata

Dear Lord, I pray for our upcoming trip with the kids. Hinihiling ko na bantayan mo ang kanilang mga katawan upang walang sakit na mangyari habang tayo ay wala. Dalangin ko na sila ay nasa mabuting espiritu at magdulot ng kaunting abala sa daan patungo sa aming destinasyon. Tulungan akong malaman kung kailangan nila ng pahinga o pahinga sa paglalakbay na ito ngunit tulungan kaming magkaroon ng magandang oras. Sa pangalan mo, dalangin ko. Amen.

Mga Panalangin Para sa Ligtas na Paglalakbay ng Iba

Dear God, I'm praying for the safe travel of (mention name), please guide and protect her/him that she/he could reach her/his destination safe. Nagdarasal din ako para sa piloto ng eroplano - bigyan siya ng pag-iisip na magawa niya ang kanyang tungkulin at mga responsibilidad para sa kanilang kaligtasan habang sila ay naglalakbay. Sa pangalan ni Hesus ako ay nagdarasal. Amen.

Panalangin Para sa Ligtas na Paglalakbay ng Iyong Mahal sa Isa

Nawa'y protektahan ka ng Diyos sa langit sa daan patungo sa [DESTINATION NAME] at nawa'y samahan ka ng Kanyang anghel.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Proteksyon Habang Naglalakbay ?

Bagaman hindi makikita sa Bibliya ang mga naglalakbay na awa, napakaraming halimbawa ng Diyos na nagpapakita ng awa sa iba.

Siya ang nangunguna sa iyo para hindi ka makaramdam ng gulat anumang sandali. Maganda itong ipinaliwanag sa talata ng Bibliya Deuteronomio 31:8- Ang Panginoon mismo ang nangunguna sa iyo at sasaiyo; hindi ka niya iiwan o pababayaan. Huwag kang matakot; Huwag kang panghinaan ng loob.

Kahit na natatakot ka paminsan-minsan, ngunit laging tandaan na ang Diyos ang magbibigay ng daan para sa iyo. Ang magagawa mo lang ay magtiwala sa Kanya at tamasahin ang natitirang bahagi ng iyong paglalakbay.

Umaasa ako na nakatulong sa iyo ang artikulong ito.